Mandag, 14. oktober 2019

Sundhedshuse - Hot or not

Konference i november 2019, i København og Aarhus - Se mere her 

Tilmelding:

- København - 27. november 2019

- Aarhus - 21. november 2019

Fredag, 11. oktober 2019

Ny hjemmeside på vej

Mandag, 26. august 2019

Ny rektor på Duborg-Skolen

Læs Duborg-Skolens pressemeddelelse her.

Mandag, 19. august 2019

Sikkert patientflow har skabt mere effektive og trygge patientforløb

Sikkert Patientflow har skabt mere effektive og trygge patientforløb

Sundheds- og Ældreministeriet har den 15. august 2019 oversendt den tredje og sidste afrapportering af evalueringen af implementeringen af Sikkert Patientflow til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.

Evalueringen viser bl.a., at 18 ud af landets 21 akuthospitaler har nået det niveau for implementering af Sikker Patientflow, der politisk blev forudsat ved projektets igangsættelse. Det betyder, at akuthospitalerne har integreret de centrale metoder og redskaber i de daglige arbejdsarbejdsgange på en måde, hvor de bidrager til effektive, gode og trygge forløb for de patienter, der indlægges fra akutafdelingerne på andre af hospitalernes afdelinger.

Evalueringen blev igangsat i slutningen af 2016, og gennem evalueringsperioden er der observeret fremskridt i implementeringen af Sikkert Patientflow på langt de fleste akuthospitaler. Det vil kræve en indsats fra hospitalernes side at fastholde de opnåede resultater, og mange steder er der fortsat muligheder for at udvikle Sikkert Patientflow, så det i endnu større grad sikres, at rette patient er i rette seng på rette tidspunkt.

Den endelige afrapportering af evalueringen vil i september blive præsenteret på et læringsseminar med deltagelse af repræsentanter fra akuthospitaler, regionerne og de vigtigste samarbejdspartnere. Deltagerne vil høre om evalueringens resultaterne, få inspiration til det fortsatte arbejde og udveksle erfaringer. Fokus vil være på, hvordan de gode eksempler på implementeringen af Sikkert Patientflow kan udbredes til andre akuthospitaler og andre dele af sundhedsvæsenet.

MUUSMANN har på vegne af CONEXUS, der er et konsortium af konsulentfirmaer, haft hovedansvaret for evalueringen.

Læs hele evalueringen her.

For yderligere information kontakt: Adm. direktør Lars Muusmann, tlf. 40 76 72 27. 

FAKTA om Sikkert Patientflow 

 • Sikkert Patientflow var oprindeligt er projekt på 12 akuthospitaler, som sluttede i 2015.
 • I februar 2016 indgik regeringen en aftale om en Akutpakke med det formål at nedbringe overbelægningen på sygehusene.
 • Som en del af Akutpakken på i alt 415 millioner kroner i perioden 2016-2019 blev der afsat 88 millioner over tre år til at udbrede initiativerne og metoderne fra Sikkert Patientflow til alle akuthospitalerne i Danmark.
 • Initiativerne drejer sig bl.a. om ansættelse af flowkoordinatorer, der har overblik over belægningssituationen på hele sygehuset. Metoderne omfatter bl.a. daglige tavlemøder på afsnittene og kapacitetskonferencer på hospitalsniveau, så fx afdelinger med ledige senge hjælper afdelinger med overbelægning, og et øget fokus på udskrivninger, der kan frigøre kapacitet på sengeafdelingerne.
 • Formålet er udover at reducere overbelægning bl.a. at begrænse ventetider i akutafdelingen, og at patienterne hurtigst kommer videre til den relevante sengeafdeling.  

 

 

 

Torsdag, 15. august 2019

Spændende artikel om ledelse i Psykiatrien!

Se artiklen fra Dagens Medicin den 13. august 2019 her.

Torsdag, 08. august 2019

Aftale med Miljøstyrelsen om rekrutteringsydelser

Miljøstyrelsen har i foråret 2019 udbudt rammeaftaler vedrørende konsulentbistand til rekruttering. Den ene rammeaftale omfatter rekruttering af direktører, kontorchefer og funktionsledere. Den anden omfatter rekruttering af medarbejdere og specialister.


Vi er glade for at kunne meddele, at MUUSMANN er blandt de valgte leverandører på begge rammeaftaler. Vi ser frem til at bistå Miljøstyrelsen med rekrutteringsprocesser, der sikrer den rette kandidat.   

 
MUUSMANN har i forvejen en rammeaftale med Erhvervsministeriet vedrørende rekruttering af faglige specialister og en rammeaftale med Viborg Kommune om chefrekrutteringer.


For information om MUUSMANNs rekrutteringsydelser:
Kontakt gerne chefkonsulent Iben Munk Adamsen, tlf. 22 91 20 06.

Fredag, 05. juli 2019

Støtte til grøn teknologivurdering skaber vækst og arbejdspladser

DAMVAD Analytics og MUUSMANN har i foråret gennemført en omfattende evaluering af det statslige Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), der netop er blevet offentliggjort.

Evalueringen viser bl.a., at mere end 9 af 10 støttede projekter når deres mål, og at programmet stimulerer private investeringer i udviklingen af nye, grønne energiteknologier.

EUDP bidrager også til markant øget omsætning blandt virksomheder, der modtager støtte, og understøtter dermed vækst og beskæftigelse i Danmark.

Du kan se Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen her, mens evalueringen er tilgængelig på EUDP’s hjemmeside med følgende link.

Kontakt chefanalytiker Peter Brixen på tlf. 20 99 17 73 eller mail: pb@muusmann.com.

 

 

Tirsdag, 25. juni 2019

Medlemsforening med styr på ydelserne

MUUSMANN har hjulpet Socialpædagogerne med at få overblik over de ydelser, der leveres til medlemmerne, og hvad de koster. Der er i processen blevet afdækket 61 ydelser fordelt på fem hovedkategorier.

Afdækningen er sket gennem en involverende proces, hvor Socialpædagogernes organisationen i hele landet har bidraget. Resultatet af processen giver foreningen mulighed for drøftelser af prioriteringer, arbejdsdelinger og serviceniveauer på tværs af foreningens kredse og i forhold til forbundssekretariatet. Drøftelserne kan ske på et bredt anerkendt grundlag både politisk og administrativt.

Det kræver lidt mod, men hos MUUSMANN er vi overbeviste om, at mange foreninger vil have gavn af at gøre Socialpædagogerne kunsten efter. Afdækningen af ydelser og omkostninger/priser er en sund øvelse, som – gennemført på den rigtige måde med hensyn til data og proces – kan give foreningen og dens medlemmer stor værdi.

Hør om vores erfaringer med at udvikle ydelseskataloger, fordele tid og omkostninger på ydelser og facilitere dialog og videre arbejde på baggrund heraf i foreninger og lignende organisationer.

Kontakt partner Thomas Bitsch Jørgensen på tlf. 24 87 14 74 eller mail: tbj@muusmann.com.

Torsdag, 16. maj 2019

Malene Højsted Kristensen starter i MUUSMANN den 1. juni 2019 som partner

I en tid hvor der stilles nye krav til løsning af opgaverne på sundhedsområdet, og som kalder på nye organisations- og styringsmodeller, analyser/evalueringer og nye ledelsesformer, skal Malene Højsted Kristensen ind og styrke den portefølje, som har med sundhedsvæsenet og særligt "Den nye sundhedssektor" at gøre. Et område som er under hastig udvikling i MUUSMANN. Malene kommer især til ledelsesmæssigt at arbejde tæt sammen med partner Mia Fruergaard om opgaver i "den nye sundhedssektor". Vigtigste opgavefelter bliver inden for især "Styring, Analyse, Digitalisering og Evaluering".

Malene kommer fra en stilling som afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen, hvor hun i dag har ansvaret for en stor del af den nationale anvendelse af sundhedsdata. Tidligere har Malene varetaget en række ledelsesopgaver i sundhedsvæsenet, blandt andet som økonomi- og planlægningschef på Gentofte Hospital, sundhedsøkonom i MSD, kontorchef i Danske Regioner og chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen.

Malene har erfaring med adskillige udviklingsopgaver – senest som programleder for Sundhedsdataprogrammet – organisationsændringer, fusioner og sundhedsøkonomi i praksis. Hun er i sine funktioner også ofte blevet brugt som det innovative indspark til at finde nye løsninger og samarbejdsflader i fastlåste situationer og problemer.

Malene bliver en del af partnerkredsen i MUUSMANN og vil dermed indgå i ledelsen af MUUSMANN.

Onsdag, 08. maj 2019

Serviceeftersyn af økonomistyringen giver gode resultater

Mange kommuner oplever, at grundprincipperne for økonomistyringen gennem årene stille og roligt kan udvikle sig i forskellige retninger. I Jammerbugt Kommune har kommunalbestyrelsen med hjælp fra MUUSMANN besluttet at foretage et serviceeftersyn af økonomistyringen.

MUUSMANN har fungeret som faglig sparringspartner og proceskonsulent i serviceeftersynet, og på den baggrund har kommunalbestyrelsen i foråret 2019 vedtaget en række justeringer af kommunens overordnede styringsprincipper samt et kodeks for god økonomistyring i kommunen.

Det kræver en vis portion mod fra den politiske og den administrative ledelse at beslutte, at der er behov for et serviceeftersyn, men det giver god mening at give sig tid til at diskutere og videreudvikle kommunens økonomistyring og styringskultur af flere grunde:

 • Den statslige styring af kommunerne udvikler sig løbende. Det har derfor været nødvendigt at foretage justeringer for at reducere risikoen for at få problemer med servicerammen og for den sags skyld også anlægsloftet.
 • Alle organisationer oplever en løbende udskiftning blandt de aktører, som er bærende for styringskulturen. Derfor er der behov for med passende mellemrum at revitalisere og gentænke styringsprincipperne samt aktørernes roller og ansvar i økonomistyringen. En klar rolle- og ansvarsfordeling er ofte nøglen til, at styringen kan fungere i praksis.
 • Kommunerne forandrer sig løbende. Der opstår nye behov, muligheder og problemstillinger, som kalder på nye løsninger og idéer – og nogle af disse forandringer har også betydning for styringskulturen. Det kan for eksempel være nyttigt at diskutere, hvordan en sikker styring kan gå hånd i hånd med at skabe en kommunal organisation, der er åben og omstillingsparat i forhold til at forny, samarbejde og samskabe med andre.


MUUSMANNs erfaringer viser, at serviceeftersynet med fordel kan gennemføres i en involverende proces, hvor kommunens centrale og decentrale ledelse medvirker. Serviceeftersynet er en sund øvelse, der giver kommunens ledelse og væsentlige aktører på området mulighed for at drøfte forskellige idéer og udfordringer i et forum, hvor der også har været mulighed for at inddrage erfaringer fra andre kommuner. MUUSMANNs erfaringer viser også, at det er vigtigt fra start til slut at involvere og engagere det politiske niveau i arbejdet for at sikre det fremtidige politiske ejerskab til de revitaliserede principper.

I en travl hverdag kan det være vanskeligt for den kommunale organisation at prioritere tilstrækkelig fokus og tid til at gennemføre et serviceeftersyn af økonomistyringen. MUUSMANN har konsulenter med mange års faglig erfaring inden for økonomistyring samt erfaring med processtyring, som kan understøtte en fagligt funderet proces, der resulterer i konkrete handlinger og forandringer i den fremadrettede styring.

Kontakt:

Adm. direktør Lars Muusmann, mobil 40 76 72 27, lm@muusmann.com
Direktør og partner Chris Petersen, mobil 81 71 75 16, cep@muusmann.com
Chefkonsulent Hans Nikolaisen, mobil 30 57 04 74, hn@muusmann.com

Torsdag, 02. maj 2019

Camilla Sort er ny associeret partner i MUUSMANN

Vi er i MUUSMANN glade for at byde Camilla Sort med ind i ledelsen af virksomheden. Med Camilla ombord får vi en stærk kapacitet, der kan bidrage med helhedstænkning og stor kyndighed ud i håndtering af forandringsprocesser i komplekse organisationer.

Camilla har, før hun kom til MUUSMANN, tilegnet sig en bred palette af erfaringer og kompetencer, både som leder, som kommunikationsrådgiver, som underviser og som udøvende kunstner. Det har givet hende erfaringer fra mange organisationstyper og en særlig forståelse for, hvad der reelt får mennesker til at ændre adfærd og samarbejde til at fungere. Det har også bidraget til, at hun i dag af vores kunder kaldes en inspirerende, nærværende og troværdig facilitator og konsulent, som hjælper mange organisationer igennem store forandringsprocesser og i mål med deres ambitiøse projekter.

I ledelsen af MUUSMANN vil Camilla stå i spidsen for de tværgående tiltag, der handler om forandringsledelse og medskabelse. Og vi forventer, at hendes tankegang og metoder nok skal udfordre og skubbe lidt til os andre, så vi sammen kan bidrage med endnu bedre rådgivning og bistand til gavn for vores kunder.

Tirsdag, 30. april 2019

Folkemødet er et gedemarked fyldt med mennesker, der vil sælge dig noget og gøre opmærksom på deres sag!

Men folkemødet er også alt muligt andet. Blandt andet vigtige samtaler mellem mennesker, der udvikler, provokerer og gør os lidt klogere.

MUUSMANN vil gerne bidrage til den slags samtaler. Vi står ikke på en stand og smider gratis chokolade og bolsjer i hovedet på dig. Vi kommer hellere hen til dig der, hvor det passer dig at mødes.
Hvad kan vi tilbyde?

Vi lytter til det, du er optaget af – og det, du måske bøvler med i hverdagen som leder eller medmenneske. Måske er der noget af det, vi beskæftiger os med, som kan inspirere dig. Og noget du ved, som vi bliver klogere af.

Find os på LinkedIn, og skriv en personlig mail til os – også gerne på dagen – så finder vi vej til dig. Du kan også ringe direkte til os.

Hvem er vi?

Chris Enrico Petersen: Direktør med stor viden om ledelse i offentlige organisationer og nok firmaets mest lattermilde kollega. Telefon: 81 71 75 16

Mia Fruergaard: Partner og meget vidende om ledelse blandt andet i sundhedsvæsenet og en skarp fortaler for flere kvinder i topledelse og lange dansefester. Telefon: 21 29 70 79

Camilla Sort: Associeret partner med mange erfaringer og gode bud på borgerinddragelse og medskabelse i organisationer og hang til skæv kunst og masser af udklædning. Telefon: 26 20 34 27

Malene Højsted Kristensen: Partner og særdeles kompetent og vidende om sundhedsvæsenet og bliver begejstret og rødkindet, når der kommer sundhedsdata på bordet. Telefon: 22 22 21 60

Pernille Moll: Chefkonsulent og super kyndig udi omstilling til det nære sundhedsvæsen og i besiddelse af en stor portion sort humor, hun skjuler bag et ellers så venligt og klassisk ydre. Telefon: 29 17 09 03

Lars Bo Pedersen: Associeret partner, danmarksmester i rekruttering og test af ledere og i besiddelse af MUUSMANNs nok dybeste latter. Telefon: 40 22 87 18

Torsdag, 25. april 2019

Mød MUUSMANN på årsmødet for Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet (DSS)

Årets tema er: ”Ledelse og organisering af det danske sundhedsvæsen – nu og ti år frem”.
Mange vigtige aktører og beslutningstagere samles i disse dage i Svendborg til årsmødet for sundhedsledelse for at drøfte vigtige temaer for det danske sundhedsvæsen herunder:

 • Involvering af patienter og pårørende
 • Anvendelse af sundhedsdata
 • Organisering og ledelse
 • Samarbejde med almen praksis om sammenhængende og effektive patientforløb.


MUUSMANN ser frem til at bidrage til den igangværende omstilling af sundhedsvæsenet. Udviklingen af et sundhedsvæsen, hvor parterne på tværs af sektorer samarbejder om at skabe værdi for patienten, har været undervejs i nogle år. Vi ved endnu ikke, om der kommer en sundhedsreform i forlængelse af regeringens udspil. Men vi ved, at der er brug for at udvikle og afprøve nye løsninger og samarbejdsmodeller på tværs af sektorer som grundlag for gode og effektive patientforløb.

Den nye styring af hospitalerne har etableret et godt udgangspunkt for mere udadvendte hospitaler, der i højere grad opsøger og formidler et samarbejde med aktørerne i primærsektoren om at forebygge forværring og akut indlæggelse hos især kronisk syge og svage ældre.

Derfor er vi i år stærkt repræsenteret på DSS’ årsmøde. Vi håber at møde dig og ser frem til de spændende oplæg og drøftelser om ledelse og organisering af fremtidens sundhedsvæsen.

MUUSMANN arbejder aktuelt på projekter om blandt andet Sikkert Patientflow, kapacitetsanvendelse på medicinske afdelinger og udvikling af kommunale sundheds- og rehabiliteringstilbud. På den baggrund har vi udarbejdet korte inspirationsoplæg, som vi har med til DSS’ årsmøde. Kontakt vores konsulenter, hvis du er interesseret i en dialog om udvikling og implementering af konkrete løsninger.

Kontakt

Chefkonsulent Pernille Moll, mobil 29 17 09 03, pm@muusmann.com
Chefkonsulent Lars Tranholm, mobil 20 25 40 46, lt@muusmann.com
Partner Mia Fruergaard, mobil 21 29 70 79, mf@muusmann.com
Direktør og partner Chris Petersen, mobil 81 71 75 16, cep@muusmann.com
Adm. direktør Lars Muusmann, mobil 40 76 72 27, lm@muusmann.com

Tirsdag, 23. april 2019

Tillykke til Østjyllands Brandvæsen

MUUSMANN ønsker Østjyllands Brandvæsen tillykke med ansættelsen af Kasper Sønderdahl som ny direktør. Det var en fornøjelse at deltage i processen.

Læs mere her: https://www.ostbv.dk/nyheder/ny-direktoer/

Onsdag, 30. januar 2019

Mød MUUSMANN på KL’s Børn & Unge Topmøde

”Social mobilitet – æblet må godt falde længere fra stammen”, er temaet for KL’s Børn & Unge Topmøde 2019. Et centralt spørgsmål er, hvordan dagtilbud og skoler kan skabe rammerne for det gode børne- og ungeliv og give børnene og de unge livsmuligheder, der ligger ud over forældrenes baggrund og uddannelsesvalg?

Mange ledere og fagprofessionelle på 0-18 års-området oplever, at de arbejder under vidt forskellige vilkår og forudsætninger, som hæmmer deres muligheder for at skabe optimale rammer for børnenes og de unges læring, udvikling og trivsel. På rådhusene kæmper politikere og chefer tilsvarende med at få politiske mål og økonomiske rammer til at gå op, og budgetterne på børne- og ungeområdet udmøntes ofte på baggrund af hårde prioriteringer.

Situationen skærpes af, at den økonomiske og faglige styring på børne- og ungeområdet ofte opleves som unødig kompliceret, usammenhængende og uigennemsigtig – og måske endda i konflikt med kommunens egne strategier og mål for området. Spørgsmålene er ofte flere end svarene: ”Hvorfor er vi dyrere end andre kommuner – hvad bruger vi pengene på? Hvordan sikrer vi, at økonomi, kvalitet og lovkrav matcher hinanden? Hvordan vender vi udviklingen?”

Fragmenteret og uigennemsigtig styring efterlader kommunens politiske og administrative ledelse, bestyrelser, institutionsledere og fagprofessionelle i en særdeles ugunstig situation, når de sammen skal varetage ansvaret for, at børn og unge tilbydes de bedste lærings- og udviklingsbetingelser.

I MUUSMANN er vi stærkt optaget af, at kommunernes ledelse, organisering og styring på 0-18 års-området udgør en helhed, der understøtter og fremmer mulighederne for at skabe de bedste faglige og økonomiske rammer for det gode børne- og ungeliv.

I MUUSMANN mener vi, at det er afgørende at etablere stærke, værdiskabende samspil mellem den kommunale styring og de fagprofessionelle, for at alle børn og unge kan udvikle deres potentialer og skabe grobund for et godt voksenliv. Vi ved, det er lettere sagt end gjort.

Derfor indgår vi gerne i en dialog om, hvordan din kommune skaber sikker og gennemsigtig faglig og økonomisk styring på børne- og ungeområdet – styring med et klart fokus på helheden og udvikling af børnenes og de unges muligheder, og som giver mening fra pædagog og skolelærer til direktør og fagudvalg.

Vi glæder os til at møde dig på #BUTM2019.

Kontakt chefkonsulent Brian Urban, mobil 41 67 07 07, bu@muusmann.com

Mandag, 05. november 2018

Tavler på Ledertræf

Mod til ledelse var overskriften på KL's Ledertræf 2018.

Et af fokusområderne var datainformeret ledelse, og her var MUUSMANN på banen med digitale tavler. Det var vi sammen med vores kunde Jobcenter Esbjerg (billedet), som nu har brugt digitale tavler i 1½ år med stor og positiv effekt.

Kan tavler bidrage til modig og frisættende ledelse? Det kan de lige præcis – tavler er et omdrejningspunkt for dialog og data og indsatser, som frisætter team og medarbejdere.

Der var stor opmærksomhed om tavlerne på ledertræffet – og samtalerne om team og tavler var levende.

Der skal være et skelet, når medarbejdere sættes fri – og det er tavlestyring med digitale tavler.

Hør, hvordan vi gør det – kontakt partner Thomas Bitsch Jørgensen, mobil 24 87 14 74 eller tbj@muusmann.com.

Torsdag, 01. november 2018

Tillykke til Børn og Unge i Aarhus Kommune

MUUSMANN ønsker Aarhus Kommune tillykke med ansættelsen af Martin Østergaard Christensen som den nye direktør for Børn og Unge.

Det var en fornøjelse at deltage i processen.

Læs mere her.

Onsdag, 24. oktober 2018

Mød MUUSMANN på KL's Ledertræf

MUUSMANN viser sammen med Esbjerg Kommune, hvordan digitale tavler understøtter tavlemøder i Jobcenter Esbjerg. Man kan opleve de digitale tavler live og høre om Esbjergs erfaringer.

Data, forbedringsindsatser, driftsmål og gode historier integreres i digitale tavler – synlige og tilgængelige fri af tid og sted. Et ledelsesredskab på alle niveauer til gode tavlemøder med effekt.

Besøg vores stand på ledertræffet – eller hør mere om digitale tavler hos partner Thomas Bitsch Jørgensen, mobil 24 87 14 74.

Onsdag, 03. oktober 2018

Tillykke til Sønderjylland!

Sønderborg Fjernvarme og Gråsten Fjernvarme har på ekstraordinære generalforsamlinger i sidste uge besluttet at fusionere. MUUSMANN har rådgivet og lavet forarbejdet i processen, som nu fører til en fornuftig fusion med fordele for både selskaber, kunder og lokalområde.

MUUSMANN har tidligere bistået i lignende processer bl.a. på Bornholm og for Fjernvarme Horsens.

Hør mere om MUUSMANNs ekspertise på forsyningsområdet, hvor vi lægger strategier, arbejder med bestyrelser, ledelser og organisation i fusionsforløb og medvirker til stærke langsigtede løsninger.

Tag en uforpligtende kontakt til MUUSMANN, så vurderer vi mulighederne sammen. Sådan startede processen i Sønderjylland.

Kontakt partner Thomas Bitsch Jørgensen på mobil 24 87 14 74, eller adm. direktør Lars Muusmann på mobil 40 76 72 27.

Mandag, 01. oktober 2018

Ny direktør i MUUSMANN A/S

Chris Enrico Petersen er udnævnt til direktør i MUUSMANN A/S pr. 1. oktober 2018. Han har i en årrække været en førende og velanskrevet rådgiver og konsulent i især den offentlige sektor og andre politisk styrede organisationer.

Chris Enrico Petersen udgør direktionen sammen med adm. direktør Lars Muusmann.

Partner Mia Fruergaard er ny bestyrelsesformand i selskabet, der er hjemmehørende i København og Aarhus.

