Muusmann Search
Muusmann Menu

Rådgivning og forandring,
der sikrer resultater

Vi arbejder primært for politiske og medlemsstyrede organisationer og tilbyder ledelsesrådgivning, organisationsudvikling, analyse og rekruttering.

Mm Forsideboks - Muusmann

Samskabelse er værdiskabelse

Mange taler om samskabelse, men få gør det systematisk. I de organisationer der gør, skaber det målrettede velfærdsydelser, en aktivering af ressourcer hos både borgere og civilsamfund og styrket, tværgående samarbejde. Det har MUUSMANN gode erfaringer med.
Serviceeftersyn og udvikling af styringsmodellen - Muusmann

Videndeling på tværs kræver nye kompetencer

Styrket samarbejde på tværs af faglige og fysiske skel er en vedvarende udfordring. På velfærdsområderne er opgaven kun blevet større og mere tværgående. MUUSMANN leverer hands-on bistand og gode erfaringer fra organisationer, der har oversat gode intentioner til ny hverdagspraksis.
Leder- og ledelsesudvikling - Muusmann

Rekruttering af de rigtige ledere og medarbejdere

Ansættelsen af kompetente ledere og medarbejdere er en central udfordring. MUUSMANN har indgående kendskab til, hvad der skal til.
Muusmann

Mere data stiller krav til ledelse og organisation

Den danske velfærdssektor, og særligt sundhedssektoren, er kendetegnet ved rigtig mange data. Der er store potentialer, og der investeres flere steder i mere brug af data i styringen. Men god anvendelse af data kræver også bedre ledelse, procesforståelse og ejerskab. MUUSMANN kan bidrage med at sikre, at data anvendes og implementeres optimalt.
Muusmann

Kend dine udfordringer - find veje til at skabe mere velfærd

Ressourcerne er knappe i de fleste politisk styrede organisationer, mens forventningen om styrket velfærd samtidig er konstant. MUUSMANN bidrager til, at der kommer fokus på de rigtige indsatser ved bl.a. at sikre et solidt fundament for beslutningerne.

Nyheder

Giver digitale forløbsplaner værdi for patienten?

Opgaven fra Sundheds- og ældreministeriet om evaluering af digitale forløbsplaner for KOL og diabetes 2 stod højt på ønskesedlen for MUUSMANNs opgaveliste i 2020. Vi vandt opgaven. De digitale forløbsplaner er en del af overenskomstaftalen mellem RLTN og PLO 2018-2020 og er et digitalt tilbud til KOL og diabetes 2 patienter.

Forløbsplanen har til formål at give patienter et bedre overblik over deres behandlingsforløb. Planen udarbejdes af patientens egen læge og udformes med det formål, at bidrage til at styrke patientens egenomsorg og kontrol med egen sygdom. Forløbet skal tage udgangspunkt i patientens egne ressourcer og motivation.

Digitale forløbsplaner for KOL og diabetes 2 har nu været i drift i over 1 år. Fokus i MUUSMANNs evaluering er på om planerne giver værdi for patienterne, i patientbehandlingen og om digitale forløbsplaner kan bruges i kvalitetsudvikling i almen praksis. I evalueringen inddrages eksperter, praksis og ikke mindst patienterne.

Leder- og ledelsesudvikling

MUUSMANN er fortsat Eliteleverandør til det offentlige

MUUSMANN er igen blevet kåret som eliteleverandører til det offentlige. Det er vi meget glade for.

Vi sætter en ære i at bidrage til udviklingen af vores fælles velfærdssamfund gennem udvikling af excellente organisationer og styrket samarbejde mellem borgere, civilsamfund og offentlige aktører.

Vi er glade for, at vores offentlige kunder oplever kvalitet og værdi ved samarbejdet med MUUSMANN og ser frem til et spændende og travlt efterår. Vi tager også gerne en snak med jer, hvis I har brug for sparring til at rekruttere en dygtig ny leder, til at afdække udfordringer i organisationen eller styrke jeres ledere og medarbejdere og samarbejdet med borgerne.

Muusmann

Hvordan undgår man bias og fremmer diversitet i en rekrutteringsproces?

Det har vi i dag drøftet internt i MUUSMANN på et af vores faste erfa-møder. Som rekrutteringspartner spiller vi en central rolle i at sikre et objektivt kandidatvalg. Derfor arbejder vi løbende med at optimere processer, udvide vores værktøjskasse og dele erfaringer imellem os, så vi er godt rustet i at bidrage til, at der ved hver rekruttering træffes beslutninger på et så objektivt grundlag som muligt.

Vi oplever generelt et øget fokus på diversitet på arbejdsmarkedet, men vi oplever også, at der i ansættelsesudvalg sker fravalg af potentielle og relevante kandidater, som er baseret på mavefornemmelser og fordomme. MUUSMANN har diversitet og bias som omdrejningspunkt under hele rekrutteringsprocessen – både fordi det er en ressource, der kan bidrage til udvikling, bedre beslutninger og succes, men også fordi det bidrager til større arbejdsglæde, bedre trivsel og social samhørighed.
Mennesker har tendens til at favorisere og belønne personer, der ligner dem selv, men hvis vi skal have nye perspektiver, har vi brug for nogle, der ser anderledes på tingene end os selv. Vores erfaring er, at vores kunder ofte har en forestilling om, hvem der ’passer ind’ i ledelsesteamet (kvaliteter, kompetencer, baggrund, holdninger, interesser mv.), og derfor leder de efter et ’culture-fit’ i stedet for et ’culture-add’.

Helt konkret fremmer MUUSMANN diversitet i rekrutteringsprocessen ved bl.a.:

1. At fokusere på et åbent og tillidsfuldt rum, hvor vi åbent kan drøfte de bias, vi har. Ved at være bevidst og italesætte fordomme, følelser og mavefornemmelser kan vi imødekomme dem og adskille dem fra de professionelle kompetencer

2. At stille konkrete udfordrende spørgsmål, som fx ”hvad er det, der påvirker jer – hvorfor vurderer I kandidaterne, som I gør?”

3. At bruge vurderingsskemaer i samtalerne, der sikrer fokus på kandidatens vigtigste kompetencer ift. stillingens krav. Derved holder vi fast i de faktuelle og saglige argumenter fremfor følelser og mavefornemmelser.

4. At informere om fordelene ved diversitet til de indledende interviews, samtalerne og i slutningen af rekrutteringsforløbet

5. At anonymisere casebesvarelser til de stillinger, hvor det giver mening

6. At bruge neutralt sprog i vores stillingsopslag.

Muusmann