Muusmann Search
Muusmann Menu

Se alle vores artikler her

/
Artikel

Giver digitale forløbsplaner værdi for patienten?

Opgaven fra Sundheds- og ældreministeriet om evaluering af digitale forløbsplaner for KOL og diabetes 2 stod højt på ønskesedlen for MUUSMANNs opgaveliste i 2020. Vi vandt opgaven. De digitale forløbsplaner er en del af overenskomstaftalen mellem RLTN og PLO 2018-2020 og er et digitalt tilbud til KOL og diabetes 2 patienter.

Forløbsplanen har til formål at give patienter et bedre overblik over deres behandlingsforløb. Planen udarbejdes af patientens egen læge og udformes med det formål, at bidrage til at styrke patientens egenomsorg og kontrol med egen sygdom. Forløbet skal tage udgangspunkt i patientens egne ressourcer og motivation.

Digitale forløbsplaner for KOL og diabetes 2 har nu været i drift i over 1 år. Fokus i MUUSMANNs evaluering er på om planerne giver værdi for patienterne, i patientbehandlingen og om digitale forløbsplaner kan bruges i kvalitetsudvikling i almen praksis. I evalueringen inddrages eksperter, praksis og ikke mindst patienterne.

Leder- og ledelsesudvikling

MUUSMANN er fortsat Eliteleverandør til det offentlige

MUUSMANN er igen blevet kåret som eliteleverandører til det offentlige. Det er vi meget glade for.

Vi sætter en ære i at bidrage til udviklingen af vores fælles velfærdssamfund gennem udvikling af excellente organisationer og styrket samarbejde mellem borgere, civilsamfund og offentlige aktører.

Vi er glade for, at vores offentlige kunder oplever kvalitet og værdi ved samarbejdet med MUUSMANN og ser frem til et spændende og travlt efterår. Vi tager også gerne en snak med jer, hvis I har brug for sparring til at rekruttere en dygtig ny leder, til at afdække udfordringer i organisationen eller styrke jeres ledere og medarbejdere og samarbejdet med borgerne.

Muusmann

Hvordan undgår man bias og fremmer diversitet i en rekrutteringsproces?

Det har vi i dag drøftet internt i MUUSMANN på et af vores faste erfa-møder. Som rekrutteringspartner spiller vi en central rolle i at sikre et objektivt kandidatvalg. Derfor arbejder vi løbende med at optimere processer, udvide vores værktøjskasse og dele erfaringer imellem os, så vi er godt rustet i at bidrage til, at der ved hver rekruttering træffes beslutninger på et så objektivt grundlag som muligt.

Vi oplever generelt et øget fokus på diversitet på arbejdsmarkedet, men vi oplever også, at der i ansættelsesudvalg sker fravalg af potentielle og relevante kandidater, som er baseret på mavefornemmelser og fordomme. MUUSMANN har diversitet og bias som omdrejningspunkt under hele rekrutteringsprocessen – både fordi det er en ressource, der kan bidrage til udvikling, bedre beslutninger og succes, men også fordi det bidrager til større arbejdsglæde, bedre trivsel og social samhørighed.
Mennesker har tendens til at favorisere og belønne personer, der ligner dem selv, men hvis vi skal have nye perspektiver, har vi brug for nogle, der ser anderledes på tingene end os selv. Vores erfaring er, at vores kunder ofte har en forestilling om, hvem der ’passer ind’ i ledelsesteamet (kvaliteter, kompetencer, baggrund, holdninger, interesser mv.), og derfor leder de efter et ’culture-fit’ i stedet for et ’culture-add’.

Helt konkret fremmer MUUSMANN diversitet i rekrutteringsprocessen ved bl.a.:

1. At fokusere på et åbent og tillidsfuldt rum, hvor vi åbent kan drøfte de bias, vi har. Ved at være bevidst og italesætte fordomme, følelser og mavefornemmelser kan vi imødekomme dem og adskille dem fra de professionelle kompetencer

2. At stille konkrete udfordrende spørgsmål, som fx ”hvad er det, der påvirker jer – hvorfor vurderer I kandidaterne, som I gør?”

3. At bruge vurderingsskemaer i samtalerne, der sikrer fokus på kandidatens vigtigste kompetencer ift. stillingens krav. Derved holder vi fast i de faktuelle og saglige argumenter fremfor følelser og mavefornemmelser.

4. At informere om fordelene ved diversitet til de indledende interviews, samtalerne og i slutningen af rekrutteringsforløbet

5. At anonymisere casebesvarelser til de stillinger, hvor det giver mening

6. At bruge neutralt sprog i vores stillingsopslag.

Muusmann

Dosispakkemedicin kan frigøre op til 900 årsværk i kommunerne

I MUUSMANN er vi glade for at kunne anvise nye veje til at frigøre sundhedsfaglig arbejdskraft, øge patientsikkerheden og give borgerne en bedre hverdag. Vores analyse af dosispakket medicin, som er udført for KL og Danske Regioner, viser et potentiale for at frigøre 600 årsværk inden for en kort årrække og op til 900 på længere sigt. Nøglen til i et styrket tværsektorielt samarbejde mellem kommuner, praktiserende læger, hospitaler og apoteker. MUUSMANN har givet 19 anbefalinger, der hver især vil bidrage til bedre og mere udbredt brug af dosispakket medicin.

Sammenfatningen kan findes her: Sammenfatningsrapport – dosispakket medicin
Hovedrapporten kan læses her: Hovedrapport – dosispakket medicin

Dosispakkemedicin kan frigøre op til 900 årsværk i kommunerne

Evalueringen af Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn er afsluttet og offentliggjort.

Som et konsulenthus, der har en forkærlighed for sundhedsområdet, har det været et privilegie at have været med til at udføre evalueringen.
Overordnet vurderes regelsættet for styrelsens tilsyn at være tilstrækkeligt. Det opfylder formålet bag lovændringen i 2016 om at gribe hurtigere ind til gavn for patientsikkerheden. Der vurderes derfor ikke at være behov for lovændringer på området.

Samtidig peger evalueringen på, at der er en række opmærksomhedspunkter, som Styrelsen for Patientsikkerhed selv kan forbedre i deres forvaltning af tilsynet. Det gælder bl.a. indenfor områderne kommunikation, gennemsigtighed og læring.

Du kan læse evalueringen her. 

Muusmann

Skab øget værdi med diversitet i ledelsen

Topledelser kendetegnet af diversitet og kønsbalance skaber værdi, fordi det fører til, at der træffes bedre beslutninger – også i den offentlige sektor.

MUUSMANN har i samarbejde med professor Sara Louise MuhrCopenhagen Business School, haft fornøjelsen af at udføre en inklusionsmåling med fokus på kønsbalancen blandt toplederne i Københavns Kommune. Med udgangspunkt i undersøgelsens resultater har vi udarbejdet en række forslag til tiltag, der kan understøtte Københavns Kommunes arbejde for større diversitet og kønsbalance på toplederniveau.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte partner Malene Højsted Kristensen på tlf. 22 22 21 60.

Du kan finde inklusionsmålingen her. https://lnkd.in/ekeFXJXT.