Mandag, 10. september 2018

Tilmeld dig konferencen Akutfunktioner 2018

Få mere viden om, hvordan de forskellige aktører oplever samarbejdet omkring akutfunktionen, f.eks. FAM, Præhospitalet og PLO. Få gode råd og en masse inspiration til fortsat udvikling af akutfunktionen med hjem, når 15 små og store kommuner fra alle fem regioner præsenterer, hvordan de i dag løser opgaven ved en ”fernisering”.

Partner i MUUSMANN Mia Fruergaard er for 3. år i træk moderator på konferencen, som arrangeres af Dagens Medicin. Mia vil inddrage sine mange erfaringer og store viden fra konsulentopgaver på akutområdet i regioner og kommuner.
Mia udarbejder desuden en analyse om tværkommunalt samarbejde om akutfunktionen for to nordsjællandske kommuner i efteråret 2018. Hun er derfor opdateret på kommunernes konkrete udfordringer og muligheder til konferencen i november.

Se praktisk information og læs mere i invitationen. Tilmeld dig konferencen på Dagens Medicin.

Læs mere om Mia Fruergaard og MUUSMANNs analyse af akutfunktionen her.

Onsdag, 05. september 2018

Konference om sammenhæng i den nære psykiatri – nye datoer

Er du en af de mange, som følger med i dagens debat om udfordringer i psykiatrien? Arbejder du med og har ansvar for at bidrage til en mere sammenhængende psykiatri, herunder at udvikle den nære psykiatri i kommunerne, så skal du tilmelde dig denne konference arrangeret af Dagens Medicin.

På konferencen vil der være oplæg og debat om udfordringer, muligheder og perspektiver, der kan bidrage til en helhedsorienteret og sammenhængende indsats. Konferencen sætter fokus på flere perspektiver – patientens, den regionale behandling og den nære psykiatri i kommunerne.

Partner i MUUSMANN Mia Fruergaard er moderator på konferencen og vil bringe sine mange erfaringer fra psykiatrien i regioner og kommuner i spil.

MUUSMANN har stor erfaring med at balancere kvalitet og økonomisk styring i landets kommuner. I øjeblikket fokuserer vi blandt andet på den kommunale misbrugsbehandling, herunder borgere med dobbeltdiagnoser. Læs mere her.

Datoerne for konferencerne er ændret til 16. november i Aarhus og 26. november i København.

Se praktisk information og læs mere i invitationen nedenfor. Tilmeld dig på Dagens Medicin her.

Fredag, 31. august 2018

Digital direktionstavle godt fra start på Amager og Hvidovre Hospital

Direktion og stabschefer på Amager og Hvidovre Hospital har nu afholdt deres første tavlemøde med digital tavle fra MUUSMANN. Mødet forløb godt og planmæssigt.

Ifølge vicedirektør Kurt Stig Jensen forventer hospitalet, at de digitale tavler styrker åbenhed og videndeling og samtidigt fremmer det gode tavlemøde. Derudover lettes opdatering, vedligehold og tilgængelighed af data, da en række manuelle processer digitaliseres.

Den digitale tavle fra MUUSMAN er bygget op omkring Amager og Hvidovre Hospitals model for Lean og driftsmålsstyring. Data uploades direkte i tavlen, og under mødet kan aktioner og ændringer påføres tavlen ved brug af iPad. Data og aktioner sammenkobles dermed på en ny og stærk måde.

Tavlen kan tilpasses alle behov – helt sikkert også jeres!

Hør nærmere om tavlen hos:
Partner Thomas Bitsch Jørgensen på mobil: 24 87 14 74 eller mail: tbj@muusmann.com.

Fredag, 17. august 2018

Refleksioner over en magtliste

Lars Muusmann har skrevet et debatindlæg i Dagens Medicin om Magtlisten den årlige oversigt over sundhedssektorens mest indflydelsesrige personer.

Indlægget kan læses her: https://dagensmedicin.dk/refleksioner-over-en-magtliste/

Onsdag, 15. august 2018

Tværkommunal akutfunktion?

Træf jeres beslutning på et nuanceret og valideret grundlag

MUUSMANN gennemfører i efteråret en analyse af akutområdet i to nordsjællandske kommuner. Formålet er at give politikere og ledelse kvalificeret beslutningsstøtte i forhold til at oprette en tværkommunal akutfunktion i aften- og nattetimerne. Dette blandt andet for at lette rekrutteringen af relevant personale og forbedre kvaliteten af sundhedsindsatser for borgerne.

Analysen indebærer en bred kvantitativ og kvalitativ dataindsamling, som i samspil med konsulenternes store erfaring på området sikrer et bredt funderet beslutningsgrundlag. Afslutningsvis afholdes en valideringsworkshop, hvor nøglepersoner fra de to kommuner kvalificerer beslutningsgrundlaget yderligere.

MUUSMANN udarbejder herefter en kortfattet og handlingsorienteret rapport, hvor fordele, ulemper og anbefalinger i forhold til at etablere en tværkommunal akutfunktion i aften- og nattetimerne tydeligt vil fremgå.

Flere informationer kan fås hos:
Partner Mia Fruergaard på mobil: 21 29 70 79 eller mail: mf@muusmann.com
Chefkonsulent Lars Tranholm på mobil: 20 25 40 46 eller mail: lt@muusmann.com

Fredag, 10. august 2018

Stop med at have borgeren i centrum

Sådan lyder hovedbudskabet i en kronik på kommunen.dk fra Malene Kjær-Jepsen, chefkonsulent i MUUSMANN og forfatter til bogen: Kærlig hilsen Fru Hansen.

Meldingerne inde fra centrum lyder: ”Hjælp, hvor er udgangen? Vil I venligst lukke mig ud?” For hvad betyder det egentlig? At være en borger i centrum. Det er i hvert fald noget, vi stadig taler meget om, os der arbejder i eller med den offentlige sektor. Senest understregede Ledelseskommissionen i deres hovedanbefaling, at ”borgerne skal i centrum”. Men hvis vi spørger dem, der har prøvet det, så er det ikke nødvendigvis en rar position sådan at være borgeren i centrum. At stå derinde i centrum med dygtige fagfolk i en kreds omkring sig? Det kræver i hvert fald sin mand m/k at kunne rumme hele denne velmenende rådgivning på en gang og samtidig bevare sig selv og styringen over sit eget liv.

Læs hele kronikken her

Onsdag, 08. august 2018

Inspirationsmateriale om arealoptimering er nu tilgængeligt

Før sommerferien kunne MUUSMANN fortælle, at vores arbejde for KL og Finansministeriet med at analysere kommunernes ejendomsadministration var afsluttet. Analysen førte til et inspirationsmateriale om data og arealoptimering.

Vi kan nu offentliggøre inspirationsmaterialet, som KL netop har lagt op på deres web. Du kan se materialet her eller tilgå det via KL's web fra dette link.

KL har i øvrigt skrevet en artikel om analysen, som kan læses her.

Flere informationer kan fås hos:
Partner Thomas Bitsch Jørgensen på mobil: 24 87 14 74 eller mail: tbj@muusmann.com.
Chefkonsulent Hans Nikolaisen på mobil: 30 57 04 74 eller mail: hn@muusmann.com.

Fredag, 29. juni 2018

Effektiv arealoptimering

”Der ligger store gevinstmuligheder for kommunerne i at arbejde med arealoptimering. Derfor indgår området som effektiviseringsspor i kommuneaftalen mellem regeringen og KL”.

MUUSMANN og fm3 har udarbejdet det inspirationsmateriale og gennemført de analyser, som effektiviseringssporet ”ejendomsadministration” i den seneste kommuneaftales Moderniserings- og Effektiviseringsprogram (MEP) bygger på.

Inspirationsmaterialet er udarbejdet efter ønske fra KL og Finansministeriet. KL har udleveret det til kommunerne på infomøder om kommuneaftalen. Det bliver tilgængeligt i digital form efter sommerferien.

Den nye aftale om kommunernes økonomi for 2019 hæver rammerne, men har samtidig et nødvendigt fokus på modernisering og effektivitet. Aftalen bringer flere indsatser i fokus, herunder ejendomsadministration og øget synergi i anvendelsen af de kommunale ejendomme via dataunderstøttet arealoptimering. MUUSMANN har stort kendskab til området og viden om, hvordan de mange udfordringer med implementering af organisering, ejendomsstrategier og gennemførelse af arealoptimering løses i praksis. Sammen med fm3, der ligeledes har stor erfaring på området, tilbyder vi bl.a. et overbliksskabende arealoptimeringstjek med opfølgende analyser og implementeringsforløb til kommunerne. Kontakt os og hør mere om de optimeringsmuligheder, som MUUSMANN kan bistå kommunerne med at realisere, samt om vores samarbejde med fm3.

Kontakt:
Partner Thomas Bitsch Jørgensen på mobil: 24 87 14 74 eller mail: tbj@muusmann.com.
Chefkonsulent Hans Nikolaisen på mobil: 30 57 04 74 eller mail: hn@muusmann.com.

Mandag, 18. juni 2018

Highlights fra Folkemødet 2018

MUUSMANN var med på Folkemødet, hvor vi drøftede demokrati og udvikling af den offentlige sektor.
Få et indblik i nogle af drøftelserne via de tre videoer nedenfor.

Behov for praksisnær ledelse
Camilla Sort fra MUUSMANN har gennem længere tid sat praksisnær ledelse på dagsordenen i DMI sammen med direktør Marianne Thyrring. Hør her deres samtale om ledelseskommissionens anbefalinger, hvor Marianne sad med om bordet (Link til video).

Lokaldemokrati med mening
Folkemødet handler om demokrati. Hør her en samtale mellem borgmester Joy Mogensen og Malene Kjær-Jepsen fra MUUSMANN om samfundssind og borgmestergerningen (Link til video).

Fremtiden kalder på en ny type ledelse i sundhedssektoren
Dagens Medicin har netop offentliggjort listen over de 100 mest magtfulde i sundhedssektoren. Kjeld Møller Pedersen og Lars Muusmann sad begge med i magtpanelet. De er enige om, at der er brug for en ny type ledelse. Hør her deres samtale om hvilken (Link til video).

Tirsdag, 12. juni 2018

MUUSMANN på Folkemødet 2018

Lars Muusmann diskuterer ledelsesudfordringer i den offentlige sektor på folkemødet.
Fredag den 15. juni kl. 16.30 hos SundhedsParlamentet – F32, Havnegade 43, Allinge.

Her er hans brev til offentlige ledere:

Kære offentlige leder

Du gør et kæmpe stykke arbejde. Tak for det.

Du kæmper helt sikkert, lige som alle dine kolleger, for at forandre og udvikle den offentlige sektor, så der hele tiden kommer mere fokus på dem, det handler om – borgerne.

Men der er stadig et stykke vej. En del borgere har vanskeligt ved at finde vej i det system, der er skabt. Og der er fortsat behov for nye tilgange, der inddrager borgere, erhvervsliv og civilsamfund og skaber et fælles engagement.

Det kræver involverende og lydhør ledelse, hvor kvalitet, effektivitet og professionel styring går hånd i hånd med menneskelige hensyn.

Vi skal turde og have fokus på at gentænke den offentlige sektor, så vi gør vores systemer mere tilgængelige og menneskelige for alle.

Det er ikke så let endda, men lad os drøfte det sammen.

-----
Udover Lars Muusmann, kommer Chris Enrico Petersen, Lars Bo Pedersen, Camilla Sort og Malene Kjær-Jepsen også på folkemødet. Vi glæder os til at drøfte demokrati og udvikling af den offentlige sektor. Vi har en ny bog, Kærlig hilsen fru Hansen, under armen. Her giver vi konkrete bud på nye løsninger på velfærdsudfordringer. Løsninger, der er skabt sammen med borgere og civilsamfund.

Mandag, 04. juni 2018

Kommunalt samarbejde om akutfunktioner 2018

Få mere viden om, hvordan de forskellige aktører oplever samarbejdet omkring akutfunktionen, f.eks. FAM, Præhospitalet og PLO. Få gode råd og en masse inspiration til fortsat udvikling af akutfunktionen med hjem, når 11 små og store kommuner fra alle fem regioner præsenterer deres poster om, hvordan de løser opgaven i dag ved en ”fernisering”. Partner i MUUSMANN Mia Fruergaard er moderator på konferencen for 3. år i træk. Mia vil inddrage sine mange erfaringer og store viden fra konsulentopgaver på akutområdet i regioner og kommuner.

Se praktisk information og læs mere i invitationen nedenfor.

Mandag, 04. juni 2018

Sammenhængende psykiatri

Er du en af de mange, som følger med i dagens debat om udfordringer i psykiatrien? Arbejder du med og har ansvar for at bidrage til en mere sammenhængende psykiatri, herunder at udvikle den nære psykiatri i kommunerne, så skal du tilmelde dig denne konference.

På konferencen vil der være oplæg og debat om udfordringer, muligheder og perspektiver, der kan bidrage til en helhedsorienteret og sammenhængende indsats. Konferencen sætter fokus på flere perspektiver – patientens, den regionale behandling og den nære psykiatri i kommunerne.

Partner i MUUSMANN Mia Fruergaard er moderator på konferencen og vil bringe sine mange erfaringer fra psykiatrien i regioner og kommuner i spil.

Se praktisk information og læs mere i invitationen nedenfor.

Torsdag, 31. maj 2018

Evaluering af Sikkert Patientflow offentliggjort

Sundheds- og Ældreministeriet har den 31. maj 2018 offentliggjort den anden afrapportering i evalueringen af implementeringen af Sikkert Patientflow.

Se Sundheds- og Ældreministeriets pressemeddelelse her.

Læs hele evalueringen her.

MUUSMANN A/S har hovedansvaret for evalueringen, som gennemføres af CONEXUS, der er et konsortium af konsulentfirmaer. Udover MUUSMANN A/S deltager Operate A/S i evalueringen.

Den samlede evaluering gennemføres i perioden ultimo 2016 til primo 2019. Den nu offentliggjorte afrapportering er den anden af i alt tre afrapporteringer, hvor den første blev offentliggjort i april 2017, og den tredje forventes offentliggjort primo 2019.

Evalueringen er baseret på spørgeskemaundersøgelser og telefoninterviews med repræsentanter fra alle landets akuthospitaler, interviews med repræsentanter fra de fem regioner samt casestudier af udvalgte akuthospitaler. Ligeledes vil effekterne af Sikkert Patientflow blive vurderet ud fra relevante sundhedsdata.

Den anden afrapportering vil i juni blive præsenteret på et seminar, hvor deltagerne fra regioner og hospitaler er inviteret til at høre om evalueringens resultater, få inspiration udefra og udveksle erfaringer.

For yderligere information kontakt: Adm. direktør Lars Muusmann, tlf. 40 76 72 27.

FAKTA om Sikkert Patientflow

 • Sikkert Patientflow var oprindeligt er projekt på 12 sygehuse, som sluttede i 2015.
 • I februar 2016 indgik regeringen en aftale om en akutpakke, der skal nedbringe overbelægningen på sygehusene.
 • Som en del af akutpakken på i alt 415 millioner kroner i perioden 2016-2019 blev der afsat 88 millioner over tre år til at udbrede initiativerne fra Sikkert Patientflow til alle akutsygehusene i Danmark.
 • Det drejer sig blandt andet om ansættelse af flowkoordinatorer, der har overblik over belægningssituationen på hele sygehuset. Metoderne omfatter daglige tavlemøder på afsnittene og kapacitetskonferencer på sygehusniveau, så f.eks. afdelinger med ledige senge hjælper afdelinger med overbelægning.

 

 

Fredag, 04. maj 2018

NY BOG: Kærlig hilsen fru Hansen – Den offentlige sektor tilbage til virkeligheden

Malene Kjær-Jepsen fra MUUSMANN er aktuel med ny bog og stiller spørgsmålet: Hvordan ville den offentlige sektor se ud, hvis den kunne se sig selv med borgernes øjne? I bogen er hun og medforfatter Anne Schødts talerør for fem arketyper, der hver især giver deres (k)ærlige beretning om deres oplevelse af mødet med den offentlige sektor.

Bogens hovedbudskab er, at fremtiden kalder på fokus på mennesket frem for systemet.

Bogens anden del er en metode- og værktøjsdel med rod i designtænkning.

Nogle af dem, der allerede har læst bogen, siger:

”I dag er der 80 måder at være arbejdsløs på. Derfor bruger medarbejderne i jobcentrene 45 minutter i timen på at administrere og sætte krydser. Hvordan er det nogensinde kommet så vidt? Ikke bare i jobcentre, men i store dele af den offentlige sektor i Danmark? Bogen er et wake-up call til os, der har været med til at skabe afstand mellem borger og systemet i årevis, og et bud på, hvordan vi gør noget ved det”.
– Laila Kildesgaard, direktør i KL og tidl. kommunaldirektør i Bornholms Regionskommune

”Bogen illustrerer, hvordan et afsæt i borgernes og det enkelte menneskes virkelighed giver de indsigter, der skal til, for at vi kan tænke velfærden radikalt anderledes. Pointerne er skarpt illustreret, og værktøjerne til at komme i gang er lige ved hånden. Bogen har en berettiget plads i den spændende og nødvendige udvikling, vi er i gang med i den offentlige sektor”.
– Frank E. Andersen, kommunaldirektør i Gentofte Kommune

Læs mere og bestil den på: http://dpf.dk/produkt/bog/kaerlig-hilsen-fru-hansen

Kontakt gerne Malene Kjær-Jepsen for mere information: mkj@muusmann.com eller 21 55 92 50.

Onsdag, 11. april 2018

Region Sjælland i gang med digitale tavler fra MUUSMANN

På Endokrinologi på Næstved, Slagelse, Ringsted sygehuse (NSR) foregår de ugentlige Lean-møder ikke længere foran et whiteboard. De foregår foran en digital nettavle fra MUUSMANN – en tavle, som er synlig på en stor fladskærm og styres fra en iPad.

NSR er et sammenlagt sygehus, og flere afdelinger og afsnit er delt mellem Næstved, Slagelse og Ringsted. Nettavlen giver mulighed for at holde samlede tavlemøder på tværs af lokationer. Det sker ved, at tavlerne er integreret i sygehusets konferencesystem.

Tavlerne er fleksible i opbygningen og understøtter Region Sjællands Lean-metodik.

Med de digitale tavler kan tavlerne ses og vedligeholdes fra pc og mobile enheder fri af tid og sted – og data kan uploades automatisk i tavlerne. Det betyder mere levende tavler og mindre besvær.

Det er Region Sjællands centrale enhed Produktion, Forskning og Innovation (PFI), der står for udrulningen. PFI bruger også selv den digitale nettavle, og flere afdelinger og afsnit på Region Sjællands sygehuse forventes at følge efter.

MUUSMANN og Region Sjælland samarbejder om den videre udvikling, som begge parter forventer sig meget af.

Hør mere om projektet hos partner Thomas Bitsch Jørgensen, MUUSMANN (Tlf.: 24 87 14 74), eller improvement advisor Flemming Lund Clausen fra PFI, Region Sjælland (Tlf.: 21 34 85 75).

Fredag, 23. marts 2018

Sæt et hold med borgeren – sæt ikke ”Borgeren i centrum”

I Rødovre Kommune betyder det, at borgernes livssituation skal sætte holdet og definere løsningen. Gennem ni måneder har Social- og Sundhedsforvaltningen arbejdet systematisk med netop dette i projektet ”Sammen med Borgeren”. Det har styrket samarbejdet på tværs og skabt nye løsninger på kendte udfordringer.

Over 200 medarbejdere og ledere i Rødovre Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning har igennem ni måneder arbejdet med samskabelse med afsæt i designtænkning i samarbejde med MUUSMANN. Det har skabt ny viden om borgernes behov og ønsker – og kendskab på tværs for medarbejdere og ledere.

I projektet ”Sammen med Borgeren” har omkring 100 Rødovreborgere deltaget i en lang række aktiviteter sammen med medarbejdere og ledere. Sammen har de identificeret udfordringerne og skabt nye løsninger i en erkendelse af, at velfærd går fra at være en serviceydelse, som kommunen har monopol på at levere, til i højere grad at være noget, der sker mellem mennesker, hvor forskellige aktører skaber løsningerne sammen. Gennem dette udefra-ind-perspektiv har Rødovre Kommune gjort de fine hensigter til ny praksis.

Ti interne konsulenter sikrer fremtidig effekt

”Sammen med Borgeren” startede som et projekt, men involverer nu alle medarbejdere og ledere i hele Social- og Sundhedsforvaltningen og er blevet en fast del af forvaltningens interne sprog og virke på en række områder. Men det stopper ikke her. Social- og Sundhedsforvaltningen fortsætter det systematiske arbejde med udvikling af nye løsninger gennem samskabende designprocesser på flere af deres andre indsatsområder. For at understøtte dette arbejde og det nye ”mindset” har MUUSMANN uddannet ti interne Rødovrekonsulenter. De nye samskabelseskonsulenter har gennemført en uddannelse, der bygger på elementer fra designtænkningen og har været et action-learning-forløb, hvor deltagerne har afprøvet metoderne undervejs.

Se en lille film, hvor de nye samskabelseskonsulenter fortæller om oplevelsen:

https://www.youtube.com/watch?v=7NlZ5ZEgVxg&t=89s

Du er også velkommen til at kontakte Malene Kjær-Jepsen (mobil: 21 55 92 50) eller Camilla Sort (mobil: 26 20 34 27) for at høre mere om samskabelse i praksis.

Mandag, 19. februar 2018

Få optimalt udbytte af kommunens ejendomme: MUUSMANN vinder opgave for KL og FM

MUUSMANN har – i samarbejde med firmaet fm3.dk – vundet en opgave med at kortlægge, analysere og formidle kommunernes erfaringer med at forbedre ejendomsanvendelsen. En opgave MUUSMANN udfører for Finansministeriet og KL. Centralt i opgaven er at identificere gode eksempler på effektiviseringer af ejendomsporteføljen. Eksemplerne vil bl.a. omfatte arbejdet med data og it-understøttelse, organisatorisk set-up med centralisering og stordrift, udarbejdelse af strategi, indførelse af incitamentsmodeller og business cases.

MUUSMANN er en stærk partner for kommunen, når det handler om optimering af kommunens ejendomsportefølje. MUUSMANN råder over meget stærke og erfarne konsulenter, der kender ejendomsområdet fra forskellige vinkler og har arbejdet konkret, operationelt og resultatskabende med kommunale ejendomme. Vi har oplevet fordele og ulemper ved både decentrale og centrale modeller, omkostninger og gevinster ved etablering af datagrundlag, potentialer og faldgruber i arbejdet med strategier samt mulighederne i incitamentsmodeller.

Vores stærke profiler og store viden på området hjælper kommuner gennem forskellige trin på vejen mod en effektiv og strategisk administration af ejendomme – og som passer til netop jeres kommune eller områder af kommuner.

Omsæt MUUSMANNs viden og erfaring til konkrete gevinster på ejendomsområdet i jeres kommune!

Kontakt partner Thomas Bitsch Jørgensen eller chefkonsulent Hans Nikolaisen for nærmere information – vi kommer meget gerne på besøg og fortæller, hvad vi kan gøre for jer.

 

 

Mandag, 22. januar 2018

Esbjerg Kommune søger ny kommunaldirektør

Med et planlagt farvel til den nuværende kommunaldirektør vil Esbjerg Kommune i gang med at finde en ny kommunaldirektør i foråret.

Efter aftale udløber kommunaldirektør Otto Jespersens ansættelse i Esbjerg Kommune. I 2015 valgte Otto Jespersen at forlænge sin ansættelse i yderligere 3 år, og efter at have bestridt posten som kommunaldirektør i 22 år er det nu blevet tid til at takke af.

”Jeg har været utrolig glad for mit arbejde. Både samarbejdet med kolleger og politikere har været meget givende, men nu er tiden kommet til en ny hverdag, hvor nye oplevelser venter”, siger Otto Jespersen, som forventer at stoppe med udgangen af maj 2018.

En ny kommunaldirektør skal således være på plads omkring den 1. maj 2018, og derfor er rekrutteringsprocessen allerede gået i gang. Esbjerg Kommune har allieret sig med rekrutteringsfirmaet MUUSMANN, som har stor erfaring til at rekruttere offentlige topledere.

”At skulle efterfølge Otto Jespersen som kommunaldirektør i Esbjerg Kommune bliver en stor opgave, for Otto Jespersen er og har været en uvurderlig kapacitet, som både den tidligere borgmester og jeg selv har nydt at arbejde sammen med”, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen, som vil deltage aktivt i genbesættelsen af stillingen.   

Esbjerg Kommune offentliggør stillingsopslaget som kommunaldirektør den 29. januar 2018. Kandidaterne vil blive udvalgt af et ansættelsesudvalg. I sidste ende vil det være Esbjerg Byråd, som træffer beslutningen om, hvem der fremover skal være kommunaldirektør.

I ansættelsesudvalget sidder:

Borgmester Jesper Frost Rasmussen
Medlem af Økonomiudvalget John Snedker
Direktør for Sundhed & Omsorg Arne Nikolajsen
Direktør for Børn & Kultur Jørn Henriksen
Næstformand i Hoved-MED Diana Sohl
Næstformand i Forvaltnings-MED Line S. Christiansen
Personale- og udviklingschef Birgitte Stenderup

For yderligere informationer:
Borgmester Jesper Frost Rasmussen på jesra@esbjergkommune.dk eller 27 24 18 00.

Kommunaldirektør Otto Jespersen på oj@esbjergkommune.dk eller 27 24 13 36.

 

 

Tirsdag, 09. januar 2018

Mød MUUSMANN på KØF

MUUSMANN deltager på KØF den 11.-12. januar 2018, og vi er klar til en dialog om de udfordringer, som optager kommunerne.

Fredag den 12. januar er chefkonsulent Hans Nikolaisen oplægsholder i debatten om emnet ”Vær på forkant og skab den gode budgetlægningsproces”.

Du er velkommen til at tage fat i os på KØF eller til at kontakte os på forhånd for en aftale.

Den 11. og 12. januar kan du træffe:
Partner Chris Enrico Petersen, mobil 81 71 75 16, mail cep@muusmann.com
Chefkonsulent Brian Urban, mobil 41 67 07 07, mail bu@muusmann.com
Chefkonsulent Hans Nikolaisen, mobil 30 57 04 74, hn@muusmann.com

Den 12. januar kan du også træffe adm. direktør Lars Muusmann, mobil 40 76 72 27, lm@muusmann.com.

Torsdag, 04. januar 2018

Satspuljeprojekt om styrket kommunal rehabilitering

MUUSMANN har i konsortium med University College Nordjylland i 2017 på vegne af Sundhedsstyrelsen planlagt og faciliteret en række temadage og støtte- og rådgivningsforløb for i alt 40 kommuner med henblik på at styrke den kommunale rehabiliteringsindsats. Projektet er et satspuljemiddelprojekt, som har taget afsæt i Sundhedsstyrelsens Håndbog i rehabiliteringsforløb på ældreområdet og i selvvalgte organisatoriske og faglige temaer i de enkelte kommuner, med deltagelse af i alt over 1.000 ledere og medarbejdere.

MUUSMANN er i gang med at udarbejde en evalueringsrapport af forløbet til Sundhedsstyrelsen, og vi ser på den baggrund frem til i februar 2018 at dele vores viden her på hjemmesiden for så vidt angår nogle af de væsentligste mønstre/tematikker i det kommunale rehabiliteringsarbejde samt MUUSMANNs erfaringer med hvilke faglige og organisatoriske forudsætninger og præmisser, der knytter sig til implementering af en styrket rehabiliteringskultur og -praksis. 

Ønsker du at høre mere om MUUSMANNs erfaringer med kommunal rehabilitering eller om det omtalte projekt, er du velkommen til at kontakte:

Torsdag, 04. januar 2018

Ned for lixtallet – op for nysgerrigheden

Det er hovedbudskabet, når Malene Kjær-Jepsen arbejder med samskabelse. Samskabelse kan hurtig blive gjort temmelig komplekst. I virkeligheden handler det jo om at komme i øjenhøjde med borgerne og frontmedarbejderne. Det gør man f.eks. ved at skrue op for nysgerrigheden for, hvad der driver mennesker.

Hør mere om, hvordan de blev inspireret af det i Tønder Kommune.

Tirsdag, 19. december 2017

Udvikling af omsorgsboliger

Lyngby-Taarbæk Kommune har etableret omsorgsboliger, som skal understøtte borgernes livskvalitet, aktiviteter, selvbestemmelse og selvhjulpenhed og medvirke til, at beboerne oplever tryghed og omsorg. Det særlige ved omsorgsboligerne er den tilknyttede omsorgspakke, som betyder, at særligt personale har til opgave at igangsætte og gennemføre en række aktivitetstilbud for beboerne samt bidrage til at sikre, at der ydes omsorg i form af fællesskab, samvær og netværk beboerne imellem.

MUUSMANN er i samarbejde med beboere, personale og ledere godt i gang med at identificere grundlaget for at kunne vurdere, hvordan omsorgsboligerne både på kort og længere sigt fremstår som en attraktiv og relevant boligform, som beboere er glade for. Samtidig undersøges potentialerne i have et rehabiliterende fokus i forhold til beboerne, samt hvordan eventuelle økonomiske potentialer kan identificeres.

Opgaven gennemføres via interviews, workshop og foto/video af aktiviteter/samspil mellem beboere og medarbejdere. Centralt i alle opgaveløsningens elementer er inddragelse af beboerne i omsorgsboligerne.

For yderligere info kontakt:

Partner Mia Fruergaard, tlf.: 2129 7079, mail: mf@muusmann.com

Chefkonsulent Lars Tranholm, tlf.: 2025 4046, mail: lt@muusmann.com


Fredag, 03. november 2017

Rehabilitering og recovery – en fælles tilgang og et fælles ansvar!

Regeringens nye nationale anbefalinger om styrkelse af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, KL's socialpolitiske udspil, ny overenskomst for Almen Praksis og sundhedsaftalerne mv. understreger nødvendigheden af samarbejdet mellem kommunerne, Almen Praksis og hospitalerne. Hertil kommer inddragelse af borgeren/patienten og styrkelsen af borgerperspektivet og borgerens muligheder for at agere selvstændigt og meningsfyldt i eget liv.

Kommuner, Almen Praksis og hospitaler skal målrettet og med større intensitet og forpligtende samarbejder afprøve forskellige samarbejdsmodeller med udgangspunkt i konkrete og lokale projekter.

Samtidig står kommunerne og det nære sundhedsvæsen over for en udvidet og krævende opgaveportefølje. Udfordringerne er, at opgaver, kompetencer og organisering ikke altid matcher kravene. Det er f.eks. inden for:

 • Implementering af rehabilitering og recovery som grundelementer og konkret praksis i den kommunale organisering og på tværs af fagområder og strukturer, herunder mellem social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet
 • Dokumentationspraksis og effektvurdering på tværs af socialområdet for at skabe sikker viden om, hvad der virker
 • Etablering af akutfunktioner med fokus på patient- og borgersikkerhed, herunder kvalitets- og sikkerhedskrav i det risikobaserede tilsyn
 • Integrering af social- og sundhedsfaglig viden og kompetencer samt en bæredygtig organisation inden for socialpsykiatrien og handicapområdet – for at styrke borgerens handlekompetence og sikre tidlig opsporing og forebyggelse af livsstilsygdomme og tidlig død.

 

MUUSMANN har et stærkt hold, der kan støtte og rådgive kommuner og regioner på bl.a. disse områder. Vi kan facilitere udviklingsarbejdet inden for rehabilitering og recovery samt inden for afprøvning, dokumentation og effektvurdering af konkrete og afgrænsede forbedringsprojekter mellem borgeren/patienten og de tværsektorielle samarbejdspartnere.

MUUSMANN kombinerer og stiller med de rette kompetencer på det specialiserede social- og sundhedsområde på tværs af sektorer samt inden for viden om effektmåling og -dokumentation, analyse, organisering, implementering og ledelse. Vi tilbyder forskellige metodiske tilgange og udvikler gerne nye i samspil med vores kunder og samarbejdspartnere.

Ønsker du at høre mere, så kontakt gerne:

Helen Hilario Jønsson, tlf. 31 32 91 96, mail: hhj@muusmann.com

Mia Fruergaard, tlf. 21 29 70 79, mail: mf@muusmann.com

Du har også mulighed for at mødes med os på KL's Handicap og Psykiatrikonference 2017, tirsdag den 28. november, i Kolding. Ring eller skriv gerne for en nærmere aftale.

Onsdag, 11. oktober 2017

Velfærd sker mellem mennesker – ikke kun som en serviceydelse fra kommunen

Fremtidens velfærd kalder på fokus på menneske frem for system. I Rødovre Kommune går Social- og Sundhedsforvaltningen forrest med et storstilet program, der søger at skabe velfærd sammen med borgerne.

I Rødovre tror de på, at de rette løsninger ikke nødvendigvis er kommunens løsninger. Derfor har alle ledere, tillidsrepræsentanter og mange medarbejdere sat sig for at vende perspektivet og er gået på opdagelse hos borgerne for at finde svar. Det er første fase af et ambitiøst program, hvor Rødovre Kommune samarbejder med MUUSMANN om at skabe nye løsninger og et nyt tankesæt sammen med borgerne. 

I denne video fortæller social- og sundhedsdirektør Henrik Abildtrup om programmet. 

Kontakt gerne Malene Kjær-Jepsen eller Camilla Sort for mere viden og inspiration. 

Mandag, 18. september 2017

Jammerbugt Kommune bryder siloerne ned

Jammerbugt Kommune har i dag afholdt en meget vellykket og velbesøgt konference om deres nye organisering af Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen. Der deltog således over 500 ledere og medarbejdere fra forvaltningen samt en række politikere. Visionen for den nye organisering ”Borgerne først – koordineret helhedsindsats” afspejler kommunens ønske om at sætte borgeren i centrum, blandt andet via integration af kommunens sundhedsindsatser i alle tilbud og aktiviteter på tværs af forvaltningen. Grundlaget for den nye organisering er udarbejdet i en proces med MUUSMANN som facillitator med stor involvering af ledere og medarbejdere fra hele forvaltningen.

MUUSMANN ønsker Jammerbugt Kommune tillykke med det solide grundlag, der er skabt. Vi glæder os til at følge det fortsatte arbejde i kommunen med at sætte borgerne først.

For yderligere info, kontakt:

Partner Chris Petersen, tlf.: 81717516, mail: cep@muusmann.com

Chefkonsulent, Lars Tranholm, tlf.: 20254046, mail: lt@muusmann.com

Se video fra dagen her

Torsdag, 07. september 2017

MUUSMANN i Danske Kommuner

MUUSMANN har en kronik i Danske Kommuner nr. 23 med udgivelse den 7. september 2017. Kronikken er skrevet af chefkonsulent Hans Nikolaisen og handler om de muligheder, som kommunerne har i forbindelse med budgetlægningen for 2018. Kommunerne står over for nogle vanskelige dilemmaer, som er afledt af et krydspres mellem stramme økonomiske rammer, befolkningens forventninger om fremgang i økonomien og den kommunale service samt et forestående kommunalvalg.

Læs kronikken her

Hvis du vil vide mere om de kommunale handlemuligheder og eksempler på kommuner, der på forskellig vis har arbejdet med et serviceeftersyn af kommunens styringskoncept, kan du kontakte chefkonsulent Hans Nikolaisen på tlf. 30 57 04 74 eller mail: hn@muusmann.com

 

 

Mandag, 04. september 2017

Brian Urban ny chefkonsulent hos MUUSMANN pr. 1. september 2017

Med ansættelsen af Brian Urban som ny chefkonsulent styrker vi yderligere MUUSMANNs position som en kompetent rådgiver og samarbejdspartner inden for offentlig styring og udvikling. Brians hovedarbejdsfelt er økonomiske og organisatoriske analyser, udvikling af styringsmodeller og rådgivningsopgaver. Brian er særligt optaget af et balanceret og værdiskabende samspil mellem den økonomiske og den faglige styring og har blandt andet et særdeles indgående kendskab til styring på både det almene og det specialiserede børne- og ungeområde.

Brian kommer med en omfattende viden og praktisk ledelsesmæssig erfaring med økonomi- og effektstyring, opnået gennem mange års ansættelse i Odense Kommune, bl.a. som økonomi- og stabschef på børne- og ungeområdet. De senere år har Brian arbejdet som konsulent i BDO og har planlagt og gennemført en lang række økonomiske og organisatoriske analyse-, udviklings- og rådgivningsprojekter i den offentlige sektor samt i faglige og medlemsstyrede organisationer.

Gennem rådgivning og samarbejde med den øverste politiske og administrative ledelse i en række organisationer har Brian praktisk erfaring og evne til at navigere i komplekse politiske og ledelsesmæssige dagsordner. Han har desuden en veludviklet evne til at etablere et tæt og tillidsfuldt samarbejde med sine kunder samt sikre, at analyser og anbefalinger er operationelle og matcher den enkelte kundes organisatoriske kontekst.

Det glæder os – både på egne og vores kunders vegne – at kunne byde velkommen til Brian.

Chefkonsulent Brian Urban – 41 67 07 07 – bu@muusmann.com

Torsdag, 31. august 2017

Positiv modtagelse fra alle parter af analyse af trivslen i Faaborg-Midtfyn Kommune

MUUSMANN har i august måned 2017 gennemført en statusvurdering af medarbejdernes trivsel i Faaborg-Midtfyn Kommune. Undersøgelsen er gennemført på baggrund af, at en række større organisatoriske og ledelsesmæssige forandringer i kommunen har ført til, at der i dele af det politiske system har været rejst bekymring for medarbejdernes trivsel. Undersøgelsen er rekvireret af direktionen og Hoved-MED i Faaborg-Midtfyn Kommune, og den er gennemført ved at invitere samtlige medarbejderrepræsentanter i kommunens MED-udvalg til at deltage i ét fokusgruppeinterview pr. MED-udvalg.

Undersøgelsen og dens resultatet er omtalt i Fyens Stiftstidende onsdag den 30. august 2017. Artiklen ”Kommunen skal forbedre sin kommunikation” giver et godt indtryk af modtagelsen af MUUSMANNs analyse.

Tirsdag, 29. august 2017

Konferencer om kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner

MUUSMANN ved Mia Fruergaard og Dagens Medicin ved Tina Ipsen er moderator på to konferencer arrangeret af Kommunal Sundhed vedrørende de nye kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. 

Sundhedsstyrelsen udgav i april nye krav og anbefalinger for de særlige sygeplejeindsatser, som bliver varetaget i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Hvad rummer de nye kvalitetsstandarder, hvordan skal vi arbejde med dem, og hvem har ansvaret for dem?

Det har Kommunal Sundhed arrangeret en konference om, som foregår: 

Tirsdag den 26. september 2017 i Aarhus

Torsdag den 12. oktober 2017 i København

På konferencen får du indblik i, hvad kvalitetsstandarden indeholder, i KL's overvejelser omkring implementering af kvalitetsstandarderne, om hvem der har ansvaret, og om hvordan vi samarbejder. 

Program 

Målgruppe

Beslutningstagere og medarbejdere der arbejder i akutområdet, f.eks. kommunale sundhedsprofessionelle, chefer, kvalitetsfolk, sygeplejersker, læger og social- og sundhedsassistenter. 

Pris

2.500 kr. plus moms for målgruppen

5.000 kr. plus moms for andre

Tilmelding Aarhus | Tilmelding København

Onsdag, 28. juni 2017

Frikadelleaften med dans og vin – Ja tak!

Hvad er værdighed, når beboerne på Gildhøjhjemmet i Brøndby Kommune skal nyde den hjemmelavede mad fra plejecentrets eget køkken? Det stillede centerleder Mia Linda Møller sig for at undersøge – set gennem beboernes egne øjne vel at mærke.

Derfor inviterede hun MUUSMANN indenfor. Der var nemlig brug for en anden type proces, hvor borgerperspektivet blev bragt reelt i spil. Der var brug for at forstå, hvordan mad og måltiderne reelt blev oplevet gennem borgernes øjne, næse – og ikke mindst mund.

Mia fortæller som sin beslutning: ”Mad og måltidet er jo et fundament i alles liv – også når man bor på plejehjem. Det har stort politisk fokus – blandt andet gennem initiativet ”Nye roller i velfærden”, værdighedspolitikken og mad - og måltidspolitikken i Brøndby kommune.” 

Hun fortsætter:

Når jeg som leder skal implementere en strategi, vælger jeg ofte den lette løsning – det jeg kalder ”den lineære proces”: Ledelsen udstikker en retning. Vi laver en strategi og sender en vejledning ud på mail. Vi hænger måske en plakat op og planlægger undervisning – i dette tilfælde om ernæring, kost, mad og den gode måltidssituation.” 

Maden er sund, ja. Men er det overhovedet hyggeligt? 

Men Mia kunne godt se, at det var ikke viden om kost og måltider, personalet manglende. Det at skabe værdighed omkring måltidet handlede om noget andet. Og som hun siger: ”Det var ”det andet”, jeg var nysgerrig på. Maden er fin og lever op til alle ernæringsstandarder osv. Men spørgsmålet for mig var mere: Er det overhovedet hyggeligt at spise her? Lever vi mon op til målsætninger om, at borgerne skal bestemme og handle selv – uanset hvor svækkede de er?

Så i stedet for at sætte en lineær proces i gang, valgte Mia Linda Møller at åbne maskinrummet og inviterede chefkonsulent Malene Kjær-Jepsen fra MUUSMANN til at være en nysgerrig flue på væggen på Gildhøjhjemmet i en periode.

Metoder som Observation af Madens rejse, Fotodagbøger, Borgerrejser med beboere, kreative workshops og test af prototyper fik sat et helt andet perspektiv på mad og måltiderne – både for beboerne og ikke mindst for personalet.

Mia fortæller: ”Jeg er overrasket over, at beboerne ville være med i det omfang. Det ville de gerne! F.eks. skal de som et af resultaterne af projektet nu selv bestemme deres fødselsdagsmenu. De har efterspurgt mere grønt eller kan nu få lov til at komme ned i køkkenet, som før var forbudt område. Og så fandt vi ud af, hvor store spor en frikadelleaften på en af afdelingerne havde sat. En beboer fik noget fars fra køkkenet og stegte selv frikadellerne som i gamle dage. Mændene åbnede vin og bød op til dans. Relative simple greb fra personalets side betyder alverden for vores beboere. Så mere af det – tak.

Jeg havde aldrig i mit liv forestillet mig …. – En leders selvransagelse 

En anden begivenhed var den kreative workshop med køkken og plejepersonale om deres indbyrdes samspil. Mia fortæller: ”Jeg havde i mit liv aldrig forestillet mig, at de var så kreative med ludo-brikker, billeder osv. En af medarbejderne udtrykte sin begejstring over at blive lyttet til på en ny måde og sagde, at det var første gang, de har talt om samspillet mellem køkken og afdelinger.

Og som Mia siger: ”Det er jo ikke fordi, vi ikke har talt om det mange, mange gange før. Men når medarbejdere siger, at det er første gang, vi rigtig har talt om det, så er det jo første gang. For det er deres oplevelse. Det giver da stof til eftertanke om, hvordan vi skal udøve ledelse fremadrettet. Det har afgjort rykket ved min måde at lede.”

En højtaler til borgernes til tider svage stemme 

Helt overordnet påpeger Mia særligt to fordele ved at arbejde med borgerperspektivet. For det første bliver der sat en højtaler til borgernes stemme. De bliver taget seriøst og lyttet til på en helt anden måde end ellers. Der blev så at sige skruet op for en stemme, der ofte er meget lav.

For det andet er det en god metode, når det gælder en gruppe medarbejdere med stor faglig spredning. Her mødes de ligeværdigt og ikke kun fag-fagligt. Mia fortæller: ”Alle medarbejderne skulle på et tidspunkt udfylde et kort med ønsker til deres fremtidige samarbejde, og det var ligesom om, de fik flyttet deres følelser og frustrationer til hinanden over på papir. Det blev deres fælles tredje.

Hun slutter af: ”Hele huset har været sat i spil – og derfor har hele huset nu også ejerskab til de løsninger, vi går videre med. Vi har f.eks. indført daglige 15 min. tavlemøder mellem køkken og personale og bruger nu foto som et effektivt kommunikationsmiddel.

Et sidste godt råd til andre, der vil gøre det samme lyder: ”Hold kadencen. I skal gør jer tidsterminen klar og få styr på alle de andre overraskelsesmomenter. Og ellers er det bare at kaste jer ud i det og stole på processen.

Tirsdag, 13. juni 2017

MUUSMANN i Danske Kommuner

MUUSMANN har en kronik i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 18/2017. Kronikken omhandler erfaringer fra en større analyse af Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT) med fokus på de midlertidige pladser i centret. Kronikken er skrevet i samarbejde med HRT.

Læs kronikken her

Hvis du vil høre mere om analyser af midlertidige pladser, så kontakt:

Partner Mia Fruergaard, tlf. 21 29 70 79 eller mail: mf@muusmann.com
Chefkonsulent Lars Tranholm, tlf. 20 25 40 46 eller mail: lt@muusmann.com

Torsdag, 01. juni 2017

Mindre hierarki i Freja

Freja ejendomme siger farvel til hierarkiet med en ny netværksorganisation. MUUSMANN har bistået i processen. Samtidigt udvider Freja ejendomme med en forretningsudvikler, som MUUSMANN rekrutterer.

MUUSMANN tror på, at flere organisationer med fordel kan åbne op for mindre hierarkiske og mere åbne organisationsformer, hvor samarbejde om opgaveløsningen og samspillet med kunder og samarbejdspartnere er drivende for organiseringen. 

Hør nærmere om mulighederne hos Thomas Bitsch Jørgensen på 2487 1474.

Om Freja ejendommes nye netværksorganisation:

Om stillingen som forretningsudvikler:

Tirsdag, 23. maj 2017

To nye erhvervspsykologer til MUUSMANN

Vi er glade for at kunne meddele, at vi har tilføjet to nye erhvervspsykologer til MUUSMANN-teamet. 

Iben Munck Adamsen er ny chefkonsulent og erhvervspsykolog hos MUUSMANN fra april 2017, og Kristoffer Levinsen er ansat som erhvervspsykolog, researcher og konsulent fra 1. maj 2017. 

Ibens ansættelse styrker MUUSMANN i arbejdet med rekruttering, test, lederudvikling og opgaver inden for organisationsanalyse og organisationsdesign. Med sine mange års erfaring som konsulent i både det offentlige og det private bringer Iben en stor og alsidig erfaring samt faglig tyngde ind i MUUSMANN.  

Kristoffer kommer til MUUSMANN med erfaring fra konsulentbranchen og som selvstændig praktiserende psykolog, og skal især tage del i rekrutteringsprocesserne og opgaver inden for organisation og ledelse – opgaver som han vil tilgå med grundighed og integritet. 

Iben Munck Adamsen – 22 91 20 06 – ima@muusmann.com  

Kristoffer Levinsen – 29 61 75 76 – kl@muusmann.com  

Torsdag, 04. maj 2017

MUUSMANN er også...

Onsdag, 03. maj 2017

MUUSMANN styrker kompetencerne inden for økonomistyring, økonomianalyser og strategisk rådgivning

Onsdag, 03. maj 2017

Hans Nikolaisen ny chefkonsulent hos MUUSMANN fra maj 2017

I MUUSMANN er vi stolte af, at vi pr. 1. maj kan præsentere Hans Nikolaisen som en del af MUUSMANN-holdet.

Med Hans på holdet styrker vi MUUSMANNs kommunaløkonomiske kompetencer. Vi styrker hermed MUUSMANNs position som en kompetent rådgiver og samarbejdspartner inden for offentlig styring og udvikling.

Hans er et kendt ansigt i den kommunale verden i kraft af tidligere jobs som kommunaldirektør i Randers Kommune, økonomichef i Aarhus Kommune og senest chefkonsulent i KL. Han har også været medlem af produktivitetskommissionen i perioden 2012-2014.

I MUUSMANN arbejder Hans med analyser, strategi- og udviklingsopgaver, innovation og samskabelse i den offentlige sektor. Han er særligt optaget af en fortsat udvikling af den offentlige styring i en tæt dialog mellem den politiske og administrative ledelse – f.eks. medvirker han til at supplere en virkningsfuld rammestyring med nye tiltag, der understøtter tværfaglige indsatser og investeringsstrategier. Hans arbejder også for udvikling af et praksisnært analyseværktøj, som giver offentlige institutioner mulighed for at evaluere deres styringsmetode med sigte på en fortsat dynamisk udvikling af den enkelte organisations styringsmodel.

Fredag, 28. april 2017

Jobcenter Esbjerg på digitale tavler

MUUSMANN har implementeret digitale tavler til Jobcenter Esbjergs tavlemøder. Med fast frekvens mødes ledergruppen til tavlemøde, hvor data og indsatser på Jobcenterets forskellige områder gennemgås. Der skiftes mellem de forskellige områders tavler, og de forskellige chefer gennemgår egne tal. Dette er nu digitaliseret med MUUSMANNs digitale tavler. Det sparer tid til opdatering af tavlerne, giver mulighed for samlet at vise data og indsatser – blandt andet ved upload af datagrafer i tavlerne – og giver derigennem endnu bedre tavlemøder, hvor viden deles, beslutninger tages og indsatser koordineres. Efter tavlemødet kan de opdaterede tavler ses fri af tid og sted. Arbejdsmarkedsområdet passer særdeles godt til tavlestyring og digitale tavler, og MUUSMANN glæder sig til at følge Jobcenter Esbjergs videre færd med tavlerne - og til at implementere endnu flere digitale tavleløsninger på dette og andre områder.

Hør mere om MUUSMANNs digitale tavler hos Thomas Bitsch Jørgensen


Fredag, 31. marts 2017

Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Center i Region Hovedstaden evaluerer deres ledelsesorganisering

MUUSMANN samarbejder med dem om opgaven.   

I de næste seks uger gennemfører MUUSMANN en lang række interviews og workshops med medarbejdere og ledere i Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Center, for derigennem at kvalificere grundlaget for centerledelsens kommende beslutninger om en styrket fremtidig ledelsesorganisering.

Afsnitsledende overlæge, May-Britt Kalvåg Jørgensen fra ambulatoriet for skolebørn, er en af de ledere, der engageret har fortalt os om sit arbejde. På billedet sidder hun og fortæller om kerneopgaven og deler sine tanker om ledelse i Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Center. Hun fortæller blandt andet via tre billedkort:

Fredag, 31. marts 2017

Foto: Afsnitsledende overlæge May-Britt Kalvåg Jørgensen

 

”Det er rigtig vigtigt, at vi har fokus på at løse opgaven og ikke på hvilken fagperson, der løser den. På det her billede er der mange sommerfugle, og én der træder mest frem. Jeg mener, det er vigtigt, at vi har blik for hele holdet. I Børnepsykiatrien er der også rigtig mange ting, vi skal have overblik over. Børnene og deres familier påvirkes af så mange ting, og det skal vi kunne lytte anerkendende til. Samtidig er det vores opgave at filtrere de mange informationer, så vi kan finde ind til det vigtigste – det vi kan hjælpe børnene med. Det er midten af vindeltrappen på det øverste billede. Det kræver et solidt og klart ledelsesmæssigt overblik. Og når vi har det, får vi som organisation luft til at flyve lidt ud i de åbne vidder”.

Samarbejdet med MUUSMANN giver Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Center et eksternt blik på de styrker og udviklingspotentialer, som ligger i den nuværende ledelsesorganisering.

Er du interesseret i at høre mere om metoderne bag analysen, og hvordan de kan anvendes i andre sammenhænge, er du velkommen til at kontakte os.

Skriv til: Mia Fruergaard mf@muusmann.com eller Camilla Sort: cs@muusmann.com.

 

 

Onsdag, 22. marts 2017

En ny start for Natur og Vej Service i Aarhus Kommune

MUUSMANN løser en organisationsudviklingsopgave for Aarhus Kommunes Magistratsafdeling for Teknik og Miljø. Opgaven har til formål at udarbejde et konkret udviklings- og arbejdsgrundlag for afdelingen for Natur og Vej Service i Center for Byens Anvendelse. 
 
Vores tilgang er at skabe legitimitet til og transparens omkring revisionsrapportens anbefalinger. Det sker gennem massiv involvering af ledere og medarbejdere via interview og workshops, hvor teser og foreløbige observationer udvikles og kvalificeres. MUUSMANNs fremgangsmåde har gennem årene været i stand til at frembringe bæredygtige anbefalinger, der kan lede frem til en konkret implementeringsplan og i den sidste ende den ønskede effekt.
 
Kan vi fortælle dig mere om vores tilgang? Kontakt da partner Chris Petersen på telefon: 81 71 75 16.

Torsdag, 02. marts 2017

En tilpas forstyrrelse

Camilla Sort er ny chefkonsulent hos MUUSMANN fra marts 2017.

Med ansættelsen af Camilla Sort som ny chefkonsulent i MUUSMANN er ønsket at tilføre netop den mængde forstyrrelse, som kan skabe en god forandring i organisationerne. Lars Muusmann fortæller:

”Når vi er ude hos vores kunder, hører vi jævnligt, at det kan være vanskeligt at balancere imellem behovet for at optimere organisationen på den ene side og medarbejdernes ejerskab omkring de store forandringer på den anden side. Det kan simpelthen være svært at holde dampen oppe i de enkelte teams, når komplekse forandringer bliver hverdagskost. Det har vi lyttet til og har nu sat en ekstra mand på holdet, som er særlig dygtig til at engagere og involvere medarbejdere”.

Camilla Sort har en baggrund som kommunikationsdirektør og selvstændig konsulent og har solid erfaring med både intern og ekstern kommunikation. Hun har igennem mange år arbejdet med forandringer og teamudvikling og har en spændende værktøjskasse, der også omfatter kunstneriske og kreative processer. Værktøjerne bruger hun til at skabe den forstyrrelse, der hverken er for meget eller for lidt, så forandringer også bliver forbedringer.

Camilla har en særlig evne til at guide ledere og medarbejdere igennem det let kaotiske forløb, som en skabelses- og forandringsproces kan være. Med stor energi, og et engagement der smitter, er Camilla Sort en yndet facilitator og underviser, som kan skabe muligheder og handlerum for mennesker i organisationer.

Chefkonsulent Camilla Sort - 26 20 34 27 - cs@muusmann.com 

Mandag, 30. januar 2017

Tillykke til 1813

Akuttelefonen 1813, som drives af Den Præhospitale Virksomhed i Region Hovedstaden, fik hen over årsskiftet fortjent ros for en væsentlig nedbringelse af svartiderne.

Hos MUUSMANN ved vi, at Den Præhospitale Virksomhed arbejder målrettet og datadrevet med at nedbringe svartiderne. Hver morgen kl. 8.00 læses data for svartider ind i digitale tavler leveret af MUUSMANN. Det sker automatisk. De digitale tavler rummer samtidigt de indsatser, som Den Præhospitale Virksomhed iværksætter for at forbedre svartiderne. Ved ugentligt at sammenholde data og indsatser på gode tavlemøder opnås effektiv opfølgning og løbende dialog om effekt. Det er god styring, og vi tror, at det er medvirkende til, at medarbejdere og organisation har skabt de flotte resultater. Tillykke med det 1813!

Hør mere om digitale tavler hos:

Thomas Bitsch Jørgensen, tbj@muusmann.com, telefon: 24 87 14 74.

Torsdag, 22. december 2016

Vinderen af MUUSMANNs julequiz

Vinderen af MUUSMANNs julequiz er Lone Winther Jensen, som er lægefaglig direktør på Regionshospitalet i Randers. Med fem rigtige svar:

 1. Hvilket år blev MUUSMANN stiftet?
  2001
 2. Hvilken dansk kommune skal MUUSMANN hjælpe med at finde en kommunaldirektør?
  Randers Kommune
 3. Hvad hedder den partner, der starter i MUUSMANN 1. januar 2017?
  Chris Petersen
 4. Fra hvilket et af MUUSMANNs kontorer kan vi lige nu kigge over på et julepyntet Magasin?
  Store Torv i Aarhus
 5. Afslut MUUSMANNs motto: ”Vi siger, …” 
  Vi siger, hvad vi ser. Vi ved, hvad vi taler om. Vi bliver, til det virker.
 6. Hvad handler den store evaluering om, som MUUSMANN skal i gang med for Sundheds- og Ældreministeriet?
  Sikkert Patientflow.

 
Stort tillykke til Lone Winther Jensen  der er et par flasker god vin på vej. 

Onsdag, 21. december 2016

Gentænk den offentlige sektor – hvordan?

Designtænkning har vist sig at være et særdeles effektivt greb, når den offentlige sektor skal planlægge mødet med borgeren. Det handler i bund og grund om, at systemet i højere grad skal tilpasse sig borgerne og ikke omvendt. En tilgang der på samme tid sætter borgernes ressourcer og medarbejdernes faglighed i spil på nye måder.

Med udgangspunkt i gode resultater fra en lang række praksisnære cases har MUUSMANN og designbureauet MADE udviklet et kompetenceudviklingsforløb til offentligt ansatte med opstart for Hold 1 onsdag den 1. marts 2017 og Hold 2 onsdag den 6. september 2017.

Et action learning-forløb, hvor deltagerne arbejder med en konkret case fra egen hverdag eller organisation, samtidig med at de klædes på med metoder og mindset hentet fra designtilgangen. Undervejs har vi hentet nogle af landets fremmeste designpraktikere fra både den offentlige og private sektor ind som gæsteundervisere, samt planlagt en spændende og inspirerende studietur til London.

Se præsentation af forløbet:
 VIDEO

Undervisere:
Nicolai Mendgaard-Larsen, partner i design- og innovationsfirmaet MADE
Malene Kjær-Jepsen, chefkonsulent i MUUSMANN

Gæsteundervisere: 

 • Niels Aalund, kommunaldirektør i Horsens
 • Jes Lunde, kommunaldirektør i Rebild
 • Mette Mikkelsen, adjungeret professor ved Designskolen Kolding
 • Sara Schøler Lass, tidl. designchef i Grundfos
 • Henrik Schødts, projektchef for Nyt hospital i Nordsjælland

 
Tre dages spændende og inspirerende studietur til London.

Måske er det noget for dig – eller én du kender?

Læs mere om uddannelsesforløbet: ”Gentænk den offentlige sektor” (PDF)

Tilmelding til Hold 1 (med opstart onsdag den 1. marts 2017) skal ske senest fredag den 17. februar 2017.
Tilmelding til Hold 2 (med opstart onsdag den 6. september 2017) skal ske senest mandag den 28. august 2017.

Tilmeld via mail på: nicolai@madedesign.dk 

Tirsdag, 20. december 2016

TV-spot om Randers Kommunes kommende kommunaldirektør

Randers Kommune søger en ny kommunaldirektør. Det er en vigtig stilling, som kræver stor opmærksomhed. Derfor bringer kommunen et tv-spot om stillingen. Se det flotte tv-spot her, som også bliver bragt på TV 2 News i uge 51, 1 og 2.

I MUUSMANN løser vi mange vigtige rekrutteringsopgaver rundt om i landet. Fælles for dem alle er, at MUUSMANN altid ser rekrutteringen i en større kontekst. En rekruttering er en oplagt mulighed for også at skabe positiv opmærksomhed om organisationen. Rekrutteringen giver f.eks. mulighed for samtidig at fortælle om vigtige politikker og prioriteringer, fornyelsesprocesser eller ændringer i organisationen.

SE TV-spot

Tirsdag, 06. december 2016

MUUSMANN skaber værdi for medlemsorganisationer

MUUSMANN har på det seneste løst en række spændende opgaver for medlemsorganisationer.

I en stor fagforening har MUUSMANN udarbejdet et ydelseskatalog med mængder og priser, som nu er udgangspunkt for styringsdialogen. I en anden stor fagforening kortlægger MUUSMANN økonomiafdelingens opgaver, samarbejdsflader og kunder. I en tredje medlemsorganisation, en brancheorganisation, har MUUSMANN analyseret de indtægtsgivende ydelser og afdækket et millionpotentiale til budget 2017. Endelig arbejder MUUSMANN med konkrete fusionsplaner for en række foreningskonstruktioner.

Hos MUUSMANN synes vi, at foreninger og foreningsøkonomi er noget af det mest spændende, og vi er stolte af, at vi har de rette kompetencer til at skabe værdi i krydsfeltet mellem forening og forretning.

Hør mere om MUUSMANN og foreningsøkonomi hos partner Thomas Bitsch Jørgensen. 

Mandag, 05. december 2016

Julequiz

I anledning af december vil MUUSMANN gerne forsøde tilværelsen for et par læsere af MUUSMANNs nyhedsbrev og hjemmeside. Vi udlodder derfor et par gode flasker vin til vinderen af årets julequiz.

Reglerne er simple: Skriv svarene på nedenstående spørgsmål og send dem i en mail til info@muusmann.com senest mandag d. 19. december, hvorefter vi trækker lod blandt de rigtige indsendte svar. Vinderen offentliggøres her på hjemmesiden sammen med quizsvarene d. 22. december.

 1. Hvilket år blev MUUSMANN stiftet?
 2. Hvilken dansk kommune skal MUUSMANN hjælpe med at finde en kommunaldirektør?
 3. Hvad hedder den partner, der starter i MUUSMANN 1. januar 2017?
 4. Fra hvilket af MUUSMANNs kontorer kan vi lige nu kigge over på et julepyntet Magasin?
 5. Afslut MUUSMANNs motto: ”Vi siger, …”
 6. Hvad handler den store evaluering om, som MUUSMANN skal i gang med for Sundheds- og Ældreministeriet?

 

 

Fredag, 02. december 2016

Chris Petersen er ny partner i MUUSMANN fra 1. januar 2017

I MUUSMANN er vi glade for, at vi den 1. januar 2017 kan byde velkommen til Chris Petersen. Chris indtræder som partner og vil sammen med det øvrige MUUSMANN-hold arbejde med opgaver på hele virksomhedens brede kompetencefelt. Det er som den hjemvendte søn, idet Chris for år tilbage var ansat i MUUSMANN i knap fire år.

Chris kommer samlet med 19 års erfaring som ekstern rådgiver for både internationale, statslige, regionale og kommunale organisationer. En erfaring der er suppleret med ansættelser i både regionalt og kommunalt regi. Chris har senest været ansat som partner i BDO, hvor han har haft ansvar for rådgivningsopgaver i kommunalt regi.

Chris har som rådgiver specialiseret sig i at etablere tætte og loyale partnerskaber med beslutningstagere i kommuner og regioner. Partnerskaber hvor målet er at finde den gode balance mellem økonomiske effektiviseringer, indfrielsen af politiske målsætninger og god kvalitet i opgaveløsningen hos borgerne og patienterne.

Chris benytter sig i opgaveløsninger af sine mangeårige erfaringer med at anvende databaserede analyser, kombineret med veltilrettelagte forandringsprocesser og frembringelsen af klare politiske målbilleder. Dette, kombineret med en stærk faglig og økonomisk viden på de kommunale sektorområder og en personlig ledererfaring, gør Chris til en efterspurgt samarbejdspartner i en tid med udfordrende rammebetingelser for den kommunale og regionale velfærdsproduktion.

Vi glæder os – på både vores egne og vores kunders vegne – til at byde velkommen til vores nye partner. 

Torsdag, 10. november 2016

MUUSMANN vinder udbud om evaluering af Sikkert Patientflow

Med Finansloven for 2016 blev der, som en del af en akutpakke mod overbelægning, afsat midler til over en treårig periode at medfinansiere regionernes arbejde med at udbrede og videreudvikle redskaberne fra projekt Sikkert Patientflow. For at sikre en effektiv udbredelse af gode erfaringer og redskaber skal der gennemføres en evaluering af regionernes arbejde med disse redskaber.

MUUSMANN er, som lead i konsortiet CONEXUS, blevet valgt til at gennemføre evalueringen, som skal dække alle 21 akuthospitaler i landet.

Sundheds- og Ældreministeriet begrunder valget af CONEXUS/MUUSMANN med et klart og gennemsigtigt tilbud, der udviser god forståelse af formålet med opgaven, hvor den beskrevne metode virker gennemførlig i praksis og med forståelse og respekt for hverdagen på hospitalerne, samt at der er god fokus på læring og evaluering i forløbet.

Evalueringen vil bestå af en række involverende aktiviteter – herunder dyberegående studier af udvalgte hospitaler. Der vil i evalueringen være fokus på, både hvordan Sikkert Patientflow er implementeret på de enkelte hospitaler, og hvad det har betydet for patienter og organisation.

Hospitalernes implementering af Sikkert Patientflow evalueres gennem en modenhedsmodel for hvert hospital, der belyser, hvor langt hospitalet er med udbredelsen af flowtankegangen, og hvordan hospitalet kan arbejde videre med udbredelsen.

Effekten af Sikkert Patientflow – hvad det har betydet – måles ud fra både en patient-, en organisations- og en medarbejdertilgang på f.eks. patientsikkerhed, patienttilfredshed, patientflow og medarbejdertilfredshed.

Der vil i evalueringen være stor vægt på vidensdeling. Erfaringerne vil derfor blive delt med alle de deltagende hospitaler i to flowseminarer i løbet af den treårige projektperiode.

Vi glæder os til samarbejdet med Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og ikke mindst alle de deltagende regioner og akuthospitaler.

Onsdag, 09. november 2016

Rekordhøjt ansøgerfelt til rektorstilling på Ordrup Gymnasium

MUUSMANN bistår i øjeblikket Ordrup Gymnasium med rekruttering af en ny rektor til skolen. Efter ansøgningsfristen den 2. november står vi nu med et meget stærkt ansøgerfelt til stillingen – ikke mindre end 35 ansøgere. MUUSMANN har deltaget i mange rekrutteringsforløb til rektorstillinger og har ikke tidligere set et felt af denne karakter. Vi glæder os til processen med ansættelsesudvalget og bestyrelsen. 

Torsdag, 03. november 2016

Digital tavlestyring skaber værdi!

Der er nu over 200 digitale nettavler i brug i forskellige organisationer rundt om i landet. Freja Ejendomme havde modet til at være blandt de første, og har anvendt tavlerne i snart 2 år bl.a. til møder i udviklingsafdelingen. Direktør Karen Mosbech oplever, at værdien af møderne og videndeling mellem møderne er øget. Samtidigt giver tavlerne, som hænger på storskærme i kontormiljøet, en fælles opmærksomhed på udviklingen i ejendomsporteføljen og på salgsprocesserne.

Læs mere

Tirsdag, 01. november 2016

Succes med analyse af midlertidige pladser

MUUSMANN har netop afsluttet en meget spændende analyse om anvendelse og optimering af midlertidige pladser i en sjællandsk kommune. Analysen er afsluttet med solide anvisninger til, hvordan kommunen kan udvikle sine midlertidige pladser.

Analysen har haft to hovedspor. Det første hovedspor har handlet om den interne arbejdstilrettelæggelse i rehabiliteringsenheden med fokus på borgerens vej gennem systemet, organisering samt økonomi- og kapacitetsstyring. Det andet hovedspor har omhandlet snitflader og samarbejde mellem rehabiliteringsenheden og øvrige enheder i kommunen – ældreområdet, beskæftigelsesområdet samt handicap- og psykiatriområdet. Samspillet med hospitaler er også inddraget. I praksis er de to hovedspor sammenhængende, hvorfor analysens anbefalinger blev samlet under følgende temaer:

 • Kultur og trivsel på arbejdspladsen
 • Arbejdsgange og borgerforløb
 • Kapacitet
 • Styring og økonomi
 • Kompetencer og faglighed
 • Samarbejde og arbejdsdeling i forhold til samarbejdspartnere
 • Ledelsesinformation.

Analysens design var tilrettelagt således, at såvel borger- som medarbejderinvolvering var væsentlige forudsætninger for gennemførelsen.

Analysens styrke er, at en række metoder, medarbejderengagement og konsulenternes viden om det kommunale sundhedsområde er blevet bragt i spil, så anbefalingerne er blevet solide og operationelle.

Under hele forløbet har der endvidere været et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem opdragsgiver og MUUSMANN, hvilket har været en meget væsentlig forudsætning for det gode resultat.

Hvis du vil høre mere om analyser af midlertidige pladser, kontakt:

Partner Mia Fruergaard, tlf. 21 29 70 79 eller mail: mf@muusmann.com
Chefkonsulent Lars Tranholm, tlf. 20 25 40 46 eller mail: lt@muusmann.com 

Fredag, 28. oktober 2016

Medlemsorganisation styrker indtjeningen

MUUSMANN gennemfører lige nu en analyse, for en medlemsorganisation med betydelig synlighed i samfundet. Analysen har til formål at øge de økonomiske muligheder for en endnu stærkere interessevaretagelse til glæde for medlemmerne – uden at hæve kontingentet. Det sker gennem fokus på kommercielle områder og fokus på synergi i tilknyttede selskaber.

MUUSMANN oplever ofte, at der i medlemsorganisationer er et skjult potentiale for at øge omsætning og synergi. Vi har selv erfaring fra den verden og ved, at der er en vigtig balance mellem kontingentfinansieret medlemsservice og indtjening på mere kommercielle områder. Vi holder den balance og hjælper organisationen til at blive skarp på dels, hvad der er en del af den kontingentfinansierede service, og dels hvad der kan bære et øget kommercielt fokus. Det er på den måde, at MUUSMANN i særligt høj grad kan skabe værdi for medlemsorganisationer.

Analysen kalder vi en situationsanalyse. Situationsanalysen synliggør al den viden i organisationen, data såvel som tilkendegivelser fra interviews, der kan omsættes til en fremadrettet ønsket strategisk bevægelse – f.eks. med øget indtjening og synergi som effekt.

Derfor oplever vores kunder som oftest, at investeringen i situationsanalysen tjener sig ind i det første budgetår.

Hør nærmere om værdiskabende situationsanalyser, kontakt: 

Partner Thomas Bitsch Jørgensen
Telefon 24 87 14 74
Mail: tbj@muusmann.com 

Tirsdag, 04. oktober 2016

Succesprojekt om tværsektorielt samarbejde

Et fælles mål med samarbejdet og stærke relationer er de afgørende forudsætninger for at lykkes med tværsektoriel opgaveløsning. Et glimrende eksempel herpå kan læses i seneste nummer af Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen (nr. 5-2016) i artiklen ”Et sundhedsvæsen uden knaster poleres”. 

Artiklen belyser, hvorledes sundhedsklyngen i Randers og praktiserende læger siden 2011 har samarbejdet tæt om at samordne sundhedsløsninger, og den giver også indblik i årsagerne til de konkrete resultater, som samarbejdet mellem de fem organisationer har bragt. I artiklen fremhæves, at et markant og mindre formelt samarbejde og en tættere dialog på tværs af alle funktioner og ledelsesniveauer har skabt en række tiltag af høj kvalitet for borgerne – fra TOBS (Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom) til palliation.

MUUSMANNs chefkonsulent Jacob Dyppel var procesleder, underviser og facilitator på projekt ”Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen” i Randersklyngen, hvor fælles skolebænke og ni laboratorieforløb var omdrejningspunktet i et lederudviklingsforløb. Laboratoriemodellen er baseret på aktionslæring som ramme for effektiv resultatskabelse i sundhedssektoren, hvor korte og intense projektforløb skaber varige forbedringer.

Hvad kan laboratoriemodellen? 
Med modellen skabes der klare roller og ansvar i den tværgående opgaveløsning, og i en 30 dages projektperiode udvikles en ny tværgående beslutningsmodel for en konkret sundhedsproblemstilling. Fremgangsmåden svarer til den måde, man i praksis træffer beslutninger på i den offentlige sektor, hvor de opgavebærende problemer og udfordringer bides over i små, overskuelige delproblemer. En kort projektperiode giver mulighed for en hurtig igangsættelse, så hospitaler og kommuner gennem empirisk feedback fra patienter og personale kan tilpasse og justere løsningen, inden den går i drift. Modellen er fleksibel, så ”borgerens/patientens stemme” kan indarbejdes fra start – f.eks. ved brug af antropologiske tilgange eller direkte projektdeltagelse.

De tydelige faglige mål medfører, at den fælles opgaveløsning bliver central for gruppens identitet og selvforståelse (mere end os selv) – deltagerne bindes sammen, hvilket er afgørende for succes, fordi fællesskabsfølelsen får alle til at trække på samme hammel i pleje og behandling. Endelig leveres der resultater, fordi en leder på strategisk niveau fungerer som sponsor for projektet og har mandat fra styregruppen til at fjerne eventuelle forhindringer i den fælles opgaveløsning.

Deltagerne får mulighed for at arbejde med en konkret fag-faglig problemstilling fra dag ét – her skabes følelsen af, at de faglige løsninger er i gang med det samme i stedet for at bruge tid på et indledende analysearbejde. 

Resultatet af den nye måde at udøve sundhedsstrategisk ledelse på fremhæves af regionsdirektør Jacob Steengaard Madsen, Region Midt, der i artiklen udtaler: ”Randersklyngen gjorde mig til en bedre leder….men der er stadig meget at tage fat på – nu skal flere ledere og mellemledere med”.

Kontakt MUUSMANN for en drøftelse af, hvordan jeres ledere kan komme i gang med at afprøve nye former for tværfaglig/tværsektoriel samarbejde, der virker i praksis.

Partner Mia Fruergaard, telefon 21 29 70 79 – mf@muusmann.com 

Chefkonsulent Jacob Dyppel, telefon 61 55 59 88 – jady@muusmann.com  

Tirsdag, 20. september 2016

Fælles sygeplejevisitation - tillykke til Syddjurs Kommune!

Tværfagligt samarbejde på sundheds- og ældreområdet er et speciale for MUUSMANN. Gennem aktionslæring baseret på prøvehandlinger skaber vi på kort tid fagligt solide og involverende løsninger, der giver mærkbar værdi for borgere og organisation.

MUUSMANN har aktuelt hjulpet Syddjurs Kommune med at idéudvikle, planlægge og implementere en ny ordning med fælles sygeplejevisitation. Kommunens tiltag er en af de første af sin art i Danmark og har fået omtale af DR P4 Østjylland og TV 2 Østjylland. Du kan se TV 2's indslag her (6. minut og frem):

http://www.tv2oj.dk/arkiv/2016-07-03?v=0_p2gue0w0

Gennem samling af kommunens visiterende sygeplejersker og etablering af et fælles hovednummer kan borgere/pårørende og eksterne samarbejdspartnere nu kontakte sygeplejen døgnet rundt. Gevinsterne er en øget tilgængelighed og en forbedret service for borgerne – og på sigt:

 • Øget medarbejdertrivsel 
 • Et forbedret samarbejde mellem akut- og hjemmesygeplejerskerne
 • Hurtigere og forbedret adgang for praktiserende læger og hospitaler til Syddjurs sygepleje.


Kontakt os gerne for at høre mere om MUUSMANNs erfaringer med fælles sygeplejevisitation og tværfagligt samarbejde:

Chefkonsulent Jacob Dyppel, tlf. 61 55 59 88, jady@muusmann.com 

Onsdag, 31. august 2016

Få succes med flere unge i erhvervsuddannelserne

I hele landet melder erhvervsuddannelserne om ledige uddannelsespladser. Erhvervslivet efterspørger samtidig et markant højere niveau af arbejdskraft og især et ønske om flere kvalificerede unge mennesker. 

Det forholdsvis nye begreb ”karrierelæringskompetencer” er, sammen med målet om ”Den åbne skole”, centrale temaer på både den uddannelsespolitiske og den erhvervspolitiske dagsorden.

DEN ÅBNE SKOLE, hvor man inddrager skolens omverden med hensigten om at skabe øget læring og lokalkendskab. 

KARRIERELÆRINGSBEGREBET handler om, at eleverne i deres folkeskoletid skal møde og erfare en mangfoldighed af uddannelser og jobmuligheder. For på denne måde at udfordre deres selvopfattelse, udsyn og karriereplanlægning, så at de kan træffe deres uddannelsesvalg på et langt mere reflekteret grundlag.

MUUSMANN har udviklet et nyt samspilskoncept: "Samspil Med Succes" 
Med konceptet, 
der allerede har vist sig at skabe gode resultater, skaber vi netop et systematisk, kvalificeret og fortløbende samarbejde mellem erhvervslivet og grundskolen, hvor vi tager fat om ovenstående udfordringer, allerede fra eleverne begynder i 0. klasse til eleverne skal træffe deres endelige uddannelsesvalg i 9. klasse. 

Gennem spændende og målrettede virksomhedsforløb og forskellige læringsaktiviteter, udvikles både lærernes og elevernes kompetencer inden for faget ”Uddannelse og job” og i karrierelæringsperspektivet. 

Ønsker du at høre mere om konceptet, kontakt gerne: 

Chefkonsulent Mette Nors, telefon 23 66 47 03 eller mail: mn@muusmann.com 

Chefkonsulent Trine Schandorff, telefon 21 14 55 86 eller mail: ts@muusmann.com

Onsdag, 17. august 2016

Optimeret anvendelse af midlertidige pladser i den kommunale rehabilitering

Rehabiliteringsenheden i en sjællandsk kommune er blandt andet udfordret af stigende opgavemængder, stadig mere komplekse og svage borgere og en stram økonomi.

MUUSMANN skal derfor gennemføre en meget spændende analyse af kommunens midlertidige pladser. Analysen skal give kommunen et fakta- og handlingsorienteret grundlag for fremadrettet at sikre den rette anvendelse af de midlertidige pladser. Et grundlag, der blandt andet inddrager arbejdstilrettelæggelse, organisering, økonomistyring, kompetencer og snitflader til øvrige enheder. Analysens design er tilrettelagt således, at såvel borger- som medarbejderinvolvering er væsentlige forudsætninger for gennemførelsen. 

Analysen skal i meget høj grad pege fremad, hvorfor der i hele forløbet vil være fokus på løsninger og muligheder samt en tæt dialog mellem MUUSMANN og kommunen.

Vi glæder os til at komme i gang med opgaven.

Hvis du vil høre mere om analyser af midlertidige pladser, kontakt gerne:

Chefkonsulent Inge Kristensen, tlf. 22 16 81 61 eller mail: ik@muusmann.com 
Chefkonsulent Lars Tranholm, tlf. 20 25 40 46 eller mail: lt@muusmann.com

Fredag, 12. august 2016

Få redskaber til at ”Gentænke den offentlige sektor”

Designtænkning har vist sig at være et særdeles effektivt greb, når den offentlige sektor skal planlægge mødet med borgeren. Det handler i bund og grund om, at systemet i højere grad skal tilpasse sig borgerne og ikke omvendt. En tilgang der på samme tid sætter borgernes ressourcer og medarbejdernes faglighed i spil på nye måder.

Med udgangspunkt i gode resultater fra en lang række praksisnære cases har MUUSMANN og designbureauet MADE udviklet et kompetenceudviklingsforløb til offentligt ansatte. Et action learning-forløb hvor deltagerne løser en konkret opgave hjemmefra, samtidig med at de klædes på med metoder og mindset hentet fra designtilgangen. Undervejs har vi hentet nogle af landets fremmeste designpraktikere fra både den offentlige og private sektor ind som gæster.

Undervisere:
Nicolai Mendgaard-Larsen, partner i design- og innovationsfirmaet MADE
Malene Kjær-Jepsen, chefkonsulent i MUUSMANN

Gæsteundervisere: Anne Flemmert Jensen, Kirsten Bundgaard, Ulrik Jungersen, Mette Mikkelsen, Kasper Tang Vangkilde, Sara Schøler Lass.

Måske er det noget for dig eller én, du kender?

Se uddannelsesforløbet: ”Gentænk den offentlige sektor” (PDF)

Tilmeldingsfrist: Torsdag den 15. september 2016 kl. 12.00

Tilmeld via mail på nicolai@madedesign.dk

Mandag, 01. august 2016

Mette Nors og Malene Kjær-Jepsen nye medarbejdere i MUUSMANN

MUUSMANN byder den 1. august 2016 velkommen til chefkonsulenterne Mette Nors og Malene Kjær-Jepsen – to stærke profiler inden for samskabelse, udvikling og uddannelse.

Mette Nors arbejder med innovation og samskabelse mellem uddannelse og erhverv samt udviklingsopgaver inden for organisation, ledelse og styring på især børne- og uddannelsesområdet, men også på andre felter.

Senest har Mette været idéskaber, projektleder og udviklingskonsulent på et stort kommunalt projekt i Horsens, ”Projekt Samspil”, hvor bl.a. 155 folkeskoleklasser var på lærerige virksomhedsforløb – med stor succes for både de deltagende virksomheder og folkeskoler.

Mette har en baggrund som folkeskolelærer og har 12 års undervisningserfaring på flere niveauer inden for innovations- og samskabelsesprocesser og lederudvikling. Desuden har hun pædagogiske diplomuddannelser i ledelse af innovationsprocesser samt i vejledning, coaching og ledelse af organisatoriske forandringsprocesser. Mette har ligeledes 9 års erfaring fra skoleledelse.

Malene Kjær-Jepsen arbejder med samskabelses- og borgerindragelsesprocesser i den offentlige sektor, hvor hun tør udfordre traditionelle tilgange dér, hvor de trænger til det. Hun er medstifter og tidligere formand for Foreningen af Udviklingskonsulenter, der er landsdækkende og har til formål at skabe fællesskab blandt kommunale udviklingskonsulenter.

Senest har Malene været design- og managementkonsulent i Kolding Kommune, hvor hun har været projektleder på en række servicedesign-projekter og en vigtig drivkraft i gennemførelsen af kommunens strategi ”Vi designer livet”.

Malene har en baggrund som cand.scient.pol. og er desuden tæt på at afslutte en master i leadership and innovation in complex systems.

Et stort velkommen til Mette Nors og Malene Kjær-Jepsen.

Torsdag, 07. juli 2016

Information om gratis støtte til udvikling af kommunernes rehabiliteringspraksis

Nu har Sundhedsstyrelsen udsendt information til alle kommuner om processen for kommunernes ansøgning om gratis støtte til udvikling af rehabiliteringspraksis.

Link til materialet: (link)

Fredag, 01. juli 2016

Fokuseret organisationsudvikling med situationsanalyse

I kølvandet på en organisationsomlægning og tiltrædelse af en ny chef har MUUSMANN bistået en kommunal forvaltning med at anvise konkrete ledelsesinitiativer der - sammen med en konkret implementeringsplan – understøtter, at området hurtigt og kompetent kan handle sig ud af de nuværende udfordringer, genvinde energien og fokusere på kerneopgaven.

MUUSMANN har udarbejdet en situationsanalyse, som giver den samlede ledelse et katalog over udfordringer og potentialer på området og forslag til indsatser og tiltag, som er kendt – og anerkendt - i hele organisationen. 

I den konkrete situation var det i høj grad styringstiltag som overbliksskabende tavler, prioriteringsredskaber ift. opgavestyring samt sags- og projektstyringsparadigmer, der var brug for.

Arbejdet med at identificere temaer sker dels gennem analyser af data og dels gennem en medarbejderinvolverende proces med samtaler og workshops. Ledelsen får dermed et fremadrettet og transparent arbejdsgrundlag, der kan arbejdes ud fra – og som er kendt i hele organisationen. 

Situationsanalyser udarbejdes:

 • Når der er behov for en kortlægning og analyse af udfordringer og potentialer i en afdeling eller organisation, hvor fremadrettede anbefalinger til ledelsesinitiativer på kort og lang sigt identificeres. 

 • Når der er behov for at komme hurtigt og målrettet fra start for en ny leder eller for en leder med nye opgaver - fx i forbindelse med organisationsændringer, organisatoriske enheder med betydelige udfordringer eller nye krav og forventninger til organisationen.


Vil du vide mere om situationsanalyser og/eller drøfte om jeres organisatoriske udfordringer kunne kalde på en situationsanalyse? 

Kontakt:
Partner Thomas Bitsch Jørgensen, tbj@muusmann.com – tlf. 24 87 14 74
Chefkonsulent Jacob Dyppel, jady@muusmann.com – tlf. 61 55 59 88

Fredag, 01. juli 2016

Sommernyt fra MUUSMANN om INDKØB

MUUSMANN og TOLSTRUP & HVILSTED imødekommer et stigende behov hos vores kommunale kunder ved at arbejde sammen om indkøbsanalyser og organisatorisk forankring af udbudsstrategi og indkøb. Sammen er vi rigtig stærke, og vores ekspertise og erfaring sikrer, i samarbejde med jer, den nødvendige compliance og en reel realisering af potentialet for indkøbsbesparelser.

Læs mere i vores papir om indkøb her (link)

Torsdag, 23. juni 2016

MUUSMANN til Folkemødet på Bornholm

MUUSMANN var til stede på Folkemødet 2016 og deltog i en række debatter og arrangementer, hvor vi har særlig viden.

Chefanalytiker Peter Brixen var blandt andet til et møde om den fremtidige ejerstruktur i forsyningssektoren. Den grønne omstilling og den kommende strategi for forsyningssektorerne vil stille nye krav til forsyningsselskaberne og deres ejere. Der er en entydig forventning om konsolidering i forsyningssektoren, hvilket kalder på gode ejerstrategier og selskaber, der forbereder sig på at indgå i nye forpligtende samarbejder. Det er en udvikling, MUUSMANN er parat til at rådgive om.

Det fremstod også klart i de forskellige debatter, at der i kommuner og regioner er stort fokus på strategisk klimaplanlægning, der kan understøtte den grønne omstilling og klimatilpasning.

Selvfølgelig var MUUSMANN også synlig på sundhedsområdet, hvor chefkonsulent Inge Kristensen talte om kravene til fremtidens topledere i en kommentar til Dagens Medicins kåring af de 100 mest indflydelsesrige i det danske sundhedsvæsen. Værdibaseret styring og det nye kvalitetsprogram vil sammen med nødvendigheden af tværsektoriel ledelse få stor betydning for ledelse i sundhedsvæsenet i de kommende år.

Digitalisering, effektivisering, krav til ledere og bestyrelser, uddannelse, involvering og samskabelse var andre temaer på folkemødet, som MUUSMANN bed mærke i og engagerede sig i.

Torsdag, 23. juni 2016

Indtryk fra Folkemødet på Bornholm

På billedet nedenfor ses blandt andet MUUSMANNs chefanalytiker Peter Brixen til et møde om den fremtidige ejerstruktur i forsyningssektoren og chefkonsulent Inge Kristensen til Dagens Medicins kåring af de 100 mest indflydelsesrige i det danske sundhedsvæsen.

På billedet ses også partner Thomas Bitsch Jørgensen på besøg hos en række kunder og samarbejdspartnere – hvor særligt kundesegmentet foreninger og interesseorganisationer var rigt repræsenteret. Billedet viser blandt andet Danmarks Lærerforening, Dansk Metal, Danske Regioner, Dansk Fjernvarme, IDA, KL og Danske Professionshøjskoler. En særlig opmærksomhed fik Bornholms Energi og Forsyning, det nyligt fusionerede multiforsyningsselskab på Bornholm, som på Folkemødet kunne lufte deres nye flotte logo.

Thomas B. Jørgensen, Inge Kristensen og Peter Brixen til Folkemødet 2016

Onsdag, 15. juni 2016

Succesfuld start med faste læger på plejecentre

Den nye ordning med ”plejehjemslæger” kommer til at omfatte alle plejecentre, og der er afsat i alt 100 mio. kr. til kommunernes honorering af lægerne. Men hvordan opnås en succesfuld start med at implementere ordningen med faste læger på plejecentrene?

Hovedopgaven for kommunerne bliver at udvikle og gennemføre ordningen, så den tilpasses de lokale rammer og behov. Centrale udfordringer for at opnå en succesfuld implementering og effekt af ordningen er: 
 

 • Hvordan organiseres implementeringsprojektet, så den ønskede involvering af plejecenterledere, personalegrupper, praksiskoordinator, almen praksis opnås?
 • Hvad er den rigtige kadence for udrulning - hvilke plejecentre skal der startes med, og hvordan opsamles og overføres viden herfra til den videre udrulning?
 • Etablering af nye rutiner hos plejepersonalet og plejehjemslæger – hvilke er vigtige, og hvordan forankres og udbredes ny viden og erfaringer
 • Udvikling af nye kompetencer – hvilke kompetencer er vigtige, og hvilke personalegrupper skal tiltaget omfatte på det valgte plejecenter
 • Rekruttering af læger – hvad skal der til for succes i et terræn med lægemangel?

MUUSMANN kan bistå med den konkrete implementering med afsæt i ovenstående udfordringer – et samarbejde kan f.eks. indeholde:

 • Indledende udredning – fælles afklaring af rammer og retning for implementeringsprojektet.
 • Implementering og udrulning – facilitering af involverende leder- og medarbejderworkshops, hvor indholdet i implementeringsplanen defineres.
 • Monitorering og opfølgning – udarbejdelse af evalueringsindikatorer og effektmålinger.

MUUSMANN har udarbejdet et inspirationspapir for den nye ordning, som indeholder inspirationspunkter til et konkret samarbejde: Inspirationspapir om plejehjemslæger (pdf).

Kontakt MUUSMANN for en drøftelse af, hvordan I kan etablere en succesfuld implementering af ordningen med faste læger på plejecentrene:

Chefkonsulent Jacob Dyppel, tlf. 61 55 59 88 eller mail: jady@muusmann.com
Chefkonsulent Inge Kristensen, tlf. 22 16 81 61 eller mail: ik@muusmann.com 

Tirsdag, 07. juni 2016

MUUSMANN vinder rammeaftale om støtte til kommunernes rehabiliteringspraksis på ældreområdet

Vi er stolte over at kunne fortælle, at MUUSMANN, som lead i et konsortium med University College Nordjylland (UCN), er blevet udvalgt af Sundhedsstyrelsen til gennemførelse af et meget spændende projekt om udbredelse af viden og god praksis inden for rehabilitering i kommunerne.

Baggrunden for udbuddet er, at Sundhedsstyrelsen pt. gennemfører projekt ”Rehabiliteringsforløb på ældreområdet”, der skal kvalificere, dokumentere og udbrede metoder til rehabilitering af ældre borgere over 65 år. Som led i disse aktiviteter er der udarbejdet ”Håndbog i rehabiliteringsforløb på ældreområdet efter lov om social service”. 

MUUSMANN/UCN har som væsentlige elementer i tilbudsgivningen udviklet to koncepter for vidensoverførsel til rehabiliteringsmedarbejdere i kommunerne, og som giver et optimalt grundlag for at udbrede viden og god praksis med reference til håndbogen. Kommunerne vil blive orienteret af Sundhedsstyrelsen om proceduren for deres ansøgning om eventuel tildeling af et forløb. 

Det ene koncept omhandler planlægning og gennemførelse en kommunal temadag i kommunen, mens det andet koncept omhandler planlægning og gennemførelse af et rådgivnings- og støtteforløb. Begge koncepter skal være målrettet udbredelse af viden om rehabilitering fra håndbogen og bidrage til at igangsætte udviklingsprocesser i kommunerne. I afviklingen af et koncept for den enkelte kommune, skal der endvidere tages udgangspunkt i den enkelte kommunes erfaringer og behov.

Koncepterne vil i projektperioden, der varer fra september 2016 og frem til januar 2018, løbende blive tilpasset, baseret på de deltagende kommunernes vurderinger af form, indhold og udbytte.

MUUSMANN ser meget frem til samarbejdet med vores konsortiepartner UCN, Sundhedsstyrelsen og ikke mindst de deltagende kommuner.

Tirsdag, 31. maj 2016

Folkemøde 2016: Hvem bestemmer i sundhedsvæsenet - og hvad er vigtigt i god ledelse i sundhedsvæsenet?

Dagens Medicin præsenterer hvert år på Folkemødet sin årlige liste over de mest indflydelsesrige personer i sundhedssektoren. Også i år er MUUSMANNs adm. direktør Lars Muusmann i det panel, der er med til at pege på, hvem der bestemmer i det danske sundhedsvæsen.

Når listen præsenteres på Folkemødet er MUUSMANN også med. Chefkonsulent Inge Kristensen vil ved præsentationen udfordre om, hvad topledere i sundhedsvæsenet skal kunne. Mød også Jes Søgaard fra Kræftens Bekæmpelse, som vil sige noget om de forskellige aktørers styrker og svagheder, og Else Smith, som har skiftet fra Sundhedsstyrelsen til Amager-Hvidovre Hospital, de vil give gode råd til lederne i sundhedsvæsenet.

Arrangementet finder sted fredag 17. juni kl. 15.30 - 16.15 hos Sundhedsparlamentet i Havnegade 43 i Allinge.

Mød MUUSMANNs konsulenter partner Thomas Bitsch Jørgensen, chefanalytiker Peter Brixen og chefkonsulent Inge Kristensen på Folkemødet til debatter og arrangementer eller kontakt MUUSMANN på telefon 70 11 20 22 for at høre mere om policyudvikling, ledelse og organisationsudvikling.

Se mere om Sundhedsparlamentet og andre arrangementer på www.folkemoede.dk

Fredag, 27. maj 2016

Mød MUUSMANN på PULS 2016

Vi glæder os til at bidrage til workshoppen: ”Konsolidering: Hvordan skaber vi en vellykket proces for fusioner og samarbejder?”, når Dansk Fjernvarme den 22. juni åbner dørene for PULS 2016: Energikommissionen – syltekrukke eller affyringsrampe?

MUUSMANN er en stærk partner i analyse, planlægning og gennemførelse af fusioner og samarbejder på energi- og forsyningsområdet. 

Kontakt partner Thomas Bitsch Jørgensen på telefon 24 87 14 74 eller chefanalytiker Peter Brixen på telefon 20 99 17 73 og hør nærmere.

Du kan også møde os på Folkemødet på Bornholm, hvor vi vil være til stede under en række debatter og arrangementer på området.

Mandag, 23. maj 2016

MUUSMANN faciliterer konference om akutfunktioner i kommunerne

I MUUSMANN understøtter vi udviklingen af det nære sundhedsvæsen gennem vores arbejde med analyser, rekruttering og organisationsudvikling. MUUSMANN faciliterer, at udviklingen af det nære sundhedsvæsen diskuteres, og at beslutninger tages på et grundigt, fagligt grundlag. Det gør vi blandt andet ved at medvirke til at arrangere konferencer og workshops om vigtige elementer i det nære sundhedsvæsen. Den 9. juni er MUUSMANN således med til at understøtte, at udviklingen af akutfunktioner i det nære sundhedsvæsen kommer under lup på konferencen: Akutfunktioner i kommunerne – hvad er behovet, og hvordan løfter vi opgaven?, som er arrangeret af Dagens Medicin.

Netop nu drøfter regeringen og KL udmøntning af midler til området, og på konferencen præsenteres en række gode eksempler på akutfunktioner. Desuden drøftes den lægedækning, der er så vigtig for, at akutfunktioner kan fungere. Deltagerne får også lejlighed til at drøfte og give input til, hvordan fremtidens kommunale akutfunktioner skal udformes – som input til nogle af de beslutningstagere, der skal være med til at skabe rammerne fremover.

Hør om SHS-teamet i Midt-klyngen i Region Hovedstaden, Afklaringscenteret i Morsø, Akutteamet i Viborg og den fælles akutindsats i Aarhus. Mød blandt andet Helene Rasmussen, ny socialdirektør i Gentofte, Lone Schou fra Metropol, Ulla Astman, formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner og mange flere. Der er allerede en meget stor interesse for konferencen.

Se programmet og tilmeld dig konferencen inden den 6. juni: Akutfunktioner i kommunerne – hvad er behovet, og hvordan løfter vi opgaven?

Hvis du har input til konferencen eller vil høre mere om det nære sundhedsvæsen, er du meget velkommen til at kontakte chefkonsulent Inge Kristensen på telefon 22 16 81 61 eller på mail ik@muusmann.com.

Fredag, 13. maj 2016

TILLYKKE til Bornholms Energi og Forsyning!

Når generalforsamlingerne i selskaberne Østkraft og Bornholms Forsyning den 18. maj 2016 godkender dannelsen af det nye selskab Bornholms Energi og Forsyning, skal der fra MUUSMANN lyde et stort tillykke – både til selskabet og til Bornholm.

MUUSMANN har været projektledende og bistået bestyrelserne i processen. Sammen med EY og Kromann Reumert har vi sikret, at fusionen blev gennemført i henhold til tidsplanen. Vi har sørget for, at de nødvendige beslutninger blev truffet undervejs, og MUUSMANN har haft det organisatoriske blik i processen. Fusionen er ikke færdig, den er lige begyndt, og MUUSMANN er stadig partner i processen. 

Det er en særlig spændende fusion, da alle forsyningsarter, herunder energi, samles i det nye selskab. 

MUUSMANN er involveret i fusioner i forsyningsbranchen og har bidraget til dansk fjernvarmes drejebog for fusioner. MUUSMANN sikrer fremdrift i fusionsprocessen og sikrer, at det organisatoriske ikke glemmes.

Vi er desuden stolte over de direktører og chefer, vi har rekrutteret til forsyningsvirksomheder i Danmark, herunder Rasmus Christensen som administrerende direktør i det nye selskab på Bornholm.

Hør mere om MUUSMANN og forsyningsvirksomheder hos Thomas B. Jørgensen eller Peter Brixen.
Eller mød os til debatter om energi og forsyning på Folkemødet på Bornholm eller på PULS 2016 hos Dansk Fjernvarme.

Fredag, 13. maj 2016

Danmarks Lærerforening økonomisk styrket

MUUSMANN har bistået Danmarks Lærerforening (DLF) med en budgetanalyse og efterfølgende en række implementeringer og udbud, der har forbedret arbejdsgange, styrket det forretningsmæssige fokus og skabt besparelser og kvalitetsforbedringer.

MUUSMANN er nu involveret i arbejdet med definition af og omkostningsfordeling på ydelser. DLF har ved at igangsætte arbejdet med MUUSMANN været forudseende og skaber et set up, der øger overblik og gennemsigtighed og bringer foreningen styrket ind i fremtiden.

Tirsdag, 10. maj 2016

Ny spændende forskning om populisme

Rune Lykkebjergs anmeldelse af den tyske idehistoriker Jan-Werner Müllers nye bog om sine forskningsresultater i populisme er så ekstrem spændende læsning – og vigtig for forståelsen af meget vigtige samfundsmæssige fænomener -  at vi synes, de af jer, der ikke har læst anmeldelsen i Politiken, skal have muligheden for at få kendskab til nye syn og perspektiver på en problemstilling og udfordring, der markant vedrører os alle – uanset hvem vi er, og hvad vi bestiller. Læs Politikens anmeldelse: Tysk idéhistoriker sætter populisterne under lup af Jan-Werner Müller bog Was ist Populismus?

Lars Muusmann

Fredag, 06. maj 2016

MUUSMANN indgår rammeaftale om rekruttering i Norge

MUUSMANN er blevet tildelt rammeaftale om rekrutteringsforløb i tre helseregioner i Norge. Rammeaftalen betyder, at MUUSMANN får mulighed for at udnytte og udbygge vores spidskompetencer inden for search, rekruttering og udvælgelse af topledere og andre ledere på sygehusområdet. MUUSMANN ser frem til at bistå vores norske venner med denne opgave.

Onsdag, 27. april 2016

MUUSMANNs analyser bag ændringer i Fredericia Kommune

MUUSMANN har analyseret den administrative organisation i Fredericia Kommune og har på den baggrund givet anbefalinger til en mere effektiv organisation, der i højere grad er gearet til at føre de politiske visioner for Fredericia Kommune ud i livet.

Læs nyhederne: Fredericia Kommune går fra seks til to stabe på Fredericia Kommunes hjemmeside og Kommunen sparer millioner ved at droppe chefjobOrganisationen på rådhuset slankes og Sådan fik Fredericias en lettere ledelse i Fredericia Dagblad.

Onsdag, 06. april 2016

MUUSMANN bistår ved rekruttering til en vigtig direktørstilling i Region Midtjylland

MUUSMANN skal bistå regionen og regionsdirektøren med rekruttering af en ny direktør til den betydningsfulde stilling som Region Midtjyllands nye økonomidirektør. Der er tale om en meget vigtig og central stilling i regionen og en af de største økonomistillinger i landet med ansvar for et årligt budget på ca. 30 mia. kr. Regionen har en række fremsynede visioner, en sund og stabil økonomi og er i færd med en række spændende investeringer, blandt andet i nye moderne hospitaler og kvalitetsinitiativer i sundhedsvæsenet. MUUSMANN ser frem til den spændende opgave med at finde den rigtige kandidat.

Fredag, 01. april 2016

MUUSMANNs chefanalytiker Peter Brixen medlem af Energikommissionen

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt præsenterede den 31. marts 2016 sin energikommission, som til næste år skal komme med anbefalinger til den danske energipolitik. Chefanalytiker Peter Brixen fra MUUSMANN er udpeget som medlem. 

Energikommissionen har Danfoss’ adm. direktør Niels B. Christiansen som formand og derudover otte medlemmer fra forskningsverdenen og erhvervslivet med ekspertise inden for blandt andet finansiering af energisektoren, konkurrencedygtige markeder og fremtidens energisystem.

Energikommissionen skal i løbet af det næste års tid analysere og vurdere udviklingstendenserne i energisektoren og komme med anbefalinger til en omkostningseffektiv dansk energipolitik for perioden 2020-2030. Målet er, at Danmark fortsat skal være et af de førende lande i den grønne omstilling, og at omstillingen skal ske på en måde, som er fornuftig set i forhold til udviklingen i Danmark og verden omkring os.

Energikommissionens arbejde skal ses i sammenhæng med regeringens langsigtede mål om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050, og at Danmark undervejs fortsat skal være et af de førende lande i den grønne omstilling.

Yderligere information om Energikommissionen og dens kommissorium kan ses på Energi-, Forsyning- og Klimaministeriets hjemmeside:
www.efkm.dk.

Torsdag, 31. marts 2016

MUUSMANN udvalgt som SKI leverandør for managementkonsulentydelser

Vi er stolte af at kunne fortælle, at MUUSMANN, som en del af konsortiet CONEXUS, er blevet udvalgt som leverandør på to rammeaftaler for managementkonsulentydelser under SKI's udbud (Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S).

SKI’s kriterier for udvælgelse er baseret på såvel kvalitet i opgaveløsning som pris for ydelsen. CONEXUS blev placeret i top ud af de ti prækvalificerede danske og internationale firmaer, som alle er i konsulentfirmaernes absolutte superliga.

Den første rammeaftale omhandler effektivisering og forretningsprocesser. Det drejer sig blandt andet om analyse/kortlægning af forretnings- og arbejdsgange i virksomheden, forbedring/effektivisering af organisationens kerne- og støtteprocesser og porteføljestyring. Her har MUUSMANN – ud over stor erfaring fra mange projekter – også interessante værktøjer, eksempelvis elektronisk tavlestyring, som kan inddrages i opgaveløsningen.

Den anden rammeaftale vedrører analyser og evalueringer, herunder blandt andet kortlægninger af praksis, organisering og kapacitetsudnyttelse, policy-, program- og projektevaluering. Implementering og effekter, målgruppeanalyser samt økonomiske analyser og produktivitetsanalyser er også en del af aftalen. Områder, hvor MUUSMANN tidligere har løst talrige opgaver og aktuelt er i gang med flere spændende projekter.

Konsortiet CONEXUS er et meget spændende partnerskab. Vi i MUUSMANN ser frem til, sammen med DTU Compute, Formpipe Software, Operate, Spitze & Co samt Workz, at kunne tilbyde vores kunder på rammeaftalerne skarpe, kvalificerede og innovative opgaveløsninger, der trækker på den meget brede vifte af kompetencer, et partnerskab som CONEXUS kan tilbyde.

Hvis du vil høre mere om, hvad CONEXUS kan tilbyde på rammeaftale 17.13 managementkonsulentydelser delaftale 2 ”Effektivisering og forretningsprocesser” og delaftale 3 ”Analyser og evalueringer”: 
Kontakt MUUSMANN på info@muusmann.com og CONEXUS på conexus@muusmann.com.

Fredag, 26. februar 2016

Styr på udviklingsøkonomien med agil projekt- og udviklingsledelse

Offentlige lederes fokus er ikke kun på, at driftsøkonomien balancerer, men også, at der er styr på udviklingsøkonomien. Påpasselighed er nødvendigt, da mængden af komplicerede og komplekse problemer er stigende. Løsningen er dels skarp ledelsesprioritering – det vil sige at til- og fravælge de rigtige projekter for at realisere de politisk-strategiske målsætninger – dels strategisk forankret kompetenceudvikling på projektejer- og projektlederniveau. Her kan MUUSMANN hjælpe som eksperter i udviklingsledelse, hvor vi kombinerer klassiske og agile projektmetoder forankret i praksis.

Vi har aktuelt hjulpet en jysk kommune med at facilitere en projektguide som katalysator for udviklingsledelse. Og vi har i tæt dialog med kommunens stabsledere uddannet projektledere fra alle forvaltningsområder i agil projekt- og udviklingsledelse med afsæt i aktuelle udviklingstiltag. Forløbet har været en succes, hvor deltagerne med fornemt resultat har afsluttet uddannelsen med certificering i faget projektledelse under Den Offentlige Lederuddannelse.

Vil du vide mere om agil projekt- og udviklingsledelse? Eller få en snak med os om, hvordan I bedst kobler kompetencer, strategi og organisation, så I får styr på udviklingsøkonomien.

Kontakt
Chefkonsulent Jacob Dyppeltelefon 61 55 59 88
Partner Jan Rosenmeier, telefon 27 89 33 32 

Tirsdag, 16. februar 2016

Statskundskab bruger MUUSMANN materiale i eksamenscase om udflytning

Studerende i statskundskab har tænkt store tanker om statslig udflytning af arbejdspladser. Det har de blandt andet gjort ud fra materiale udarbejdet af MUUSMANN til Færdselsstyrelsens udflytning til Ribe. Materialet indgik i eksamenscasen.

MUUSMANN har med udflytningen af Færdselsstyrelsen til Ribe oplevet, hvordan en udflytning kan håndteres professionelt og succesfuldt. Disse erfaringer deler vi gerne.

Se også MUUSMANNs gode råd til en vellykket udflytning (pdf).

Torsdag, 04. februar 2016

MUUSMANN faciliterer drøftelser af hvordan det nære sundhedsvæsen skal udvikle sig

En lang række beslutningstagere og fagfolk i sundhedssektoren var onsdag samlet til en konference  i København, hvor Dagens Medicin satte fokus på det nære sundhedsvæsen.

MUUSMANN havde bidraget til sammensætning af konferenceprogrammet og var tilstede med flere facilitatorer på selve konferencen og på de workshops, der formulerede konkrete forslag til det arbejde, som udvalget for det nære sundhedsvæsen om kort tid begynder på.

Efter en formiddag med oplæg fra bl.a. sundheds- og ældreministeren, PLO og Danske Patienter og en eftermiddag med workshops om bl.a. faglighed, almen praksis’ rolle og patientinddragelse blev dagen rundet af med præsentation af en håndfuld forslag fra de 250 deltagere, der, bl.a. lød:

 • »Skab en fælles vision med få, konkrete målsætninger mellem alle aktører på sundhedsområdet, der kan give forpligtende partnerskaber ud over sundhedsaftalerne«

 • »Opgavetilrettelæggelsen skal ske med udgangspunkt i borgerens behov«

 • »Tillid mellem parterne og entydig ledelse, klare roller og ansvar«


Læs mere om konferencen på www.kommunalsundhed.dk eller skriv eller ring til chefkonsulent Inge Kristensen, ik@muusmann.com, tlf. 2216 8161, for yderligere drøftelser af det nære sundhedsvæsen.

Fredag, 29. januar 2016

Thomas Bitsch Jørgensen er ny partner i MUUSMANN

Thomas Bitsch Jørgensen, der kom til MUUSMANN i 2014, indtræder pr. 1. februar 2016 i partnerkredsen i MUUSMANN. Thomas har stor faglig indsigt og forretningsmæssig styrke på en række af MUUSMANNs forretningsområder, herunder især på økonomisk og organisatorisk analyse, strategiudvikling og -implementering samt drifts- og porteføljeledelse med digitale tavler.

Det er disse forretningsområder, Thomas hovedsageligt vil være ansvarlig for som partner i MUUSMANN.

Se Thomas' profil og kontakt Thomas på: 24 87 14 74, tbj@muusmann.com

Partner Thomas B. Jørgensen

Onsdag, 27. januar 2016

MUUSMANN i ny fusion af forsyningsselskaber

MUUSMANN er igen valgt som konsulent til en stor fusionsopgave på forsyningsområdet. På Bornholm fusionerer øens to store forsyningsselskaber Østkraft A/S og Bornholms Forsyning A/S til et nyt slagkraftigt forsyningsselskab. 

Fusionen vedrører ca. 200 medarbejdere, et betydeligt antal samarbejdspartnere, tusindvis af kunder både på Bornholm og udenøs samt meget store værdier. 

MUUSMANN bistår med rekruttering af ny direktør og gennemfører en omfattende analyse af det nye selskabs vilkår, udfordringer, kompetencer og muligheder. Derudover bidrager MUUSMANN sammen med bestyrelsen til formulering af selskabets strategiske intention, og der planlægges et involveringsforløb for ledere og medarbejdere. Endeligt står MUUSMANN for den overordnede projektstyring af fusionsforløbet.

MUUSMANN arbejder i forløbet sammen med DI, E&Y og Kromann Reumert.

Yderligere information: 
Lars Muusmann 70 11 20 22, lm@muusmann.com 
Thomas B. Jørgensen 24 87 14 74, tbj@muusmann.com

Tirsdag, 26. januar 2016

MUUSMANN på KL's Sundhedskonference den 26. januar 2016

Inge og Thomas viser de digitale tavler

Inge og Thomas

Inge og Thomas

Jacob fortæller om sundhedslaboratorierne

Fredag, 22. januar 2016

Mød MUUSMANN på KL’s Sundhedskonference

Den 26. januar deltager MUUSMANN på KL’s Sundhedskonference. Mød os på stand nummer 23, hvor Mia Fruergaard, Thomas Bitsch Jørgensen, Inge Kristensen og Jacob Dyppel står klar til blandt andet at fortælle om effektevaluering og datadrevet styring af sundhedsindsatser i kommuner samt tværgående omkostningsanalyser af ambulante ydelser i kommuner.

Hos MUUSMANN har vi  også fokus på lederudviklingsforløb, talentudvikling, coaching – og kan rådgive i forbindelse med duo-ledelse og samspil mellem ledelsesteams. Vi har også erfaring med analyser, der fokuserer på økonomi, effektivitet og ledelse på hospitalsafdelinger. Kom forbi til en snak. 

Vi har endvidere taget digitale tavler med på standen. De digitale tavler, som er udviklet med baggrund i det klassiske tavlemøde, men vises på en skærm og styres med en iPad, hvorfra man nemt kan påføre ændringer til tavlen under og uden for tavlemødet. Vi står klar til at vise den digitale tavle frem - på iPad, mobil og widescreen. Vi ses!

Tirsdag, 12. januar 2016

Slank og effektiv organisation

MUUSMANN arbejder med en organisationsanalyse af det administrative område i en jysk kommune. Analysen tager afsæt i byrådets ambition om at skabe en ”slank og effektiv organisation”, som er i stand til at yde en stærk og professionel støtte til det politiske arbejde.

Byrådet har i særdeleshed et ønske om:

 • at få mere tid til arbejdet med politik- og strategiudvikling – gerne under nye former og processer 
 • at det tværgående samspil vægtes højere 
 • at styrke borgerdialog og borgerinddragelse. 


I afrapporteringen vil MUUSMANN præsentere et forslag til en ny organisation, der inkluderer refleksioner om en række temaer samt et forslag til implementering og videre forløb. 

Mandag, 04. januar 2016

Region Nordjyllands nye psykiatridirektør - Anette Sloth

Anette Sloth er netop blevet ansat som ny psykiatridirektør i Region Nordjylland. Anette Sloth trækker på en bred ledererfaring. Et enigt ansættelsesudvalg fremhæver især hendes klare visioner og inddragende ledelsesstil som centrale faktorer. 

MUUSMANN bistod regionen i rekrutteringsforløbet og siger stort tillykke til Anette Sloth. Vi ser frem til at følge udviklingen i Psykiatrien i Region Nordjylland.

Læs Region Nordjyllands pressemeddelelse: 49-årige Anette Sloth bliver ny direktør for Psykiatrien.

Onsdag, 30. december 2015

Et kig i Krystalkuglen 2016: Plan for det nære sundhedsvæsen

I MUUSMANN forventer vi meget af den plan for det nære sundhedsvæsen, som skal udarbejdes i løbet af det kommende år.

MUUSMANN nøjes ikke med at håbe, at andre finder ”de vises sten”, men har i et samarbejde med Dagens Medicin og professor ved Aarhus Universitet Frede Olesen været med til at formulere programmet for konferencen Masterplan for det nære sundhedsvæsen, hvor det nære sundhedsvæsen er i centrum. Konferencen skal bidrage med konkrete input til planen for det nære sundhedsvæsen.

En række fremtrædende fagfolk og opinionsdannere har sagt ja til at deltage i konferencen, herunder kommunaldirektør i Faaborg-Midtfyn Kommune Helene Bækmark, sundhedsdirektør i Region Nordjylland Jens Winther Jensen, direktør i Danske Patienter Morten Freil, direktør på Odense Universitetshospital Peder Jest og sidst men ikke mindst sundheds- og ældreminister Sophie Løhde.

Der er allerede en meget stor interesse for konferencen. Se programmet for konferencen Masterplan for det nære sundhedsvæsen og tilmeld dig.

Hvis du har input til konferencen eller vil høre mere om det nære sundhedsvæsen, er du meget velkommen til at kontakte chefkonsulent Inge Kristensen på tlf. 70 11 20 22.

Onsdag, 30. december 2015

Et kig i krystalkuglen 2016: Ændringer i den kommunale medfinansiering

MUUSMANN har i slutningen af 2015 påbegyndt en analyse af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet i en jysk kommune.  Kommunen ønsker et ”big data” vidensgrundlag, som udgangspunkt for at arbejde med forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser samt udvikling af tilbud på sundhedsområdet i det hele taget.

Analysen er en rigtig god idé! I 2016 kommer der ændringer af den kommunale medfinansiering. Det betyder ikke, at den kommunale medfinansiering får en mindre rolle, måske snarere tværtimod. Formentlig vil den kommunale medfinansiering blive mere målrettet og skarp i forhold til de områder, som kommunerne kan påvirke, og derfor bliver det ikke mindre vigtigt at interessere sig for hvilke borgere, der trækker på den kommunale medfinansiering - og hvad kommunen kan påvirke og hvordan.

MUUSMANNs konsulenter har meget stor viden om og erfaring med sundhedsområdet, erfaring med kommunal medfinansiering og med datadrevet ledelse. MUUSMANN kombinerer denne viden i handlingsanvisende analyser, der bærer fremad, og som kan imødekomme de nye udfordringer, en ny medfinansieringsordning kan give.

Hvis du vil vide mere om analyser af den kommunale medfinansiering, er du velkommen til at kontakte partner Mia Fruergaard eller chefkonsulenterne Inge Kristensen og Christian Voigt Lund på tlf. 70 11 20 22.

Torsdag, 24. december 2015

Stefan Søsted bliver ny direktør for Færdselsstyrelsen i Ribe

Stefan Søsted bliver pr. 1. februar 2016 direktør for den nyoprettede Færdselsstyrelse. Stefan Søsted vil spille en helt afgørende rolle i arbejdet for at opbygge og forankre den daglige drift af de opgaver, der flyttes fra Trafik- og Byggestyrelsen til Færdselsstyrelsen.

Stefan Søsted kommer fra en stilling, som vicedirektør i Sikkerhedsstyrelsen, hvorfra han har indgående erfaring med direktøropgaverne og har skabt gode resultater. Stefans Søsted stærke kompetencer fremhæves også af Trafik- og Byggestyrelsens direktør Carsten Falk Hansen, der blandt andet udtaler: 

”… jeg føler mig sikker på, at vi med Stefan Søsted - så at sige - har fundet den helt rigtige mand bag rattet”.

MUUSMANN er involveret i flere aktiviteter i forbindelse med de aktuelle udflytninger og følger med stor interesse den kommende spændende tid for Færdselsstyrelsen og Stefan Søsted. Tillykke!

MUUSMANN bistod i rekrutteringsforløbet, der var præget af et stort antal stærke ansøgere.

Læs Trafik- og Byggestyrelsens pressemeddelelse: Færdselsstyrelsen godt på vej med ny direktør.

Tirsdag, 22. december 2015

Nytår med digitale tavler

Lysten til at afprøve MUUSMANNs digitale tavler breder sig i både staten, regionerne og kommunerne.

MUUSMANN sætter alene her fra 1. januar 2016 tavler op i to kommunale enheder og i én regional enhed. Og tavlerne er allerede oppe at køre flere steder i staten. 

Vi tror, at mange flere vil komme til i 2016, da det er en enkel løsning, som giver høj værdi. Møder bliver mere levende og effektive - og tavlen har man altid med sig. Vi vil opfordre alle, der interesserer sig for tavler og tavlestyring, til at få en uforpligtende præsentation. Hvem ved, måske bliver 2016 det digitale tavleår for endnu flere, end de der allerede er på vej. Det håber vi i MUUSMANN.

Læs mere om de digitale tavler på MUUSMANNs hjemmeside.

Kontakt Thomas Bitsch Jørgensen på tbj@muusmann.com eller 24 87 14 74.

Mandag, 21. december 2015

Tillykke til Else Smith - ny vicedirektør på Amager-Hvidovre Hospital

Årets sidste måneder har blandt andet budt på en række perspektivrige ansættelser, som MUUSMANN har bidraget til at virkeliggøre.

Den 1. januar 2016 sætter der sig en ny chef i stolen som lægelig vicedirektør på Amager-Hvidovre Hospital - og det er ikke hvem-som-helst. 

MUUSMANN vil gerne ønske Amager-Hvidovre Hospital tillykke med ansættelsen af Else Smith, tidligere adm. direktør i Sundhedsstyrelsen. Else får mulighed for at anvende sin unikke viden om sundhedsvæsenet i en ny sammenhæng – og Amager-Hvidovre Hospital og Region Hovedstaden kan se frem til at en stor kapacitet bliver en del af deres vigtige arbejde.

Vi ønsker tillykke til alle parter!

Læs nyheden Ny vicedirektør med erfaring, ydmyghed og hang til Bob Dylan på Amager-Hvidovre Hospitals hjemmeside.

Fredag, 11. december 2015

Ny stærk medarbejder til analyseområdet i MUUSMANN

Fra januar 2016 udvider MUUSMANN konsulentstaben. Denne gang er det på analyseområdet, hvor Peter Brixen, tidligere afdelingschef i Finansministeriet, tiltræder som ny chefanalytiker. Peter Brixen kommer med mange års topledererfaring fra Finansministeriet og med dyb indsigt i centraladministrationen, som han vil bruge i arbejdet med de komplekse analyser af problemstillinger, hvor politik og økonomi udgør opgavefeltet. 

Peter Brixens hovedarbejdsområder i MUUSMANN bliver strategi-, analyse-, effektiviserings- og udviklingsopgaver i den offentlige sektor og i faglige og medlemsstyrede organisationer. 

Hos MUUSMANN bliver det særligt Peters opgave at bidrage til løsningen af opgaver, hvor han med sin unikke erfaring og høje analysekapacitet udvider MUUSMANNs kompetencefelt, navnligt på det økonomiske område. Peter har ry for at holde fokus på målet og prioritere det væsentlige - uden at miste blikket for detaljerne. Desuden er han dygtig til at formidle komplekse problemstillinger præcist og forståeligt - med øje for kundens behov. 

Peter har opnået store resultater som afdelingschef i Finansministeriet, hvor han har styret og bidraget til gennemførslen af væsentlige projekter i staten og i statslige selskaber. Før tiden i Finansministeriet var Peter ansat i blandt andet Det Økonomiske Råds Sekretariat.

Peter er cand.polit. fra Københavns Universitet og har desuden en mastergrad og en ph.d.-grad i økonomi fra University of Warwick.

Onsdag, 09. december 2015

MUUSMANN prækvalificeret til SKI's udbud af rammeaftale vedrørende managementkonsulentydelser

MUUSMANN er, som lead i konsortiet ”CONEXUS”, prækvalificeret til SKI's (Statens og Kommunernes Indkøbs Service) udbud af rammeaftale vedrørende managementkonsulentydelser. Det er vi meget stolte af – vi kan roligt sige, at de 10 udvalgte, hvor vi er iblandt, er den absolutte superliga med både danske og internationale firmaer. 

CONEXUS er et utroligt spændende partnerskab, og vi håber fremover at kunne tilbyde vores kunder andel i den synergi, et partnerskab som CONEXUS tilbyder. 

Vi er sikre på, at I kommer til at høre mere til CONEXUS!

Fredag, 27. november 2015

Tværsektorielt samarbejde er et kernepunkt i udviklingen af det nære sundhedsvæsen

I MUUSMANN forventer vi meget af den plan for det nære sundhedsvæsen, som skal udarbejdes i løbet af det kommende år.

Et element i udviklingen af det nære sundhedsvæsen er at udvikle det tværsektorielle og det tværkommunale samarbejde. Sådan et samarbejde kommer ikke af sig selv !

Her er nogle bud på hvad, der skal til:

 • Relationelle kompetencer: Det er blevet mere og mere åbenlyst, at relationelle kompetencer er en nødvendighed for at få tværsektorielt (og alt andet) samarbejde til at fungere. I begrebet relationel kompetence ligger gensidig tillid, respekt og kendskab.

 • Et rigtigt problem: Det projekt eller den opgave, man skal løse, skal have baggrund i et ”ægte” problem. Der skal ikke bare være et ønske om at samarbejde – der skal være en problemstilling, som alle parter synes, det er vigtigt at løse. Hvis det ikke er et ”rigtigt” problem, der giver mening for medarbejdere og patienter, bliver forpligtelsen heller ikke reel – og så er forpligtelsen ikke ”høne-gris-agtig” nok.

 • Få politisk opbakning: Det tværsektorielle samarbejde er ikke nødvendigvis det første, der er fokus på politisk – der er ikke nogen vælgere, der ofte efterspørger det nede i Brugsen eller på gaden. Så der ligger en vigtig opgave i at formidle, hvorfor det er vigtigt – og hvad der er på spil. Der er ikke noget som politisk efterspørgsel, der kan rykke en organisation.

 • Hurtige successer: Et dybt og bredt samarbejde med solide indsatser og resultater kommer ikke hurtigt. Det gør tilliden og den politiske opbakning heller ikke nødvendigvis. Hvis det overhovedet er muligt, er det derfor en god idé at få nogle hurtige successer, fx i et pilotprojekt, i en enkelt indsats eller med nogle medarbejdere, der får øjnene op for mulighederne.

 • Insistér på løsninger: Der er ingen grænser for hvor mange problemer, der er i at arbejde tværsektorielt. Det kan derfor være stærkt nødvendigt som leder at insistere på at finde løsninger – og se ud over problemerne. Der er masser af jura og it, der kan spærre vejen. Men det kan også overkommes, hvis man insisterer.


Ovenstående bud har for nylig være bragt i en blog på Kommunal Sundhed (www.kommunalsundhed.dk).

MUUSMANNs konsulenter har et bredt kendskab til og erfaring med at initiere tværsektorielt samarbejde – og få det til at virke. MUUSMANNs sundhedslaboratorier er en velafprøvet metode til at facilitere tværsektorielt samarbejde med gode resultater.

Kontakt Chefkonsulent Jacob Dyppel (jady@muusmann.com) eller Chefkonsulent Inge Kristensen (ik@muusmann.com), hvis du vil høre mere om udviklingen af tværsektorielt samarbejde.

Onsdag, 25. november 2015

Ny direktør til Færdselsstyrelsen

MUUSMANN spiller en vigtig rolle i flere sammenhænge i forbindelse med udflytning af statslige arbejdspladser. Vi understøtter både processer, rekruttering og andre helt vitale opgaver i relation til at komme godt fra start. Helt aktuelt har vi medvirket ved rekruttering af en ny direktør til Færdselsstyrelsen. En strategisk vigtig stilling, idet styrelsen skal etableres i Ribe, og samtidig skal de opgaver, der blev tilført som følge af seneste ressortomlægninger efter Folketingsvalget integreres smidigt i styrelsens opgaveløsning.

Rekrutteringsprocessen er nu i slutfasen, og afventer alene godkendelse i Regeringens ansættelsesudvalg, før en ny direktør kan præsenteres. Der venter mange spændende udfordringer for direktøren, der indgår i Trafik- og Byggestyrelsens direktion. Overordnet skal visioner og mål på området realiseres. Det forudsætter stærke strategiske og ledelsesmæssige kompetencer. Styrelsen skal sikkert fra start driftsmæssigt, samtidig med at udflytningen gennemføres. Endelig skal en tæt interaktion med transportbranchens interessenter etableres og videreføres.   

Den nye Færdselsstyrelse er en del af Trafik- og Byggestyrelsen, og hører under Transport- og Bygningsministeriet. 

Hvis du er nysgerrig på nogle af de opgaver MUUSMANN kan understøtte i forbindelse med udflytning af statslige arbejdspladser, kan du læse mere her.

Fredag, 30. oktober 2015

"Den Gyldne Skalpel" har gjort sit indtog i kommunerne

Sønderborg har udført flot pionér-arbejde, der fortjener opmærksomhed og anerkendelse.

Når man har arbejdet med kvalitetsudvikling på hospitalerne er ”Den Gyldne Skalpel” et begreb, der er velkendt og har ”street credit”: måske vil man ikke være ved det, men man vil altså ret gerne ha’ den.

Skalpellen uddeles af Dagens Medicin én gang årligt og er en pris til et initiativ i sundhedssektoren, der demonstrerer nytænkning og engagement og høj kvalitet for patienterne. Og selv om det er en pris i sundhedssektoren, så er det ikke desto mindre alene hospitalsafdelinger eller personer med tilknytning til hospitalssektoren, der hidtil har modtaget den.

Men det blev – næsten – brudt i 2015!

For godt nok var det Regionsshospitalet Silkeborg, der modtog prisen, men Sønderborg Kommune fik en særpris for sit arbejde med ”I sikre hænder”. Kommunen har elimineret tryksår og reduceret medicinfejl. Flot pionér-arbejde, der fortjener opmærksomhed og anerkendelse.

Men pionér-indsatsen er ikke bare gjort af de dygtige mennesker i Sønderborg: der er nogen, både medier og fagpersoner, der begynder at se kommunernes opgave på sundhedsområdet i et nyt lys, og arbejde både med fagligheden og med opmærksomheden på opgaven. På den måde er det også banebrydende, at Sønderborg Kommune har fået særprisen for projektet –simpelthen fordi det er en kommune. MUUSMANN ønsker Sønderborg stort tillykke med prisen!

Ovenstående er uddrag af en blog på web-mediet ”Kommunal Sundhed”, skrevet af en af MUUSMANNs medarbejdere.

MUUSMANN understøtter kvalitetsudvikling kommunalt, regionalt og tværsektorielt.

Tirsdag, 27. oktober 2015

Udflytning - next step, next place?

MUUSMANN har gode erfaringer med at understøtte udflytning, herunder at finde gode løsninger for alle medarbejdere: Både de, der ønsker at flytte med og de, der gerne vil fortsætte deres arbejdsliv i en anden organisation, ligesom MUUSMANN har stor erfaring med at finde dygtige medarbejdere.

MUUSMANN har stor erfaring med rekruttering for politisk styrede organisationer i hele landet. Erfaringerne tæller alt fra Sikkerhedsstyrelsen, Trafikstyrelsen (pt. rekruttering af direktør til Færdselsstyrelsen), sundhedsområdet i alle Regioner, Kystdirektoratet, kommuner i provinsen, herunder i yderområder, erhvervschefer i Jylland, uddannelsesinstitutioner i Jylland og på Fyn. Og så kender vi vilkårene i centraladministrationen, som er rigtig vigtig, når en udflytter i en decentral position skal spille sammen med departementet og det politiske system.

Udflytning af statslige arbejdspladser indebærer både risiko og potentiale!

MUUSMANN er den naturlige partner for en vellykket udflytning. Det fortæller vi mere om her

Mandag, 12. oktober 2015

Drejebog for fusioner

MUUSMANN skrev for et par år siden en drejebog for fusioner, særligt rettet mod de danske fjernvarmeværker. Drejebogen har siden fundet bred anvendelse, og er netop blevet opdateret i samarbejde med Dansk Fjernvarme.

MUUSMANN har holdt oplæg om emnet i forskellige sammenhænge, samt naturligvis medvirket som rådgiver i fusionsprocesser både i fjernvarmesektoren og i andre sektorer. MUUSMANNs medvirken i fusionsprocesser handler i høj grad om skabelsen af en strategisk ambition i ledelse/bestyrelse, sikring af analysegrundlag og planlægning samt sikring af de rette kompetencer til udførelsen. Derudover medvirker MUUSMANN omkring forandringsledelsesopgaven, herunder som rådgiver og facilitator af involverende processer ved fusion af forskellige virksomhedskulturer.

Hør mere om MUUSMANN og fusioner hos Thomas B. Jørgensen eller Lars Muusmann.

Se også det spændende program for Dansk Fjernvarmes kommende landsmøde, hvor MUUSMANN bidrager med oplæg og debat om emnet. Programmet kan ses her

Torsdag, 08. oktober 2015

MUUSMANN er engageret på psykiatriområdet

Udviklingen på psykiatriområdet ligger MUUSMANN stærkt på sinde. Vores medarbejdere har stor ekspertise på psykiatriområdet, hvor vi medvirker løbende i bl.a. analyser, udvikling og rekruttering. Ligesom vi er med, når den nyeste viden og visioner for området formidles. Således også når Dagens Medicin gør status over udviklingen på psykiatriområdet efter den store satspuljebevilling sidste år. Chefkonsulent hos MUUSMANN Inge Kristensen er moderator på Dagens Medicins konference. Se det spændende program her:

Oplysninger om MUUSMANNs arbejde på psykiatriområdet kan fås ved henvendelse til adm. Direktør Lars Muusmann eller partner Mia Fruergaard.

Tirsdag, 06. oktober 2015

Er sundheden i kommuneaftalerne too little, too late?

af Inge Kristensen, chefkonsulent, MUUSMANN

Der er grund til at være glad for, at sundhedsområdet endelig kommer rigtigt ind i kommuneaftalerne. Men der er stadig nogle elefanter, som får lov at gå rundt i rummet.

Idyllen i kommunerne var nogenlunde intakt, da alle gik på sommerferie. Men der var en brat opvågnen fra afslapningen til de barske realiteter: kommunerne skal bidrage med 1 pct. til en ”omprioriteringspulje”. Der blev travlt på rådhusene efter ferien, og begejstringen for aftalen kunne ligge på et meget lille sted. Men nu er der for kort tid siden kommet en ”opfølgning på forhandlingsresultatet”, og der er sundhedsområdet kommet stærkt tilbage.

I aftalen indgår nemlig, at:

 • Det bekræftes, at der skal udarbejdes en plan for det nære sundhedsvæsen - og nu er der sat tid på: den skal være færdig i 2016
 • Der skal opstilles milepæle for kronisk sygdom og indsatserne på området
 • Telemedicin skal udbredes på KOL-området
 • Der skal ske opfølgning på sundhedsaftalerne
 • Den kommunale medfinansiering skal ændres, bl.a. så der sker en differentiering af medfinansieringen
 • Der skal opstilles nationale mål for kvaliteten – sammen med regionerne
 • Der skal være bedre data på det kommunale sundhedsområde
 • Ventetider på genoptræning skal nedbringes


Alt i alt er der grund til at være glad for, at sundhedsområdet endelig kommer rigtigt ind i kommuneaftalerne, så man ikke længere skal finde alle de kommune-relevante forhold vedrørende sundhedsvæsenet i regionernes aftale! 
Og det er særlig glædeligt, at nogle af de store emner såsom medfinansiering, får et tjek, og at udviklingen og brugen af data får opmærksomhed.

Men der er også nogle elefanter, som stadig får lov at gå rundt i rummet, for imens der bliver travlhed med at følge op på aftalen, så udvikler kommunerne mindst 30 forskellige slags akutfunktioner, med pladser til primært ældre medicinske patienter.

Man må håbe, at der i planen for det nære sundhedsvæsen også kommer faste aftaler om, hvad kommunerne skal stille op, når patienterne er blevet udskrevet. Og tidlig opsporing og samarbejdet med de praktiserende læger nævnes heller ikke med et ord. Vi må håbe, at det kommer med i planen for det nære sundhedsvæsen og ikke kun som nye hensigtserklæringer, men som operationelle forslag.

Onsdag, 30. september 2015

Kommune på digitale tavler

MUUSMANN skal levere digitale tavler til den tværgående økonomi- og indkøbsfunktion i en nordsjællandsk kommune.

Kommunen ønsker at øge overblikket over både drift og projekter, og vil med tavler og tavlemøder uddelegere ansvar, følge fremdrift og dele viden. MUUSMANNs digitale tavler passer godt til udfordringen, da tavlerne kan ses og udfyldes fri af tid og sted fra PC, tablet og smartphone – samtidigt med at tavlemøder kan gennemføres let og dynamisk – ingen er gemt bag et tastatur.

De forskellige tavler bliver forbundne, så informationer samles på en samletavle til ledelsens nye ”ledelsestavlemøde”. Kommunen sparer tid, øger overblik og styring – og både ledere og medarbejdere får mere viden om opgaverne - det er målet!

Hør mere om MUUSMANNs digitale tavler hos Thomas B. Jørgensen eller Jacob Dyppel

Onsdag, 23. september 2015

De er velorienterede i MUUSMANN

En af MUUSMANNs medarbejdere prøvede i dag Altingets test.

Resultatet var excellent, og medarbejderen kan i dag smykke sig at titlen Altinget-Quizmester med 8 ud af 8 rigtige og 17378 point.
Medarbejderen har indrømmet, at et af de 8 rigtige svar var gætværk og ren held.

Tør du udfordre? Prøv quizzen selv ved at følge dette link:
http://www.quizpedia.com/quiz/altinget/MPNR01

Torsdag, 17. september 2015

Nye job på uddannelsesområdet

Lige nu er der spændende lederstillinger på vej på ungdomsuddannelsesområdet. Roskilde Tekniske Skole søger en uddannelsesleder – her er der ansøgningsfrist allerede d. 28. september. Derudover kommer der job- og personprofiler på en rektorstilling til Odense Katedralskole og to direktørstillinger til hhv. Skive Tekniske Skole og Svendborg Erhvervsskole i løbet af de næste uger. Er du interesseret i at høre nærmere inden da, kan du kontakte MUUSMANN på 70 11 20 22.

Mandag, 03. august 2015

Procesinnovation i budgetlægningen som alternativ til grønthøstermetoden

I samarbejde med en større jysk kommune har MUUSMANN designet og faciliteret en række dynamiske innovationsworkshops som led i kommunens budgetlægningsproces for 2016. 

Den strategiske intention fra kommunalbestyrelsens og direktionens side har været at bruge procesinnovation som løftestang til at involvere medarbejdere og ledere i at finde kreative anvisninger på effektiviseringer som alternativ til grønthøstermetoden.

På de afviklede workshops har medarbejdere og faglige ledere fra de relevante velfærdsområder sammen med eksterne 'jokere' – personer der ikke er ansat i pågældende kommune, som kan bidrage med relevante, ’skæve’ ideer og perspektiver på problemstillingen, f.eks. en brandmand, en borger, en ældrerådsformand mv. - udviklet nye og nyttige beskrivelser af, hvordan kommunen kan opnå effektiviseringer inden for udvalgte, udgiftstunge velfærdsområder. 

Konkret er der på hver workshop taget afsæt i temaer, som er identificeret af Økonomiudvalget, samt i innovationsspørgsmål, som er bearbejdet af kommunens lederforum. 

Der pågår nu en økonomisk efterbearbejdning af de forskellige forslag, inden forslagene vil indgå i kommunens videre budgetlægningsproces. 

Kontakt gerne chefkonsulent Jacob Dyppel for yderligere information: jady@muusmann.com, 6155 5988.

Onsdag, 22. juli 2015

Hvad er borgernes perspektiv?

Rådgiverne på socialområdet i en kommune har en ambition om at være faglige fyrtårne på deres respektive felter. De har derfor arbejdet med at udvikle deres ramme og organisering, herunder bl.a. tilgængeligheden for borgerne og samarbejdet med øvrige kommunale enheder. Afdelingen er i langt højere grad end tidligere udadvendt og opsøgende i forhold til både brugere, borgere og samarbejdspartnere.

Som det næste skridt i udviklingsarbejdet ønsker medarbejdere og ledere at blive klogere på borgernes oplevelse af det arbejde, de udfører. Borgerne er eksperter på deres egne udfordringer og behov, og derfor kan borgernes perspektiver og meninger bidrage til at udvikle de mest relevante løsninger. Eksempelvis kan borgerne måske i højere grad bidrage til sagsbehandlingen og tage ejerskab for nogle af de processer, de skal igennem.

MUUSMANN har fået til opgave at interviewe en gruppe af de borgere, afdelingen er i kontakt med. Tilgangen bliver narrativ. Et narrativ er en virkelig historie – en fortælling om et liv, der leves og opleves af et individ. De antagelser, som individet tror på, men ikke stiller spørgsmål ved, bliver afdækket, hvilket gør det muligt at reflektere over muligheder og begrænsninger i et nyt perspektiv.

På baggrund af undersøgelsens resultater vil afdelingens medarbejdere og ledere vurdere, hvordan de kan blive endnu bedre i deres faglige tilgang og relation til borgere og brugere.

Kontakt gerne chefkonsulent Trine Schandorff for yderligere information: ts@muusmann.com, 2114 5586.

Tirsdag, 30. juni 2015

God sommer fra MUUSMANN

Traditionen tro holder MUUSMANN ferielukket i juli måned – dog er telefonen åben. Vi vil derfor ønske alle en god og varm sommer. Vi er tilbage igen i august, hvor vi ser frem til at løse en lang række spændende opgaver. 

Blandt andet byder efteråret på spændende analyser og udviklingsprojekter på sundhedsområdet i flere kommuner, analyser af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet, veltilrettelagte borgerforløb/fælles visitation, indførelse af digital tavlestyring i en række organisationer, økonomiske optimeringsprocesser i foreninger, en narrativ brugerundersøgelse på børne- og familieområdet, dataanalyser på hospitaler, herunder i Norge, tilstandsanalyser, strategiudviklingsforløb, lederudviklingsforløb i forskellige organisationer, talentudviklingsforløb samt en række lederrekrutteringer i uddannelsessektoren, kommunerne og på sundhedsområdet.

Desuden ser MUUSMANN frem til at kunne byde to nye konsulenter velkommen umiddelbart efter ferien: Mette Lybeck og Inge Kristensen.

Der er derfor al mulig grund til fortsat at holde øje med vores hjemmeside.

Mandag, 29. juni 2015

MUUSMANN bredt engageret på uddannelsesområdet

MUUSMANN har travlt i disse dage – blandt andet med en bred vifte af spændende udviklingsopgaver inden for uddannelsessektoren. 

På en jysk folkeskole er MUUSMANN med i et spændende kulturudviklingsprojekt, hvor der arbejdes intenst med det professionelle læringsfællesskab. Ved internater for samtlige af skolens medarbejdere arbejdes der mod at skabe et stærkt, fælles fundament, hele skolen kan tage ejerskab i. Forud for internaterne er der gennemført ledelsesmøder med skoleledelsen for at blive helt skarp på, hvordan skolen bedst bevæger sig hen mod det overordnede mål – at gå fra undervisning til læring. 

Derudover faciliterer MUUSMANN flere lederudviklingsprojekter. Blandt andet på en større sjællandsk erhvervsskole, hvor formålet er at få identificeret individuelle såvel som kollektive potentialer og udviklingsområder. Der arbejdes med disse i ledergruppen, herunder udarbejdes et stærkt ledelsesgrundlag. Projektet udføres flersporet med parallelt fokus på koncernledelse, medarbejderledelse og personlig lederudvikling.

Et lignende forløb er undervejs på et fynsk gymnasium. Fokus er her på at udvikle ledergruppen til også at blive et lederteam og på den enkeltes personlige lederskab. Der arbejdes med at skabe et fælles billede af visioner, værdier og målsætninger og et stærkt internt såvel som eksternt samarbejde. Som led i dette aftales løbende konkrete aktiviteter, der kan medvirke til at realisere mål, succeskriterier og forventninger. 

MUUSMANN faciliterer desuden løbende bestyrelsesseminarer omkring strategiudvikling og lignende aktiviteter i uddannelsesverdenen. 

Onsdag, 24. juni 2015

MUUSMANN skaber overblik og bedre bundlinje

MUUSMANN har for en stor dansk medlemsorganisation skabt overblik over værdistrømme og vurderet økonomistyring, porteføljeforvaltning og rapportering. MUUSMANN har givet en række anbefalinger, der samlet vil kunne forbedre bundlinjen med flere millioner kroner, give mere gennemsigtighed og reducere risici.

MUUSMANN oplever en øget efterspørgsel efter analyser og implementeringsforløb, der kan vende traditionelle økonomi/regnskabsfunktioner til mere offensive, strategisk tænkende enheder, der ved at ”tænke med” gennem udvikling af setup/konstruktion, økonomistyring og rapportering mv. bedre kan understøtte den organisatoriske og ydelsesmæssige udvikling. MUUSMANN analyserer det forretningsmæssige, og vender tankegangen og opmærksomheden så værdiskabelsen er i centrum - og skaber derigennem bedre økonomifunktioner.

Mandag, 22. juni 2015

Digitale tavler i sundhedssektoren

Det næste område, hvor MUUSMANN vil introducere den digitale MUUSMANNs Nettavle, er i sundhedssektoren. Tavler og tavlemøder vinder indpas, både i Psykiatrien, på Hospitaler og på de administrative områder. Hos MUUSMANN kender vi sundhedssektoren rigtigt godt, og vi er overbeviste om, at MUUSMANN Nettavle kan gøre en positiv forskel. Vi har de første projekter i pipeline. Efter sommerferien vil vi invitere til fremvisning af tavlen og afholde kursusdage i brug af tavler. I vil høre nærmere!

Mandag, 22. juni 2015

Sommerfest i MUUSMANN

Her er Susanne og Thomas – de glade vindere af tennisturneringen ved MUUSMANNs sommerfest.
Tillykke med sejren!

Torsdag, 18. juni 2015

Projekt- og porteføljestyring med MUUSMANN’s Nettavle

MUUSMANNs digitale tavle har vist sig nyttig i organisationer med mange projekter.

I et arkitektfirma giver tavlen overblik over konkurrenceprojekter og bemanding.

I et byggesekretariat holder tavlen styr på vedligeholdelses- og renoveringsprojekter.

I en medlems/interesseorganisation arbejder MUUSMANN med tavler, der giver overblik over strategiske indsatser.

Fælles for disse kunder er, at tavlen ud over at give overblik over opgaver og ansvar, også tjener som udgangspunkt for levende tavlemøder, hvor projektlederne selv fortæller om deres projekter, frister og rød-gul-grøn status. Eventuelle ændringer i frister, bemanding eller lignende påføres tavlen straks på selve tavlemødet.

Næste skridt er digitale projektblade, der er linket til tavlen, og som også kan vises på mødet.

Kontakt Thomas Bitsch Jørgensen, og hør hvad MUUSMANNs Nettavle kan gøre for projekt- og porteføljestyringen hos jer.

Tirsdag, 16. juni 2015

Vellykket indvielse af MUUSMANNs Aarhus-kontor

MUUSMANN afholdt den 10. juni en vellykket og velbesøgt reception i de nyindrettede lokaler på Store Torv 16 i Aarhus.

Receptionen markerede den ”officielle” indvielse af MUUSMANNs nye lokaler i Aarhus. Såvel nye som gamle kunder og forbindelser var mødt op og gav Aarhus-kontoret en meget fin start. 

Receptionen var uformel med et strejf af faglige inputs, idet Mette Lybeck holdt et meget spændende oplæg om centrale strategiske og psykologiske spørgsmål i forhold til talentudvikling i en offentlig kontekst. Mette Lybeck tiltræder i MUUSMANN den 1. august. 

Mandag, 15. juni 2015

MUUSMANN følger trop - og er med til at implementere og sikre resultatskabelse

MUUSMANN gennemførte i forsommeren 2014 en analyse af sundhedsudgifterne i en københavnsk forstadskommune.

I rapporten har MUUSMANN ved en gennemgribende analyse af kommunens ældre- og sundhedsområdet, i tæt samarbejde med kommunens ansatte, identificeret en række anbefalinger og udviklingsområder. Kommunen er i gang med at gennemføre flere af MUUSMANN´s anbefalinger og har besluttet, at MUUSMANN nu skal være en del af implementeringen. Vi kan godt lide at følge vores anbefalinger til dørs og deltage i implementeringen, så det er vi rigtig glade for.

Tirsdag, 12. maj 2015

Fusionsforberedelse på fjernvarmeområdet

Tre fjernvarmeselskaber i en større jysk by er godt i gang med forberedelsen til etablering af ét fælles selskab. MUUSMANN er gennemgående konsulent på opgaven.

Gennem interviews, fælles møder og workshops for chefer og bestyrelser fra de involverede selskaber er der opnået bred enighed om at arbejde for fusionen og for det overordnede organisationsdesign for et fælles selskab. Bestyrelsernes og chefgruppens roller og funktioner er identificeret. I næste fase skal hver chefs opgaveportefølje og ansvarsområde specificeres, og der skal rekrutteres en ekstern kandidat til den nyetablerede stilling som økonomi- og administrationschef.

MUUSMANN medvirker derudover til en spændende proces med kompetenceafdækning af hele medarbejdergruppen. Målet er her at skabe et klart overblik over:

 1. hvilken kompetencesammensætning, der er behov for i det nye selskab,
 2. hvilke kompetencer, der allerede er til stede i de 3 selskaber,
 3. hvorledes de eksisterende kompetencer bringes optimalt i spil på tværs af den nye organisation, og
 4. hvor de eksisterende kompetencer skal suppleres.


Sidstnævnte kommer bl.a. til at ske gennem forøgelse af medarbejderstaben, der er nødvendig for at kunne betjene de mange nye kunder, der følger af udbygningen af fjernvarmenettet.

MUUSMANN ser meget frem til at bidrage til den fortsatte udvikling.

Torsdag, 07. maj 2015

MUUSMANN i dknyt

På dknyt kan man i dag læse, at ”Syddanmark skifter rådgiver midt i ansættelsesproces” og videre, at MUUSMANN er droppet.

Vi bryder os ikke om at blive omtalt på en usand måde med en bevidst sproglig fordrejning af sandheden. MUUSMANN  har ikke været inde i ansættelsesprocessen, og kan derfor næppe være skiftet ud eller droppet. 

MUUSMANN har derimod udarbejdet en analyse af regionens direktion og fremlagt et forslag til en fremtidig organisering af Region Syddanmarks øverste ledelse. Vi har altså ikke været inde i en ansættelsesproces endsige været antaget hertil. Dette ville forudsætte, at vi havde accepteret at løse den pågældende opgave. Det har vi ikke.

I artiklen nævnes, at MUUSMANN i analysen er gået for tæt på en navngiven person. Vi vil i den forbindelse foreslå dknyt at læse rapporten, idet det så kan konstateres, at det forslag, der henvises til, er stillet af den pågældende person selv.

Onsdag, 29. april 2015

Lærerværelset samles om tavlen

Spændende erfaringer fra en erhvervsskole:
Med tavlestyring er der kommet fælles fokus på mål og indsatser – og en oversigt over ”godt at vide i ugen”. Tavlen er digital. Den er altid synlig på lærerværelset på en storskærm, og er man ikke der, kan den ses fra distancen på tablet, smartphone eller computer. 

Opgaver er uddelegerede og medarbejderne ajourfører tavlen. Afdelingen samles en halv time om ugen og gennemgår tavlen og registrerer fremdrift, ændringer mv. Tavlestyringen har forbedret kommunikation, fokus og fastholdelse af informationer – til glæde for både leder og medarbejdere. Tavlen styres med en iPad, så mødet ikke kvæles i teknik. Det gør tavlemødet dynamisk.

Næste skridt er at integrere elevtilbagemeldinger. Det bliver spændende at følge.

Måske er tavlemøder også noget for jer? Få mere at vide hos Thomas Bitsch Jørgensen, tlf.: 2487 1474

Fredag, 24. april 2015

Ny chefkonsulent hos MUUSMANN

1. august starter Mette Lybeck som chefkonsulent hos MUUSMANN. Mette kommer fra en stilling som chefkonsulent i Region Syddanmarks Ledelsesakademi, hvor hun har arbejdet med udvikling af ledelse, strategi og organisation. Primært inden for sundhedssektoren og de store overskrifter omkring udvikling, innovation og effektivisering af fremtidens sundhedsvæsen. Mette har desuden haft ansvar for regionens arbejde med talentudvikling. 

Mettes styrker er at analysere, udvikle og konkretisere forretningsmæssige, strategiske og ledelsesmæssige udfordringer og omsætte dem til interventioner og processer med mærkbar og dokumenterbar effekt. Hun har ry for at være en "tilpas" forstyrrelse i øjenhøjde, og har nemt ved at sætte sig ind i en organisations mål, forretning, drivkraft, kultur og "hellige køer", og skaber gerne forandring gennem brugerdreven innovation og aktiv involvering af ledelse, medarbejdere, borgere og kunder. Endvidere har Mette også tung erfaring med rekruttering, udvælgelse og udvikling af ledere og ledergrupper.

Mette Lybeck er uddannet cand. psych. og har som konsulent, udviklingschef og direktør gennem hele sin karriere haft fokus på udvikling af ledelse, organisation, strategi og HRM indenfor både offentlige og private virksomheder. Det gælder særligt indenfor sundhedssektoren, uddannelsessektoren, det kommunale og regionale område, samt mediebranchen og advokatbranchen. Hun har tidligere bl.a. været HR- og organisationschef hos Focus Advokater, Udviklingschef og HR-direktør på TV2, og afdelingsleder i Fyns Amt. Dertil har hun haft egen konsulentvirksomhed gennem en årrække og har været ekstern lektor på SDU på masteruddannelser i fagene Personlig ledelsesudvikling og Forandringsledelse. Mette er nu selv godt i gang med en Master i Public Management.

Vi glæder os til at Mette Lybeck bliver en del af MUUSMANN, og at vi kan gøre brug af hendes betydelige kompetencer og erfaringer.

Tirsdag, 31. marts 2015

MUUSMANN på Store Torv 16 i Aarhus

MUUSMANNs konsulenter bor i hele landet, og MUUSMANN løser opgaver fra Hjørring over Lemvig til Norddjurs, Aarhus, Esbjerg, Svendborg, Vordingborg og København – ja, over hele Danmark.

Nu får MUUSMANN et nyt stærkt udgangspunkt for de jyske aktiviteter. MUUSMANN udvider og åbner et Aarhus-kontor centralt placeret på Store Torv – i hjertet af byen og let tilgængeligt for alle.

Vi glæder os til at byde velkommen i de nyindrettede lokaler – hvorfra MUUSMANN vil levere Danmarks bedste rekruttering, analyser, lederudvikling og coaching til glæde for vores kunder i hele Danmark.

Find vej...

Store Torv 16

Mandag, 16. marts 2015

Medarbejderdrevet strategiimplementering på skole

Hvordan får organisationen skabt en ny og positiv fremdrift i strategiimplementeringen, når skolen stadig er præget af diskussioner om arbejdstid, overenskomst mv.?

Den nød har MUUSMANN knækket. MUUSMANN har på en stor skole forestået et strategiimplementeringsforløb med workshops og involveringsseminarer, hvor medarbejdere, ledere og bestyrelsesmedlemmer sammen har udviklet temaer og handleplaner, som resten af medarbejdergruppen efterfølgende har stemt om.

Først blev en lang række temaer via afstemning reduceret. Dernæst blev handleplaner via afstemning reduceret yderligere. Tilbage stod 4 handleplaner, der nu gennemføres med stor legitimitet, fokus og eksekveringskraft.

Skolen rykker sig ud af ”dødvandet” med en række strategiunderstøttende indsatser, som alle har været med til at beslutte.

Hør mere hos Jeppe Spure Nielsen (Tlf.: 2096 6199) eller Thomas Bitsch Jørgensen (Tlf.: 2487 1474)

Torsdag, 12. marts 2015

Digitale tavler godt fra start

”Levende møder” var ønsket fra Freja Ejendomme. Det har MUUSMANN løst ved at implementere tavlemøder med brug af digital tavle. Alle projektledere har nu en digital oversigt over de projektejendomme, som de har ansvaret for, og som nu deles på møder med kollegerne. Projektlederne er blevet ansvarliggjort for tavlemøderne, herunder information om fremdrift, nøgletal mv. for egne ejendomsudviklingsprojekter. Gennem de digitale tavler fastholdes beslutninger, tildelte opgaver, frister mv. Det giver kortere, mere effektive møder med øget fremdrift i udvikling og salg af ejendomme til følge.

For at nå dertil kortlagde og analyserede MUUSMANN mødestruktur og mødeindhold i Freja Ejendomme, og fastlagde herudfra et nyt mødekoncept ”levende møder” med introduktion af digital tavlestyring, digitale ejendomsstamkort mv. Medarbejderne har via iPads eller PC mulighed for løbende at arbejde i de digitale skabeloner, der bruges på møderne. Effekten er møder med liv!

Hør mere hos Thomas Bitsch Jørgensen (Tlf.: 2487 1474)

Onsdag, 04. marts 2015

Spændende fusion ruster 3 fjernvarmeselskaber til fremtiden

MUUSMANN bistår til den organisatoriske proces i forbindelse med fusionen mellem 3 fjernvarmeselskaber. MUUSMANN udarbejder en målrettet situationsanalyse, der danner udgangspunkt for det nye organisatoriske design og identificerer de nødvendige ledelses- og personprofiler i det nye fusionsselskabs direktion. MUUSMANN gennemfører et intensivt forløb i tæt samarbejde med de 3 involverede bestyrelser, der fører frem til den endelige beslutning om indstilling til fusion.

Tirsdag, 03. marts 2015

Norddjurs Kommune har fået ny arbejdsmarkedsdirektør

Michael Engelsbæk er netop blevet ansat som ny arbejdsmarkedsdirektør. Vi ser frem til at følge samarbejdet og siger tillykke til Norddjurs Kommune og Michael.

MUUSMANN bistod kommunen i rekrutteringsforløbet, der var præget af et stort antal stærke ansøgere. 

Læs Norddjurs Kommunes pressemeddelelse her

Onsdag, 25. februar 2015

MUUSMANN vinder udbud i Aarhus Kommune

Det er med stor glæde, at MUUSMANN har indgået aftale med Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, om gennemførelsen af et spændende og ambitiøst lederevalueringsforløb.

Det er samtidig en stor fornøjelse, at aftalen indgås netop nu, hvor MUUSMANN i marts åbner dørene til vores nye domicil på Store Torv i Aarhus. Et tiltag som vi har store forhåbninger til.

Lederevalueringen, som har til formål at understøtte Teknik og Miljøs ledelsesgrundlag og vision, omfatter samtlige ledere og varetages i et tæt samarbejde med magistratens HR-udviklingsafdeling. 

Evalueringsforløbet sætter den enkelte leder i centrum og tager afsæt i allerede gennemførte trivselsmålinger. Forløbet er tilrettelagt så den enkelte leder oplever en læringsrejse gennem en række delprocesser, hvoraf nogle involverer lederens medarbejdere og nærmeste leder. De udmøntes som faciliterede og udviklingsorienterede dialoger der skal give lederen forståelse af egne styrker, potentialer og næste udviklingstrin.  Andre delprocesser er af mere reflekterende og coachende karakter. Her understøttes lederen i at tage stilling til konkrete indsatser med henblik på udvikling af sit lederskab, herunder skabe rammerne og sikre den understøtning, som gør udviklingen mulig.  

Mandag, 23. februar 2015

Sundhedslaboratorium i praksis

MUUSMANN løser en spændende opgave for en større østjysk kommune på sundhedsområdet. Ønsket er et opnå en bedre datadokumentation samt en smidig og sammenhængende opgavetilrettelæggelse gennem en ny model for visitation til sygeplejeydelser. 

Til opgaven anvendes MUUSMANNs Sundhedslaboratorium - en gennemtestet model på sundhedsområdet, som gennem en involverende trin-for-trin proces sikrer en forankret produktion af nye og nyttige løsninger. 

I laboratoriet arbejdes der dedikeret på at frembringe gennemarbejdede leverancepakker på kort tid. Gennem afprøvning opnår organisationen viden fra brugere og borgere om, hvad der virker, og hvor der evt. skal justeres - inden det sættes i drift.

Sundhedslaboratoriets værdi viser sig ved:

 • Markant styrkelse af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde mellem forskellige institutioner og faggrupper øger kvaliteten
 • Bevægelse væk fra serielle forløb til integrerede sundhedstilbud, hvor indsatser ’flettes’. Modellen rummer forskellige grader af integration omkring opgaveløsning, personale, ledelse og økonomi, fx samfinansiering på tværs af forvaltninger
 • Selvledende projektteams, klar rollefordeling og ansvarsplacering, systematisk procesunderstøttelse og korte projektperioder 
 • Markant reduktion af spildtid.

MUUSMANNs rolle er at facilitere, coache og rådgive samt yde kompetencetræning for ledere og medarbejdere i laboratorieprojektet.

Tirsdag, 17. februar 2015

'Duoledelse med kant' - nu med større interessekreds!

Haderslev Erhvervsråd har inviteret MUUSMANN til at holde et oplæg med efterfølgende debat om ’Duoledelse med kant’, den 21. maj i år. Det er med stor glæde, vi har takket ja til denne invitation. 

Det er altid glædeligt, når nogle får øje på det, vi arbejder med. Ikke mindst den måde, vi har valgt at arbejde med ledere, der er ligestillede, eller som indgår i en fælles ledelse med både selvstændige og fælles ansvars- og kompetenceområder. Alle ledere skal få egne og fælles opgaver og funktioner til at spille – og samtidig sikre synergi og effektiv udnyttelse af fælles kompetencer og resurser. 

Tilgangen er, at ledelsesparret – duoledelsen – overvejende skal opleve forløbet som engagerende og udviklende – personligt og ledelsesfagligt. De skal som team opleve, at fælles forståelse, samarbejde og kommunikation optimeres i deres daglige ledelsespraksis. At opgaver og funktioner varetages efter aftalte kriterier og kompetencer, samt at ressourcer udnyttes bedst muligt. Og endeligt at de bliver et effektivt ledelsespar, der skaber resultater og trives i ’ledelses-konstruktionen’. 

Det ofte uudtalte konfliktpotentiale, der kan være i en duoledelse, udfoldes og kvalificeres efter ønske med afsæt i MUUSMANN´s testsystem. Dialogen mellem ledelsesparret eller teamet faciliteres og coaches af en af MUUSMANN´s erfarne konsulenter.

Læs mere om DUOLEDELSE

Tirsdag, 10. februar 2015

Søger du nye udfordringer?

MUUSMANN ønsker løbende kontakt med dygtige kandidater, der enten er – eller har lyst til at prøve
kræfter med – et job som specialist eller leder på deres felt.

Lige nu rekrutterer vi blandt andet til følgende stillinger:

 • Rektor til Rosborg Gymnasium og HF, et større gymnasialt tilbud i Vejle kendt for sin særlige ’Rosborg-ånd’ – høj grad af åbenhed, engagement, nytænkning og nærvær. Rektor har det daglige ansvar for 1330 elever fordelt på 44 STX-klasser og 6 HF-klasser.
 • 2 psykologer til Synscenter Refsnæs, der ønsker at blive førende på feltet for synshandicappede børn og unge. 2 stillinger præget af store frihedsgrader, fagligt højt til loftet, gode videreuddannelsesmuligheder, bred kontaktflade til såvel børn som voksne og stærke tværfaglige fællesskaber.
 • Direktør til LOS, Landsforeningen af Opholdsteder – en interesseorganisation for de private sociale tilbud. Øverste daglige leder og ansigt udadtil for private botilbud, opholdssteder, skolebehandlingstilbud og andre sociale tilbud. En mulighed for at sætte sit tydelige fingeraftryk på lovgivning og generelle forhold for udsatte borgere i samarbejde med en stor gruppe engagerede ildsjæle.
 • Arbejdsmarkedsdirektør i Norddjurs Kommune. Ansvar for betjening af arbejdsmarkedsudvalget og Norddjurs Beskæftigelsesråd samt en plads i direktionen. En nyoprettet stilling med stort potentiale efter en kommunal organisationsændring og beslutning om øget indsats på arbejdsmarkedsområdet.

Torsdag, 05. februar 2015

Stigende kommunale medfinansieringsudgifter til det regionale sundhedsvæsen – kan du genkende billedet, og ønsker du at gøre noget ved det?


MUUSMANN oplever en større og større interesse for og efterspørgsel på hjælp og rådgivning til at analysere, hvordan kommunerne kan få nedbragt deres medfinansieringsudgifter til det regionale sundhedsvæsen.

Grundlæggende handler det om, at den rette borger/patient får det rette tilbud - til den rette tid og pris. Det er MUUSMANN´s overbevisning og erfaring, at de kommunale medfinansieringsudgifter er påvirkelige. MUUSMANN har derfor designet en involverende metode til at reducere kommunens økonomiske udgiftspres på sundhedsområd et, hvor der både skabes helt konkrete resultater, som reducerer de fremtidige udgifter – og udvikles nye kompetencer blandt de kommunale medarbejdere og ledere, som medvirker i forløbet.
 
Der er i flere af MUUSMANN´s foreløbige kommunale analyser indikationer på, at ’uhensigtsmæssigheder’ desværre gentager sig. Fx antallet af forebyggelige indlæggelser, ingen eller manglende systematik eller dokumentation af tidlig opsporing af en borgers udvikling af livsstilssygdomme eller kroniske sygdomsforløb og/eller manglende konsekvens af den tidlige opsporing – der bliver simpelthen ikke handlet i tide! Ny læring og viden fastholdes ikke altid i kommunerne – på trods af, at der er investeret både tid, økonomi og personaleressourcer i diverse tiltag. MUUSMANN tilbyder derfor også at medvirke til at sikre implementering, opfølgning og fastholdelse af læring og ny viden – på en forpligtende og motiverende måde.

I forløbet produceres let tilgængelig og målrettet dokumentation – fakta og valide data inden for social- og sundhedsområdet. Data – kvalitative som kvantitative vil både undervejs i forløbet og efter afslutning indgå i dialogen og samarbejdet mellem kommune, praksissektor og sygehuse – ”Der er ikke noget som fakta, der kan dræbe en god diskussion”. Data og fagligt nuancerede og veldokumenterede argumenter skaber det forpligtende samarbejde – både internt i kommunen og på tværs af sektorer. Det skaber resultater – reducerer udgifter og sikrer en omkostningseffektiv drift og et respektfuldt og forpligtende samarbejde.

Læs mere om:
Hvorfor, hvad, hvordan, forudsætninger og erfaringer

Torsdag, 05. februar 2015

Tilfredsstillende årsresultat 2014 for MUUSMANN A/S

På MUUSMANN A/S ordinære generalforsamling torsdag den 29. januar 2015 blev aktionærerne, som alle arbejder i selskabet, præsenteret for årsregnskab 2014. Der blev udtrykt meget stor tilfredshed med resultatet, som bidrager til en yderligere konsolidering af selskabet.

Tirsdag, 03. februar 2015

SPREDNING AF INNOVATION I POLITISK STYREDE ORGANISATIONER

MUUSMANN har givet tilbud på opgaven med at udvikle en fælles model for spredning af offentlig innovation i Danmark. Delopgaverne er: 1) Foretage research på området, 2) Studier af konkrete innovationsprojekter, 3) Designe og teste en model for spredning af innovation, 4) Udvikle et koncept for, hvordan Center for Offentlig Innovation selv kan udbrede den nye model.

Testningen af den nye spredningsmodel kommer til at ske i tæt samarbejde med kommune(r), region(er) og statslige aktører. Den nye model for spredning af innovation ligger forventeligt klar ultimo 2015.

Arbejdet er en indikator på, at det nationale fokus nu retter sig mod innovationens resultat- og effektskabelse. Og at en fælles model for spredning kan gøre det lettere for organisationer, som vil afsende eller hjemtage nye, nyttige og nyttiggjorte idéer. Emnet var da også på Velfærdens Innovationsdag: Hvordan kommer vi fra pilotafprøvning til fuldskala implementering på det, som virker?

Kommuner præmierer ledere og medarbejdere for helt eller delvist at kopiere andres idéer. Vi ser bl.a. regionale og kommunale klyngesamarbejder, der etableres som fælles eksperimentarier, hvor spredning er tænkt ind fra start. ”Stjæl med stolthed” -priser og tværorganisatorisk samarbejde er således svar på den aktuelle udfordring: Hvordan kan resultat og fremgangsmåde fra vores succesfulde innovationsprojekter spredes og anvendes af alle i driften?

MUUSMANN har solid erfaring med at rådgive og facilitere lærings- og innovationsforløb i politisk styrede organisationer. Og vi har omfattende viden om at designe og facilitere laboratorieprojekter, som nærmest garanterer handling og hurtige resultater.

Kontakt chefkonsulent Jacob Dyppel (61 55 59 88) eller Jeppe Spure Nielsen (20 96 61 99) for en snak om, hvordan jeres organisation eller afdeling kan udvikle, implementere og sprede innovation.

Mandag, 02. februar 2015

Analyse af direktionsstrukturen i Region Syddanmark

Regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet, at det bliver MUUSMANN, der skal gennemføre en evaluering og analyse af den eksisterende direktionsmodel. Behovet for analysen er opstået efter, at Regionsdirektøren er fratrådt, og analysen foretages således med henblik på at Regionsrådet kan vedtage en model for den fremtidige organisering af regionens øverste ledelse forud for opslag af stillingen som Regionsdirektør.
 
Opgaven skal gennemføres med henblik på at sikre den mest hensigtsmæssige organisering for varetagelse af direktionens opgaver, herunder især at yde professionel rådgivning og servicering af Regionsrådet samt agere som en kompetent og relevant sparringspartner for det næste led i den ledelsesorganisationen.
 
En velfungerende og operationel direktionsmodel skal kunne håndtere nutidige og fremtidige krav og forventninger til den regionale opgaveløsning.

Mandag, 12. januar 2015

MUUSMANN på KØF


MUUSMANN følger den kommunale dagsorden tæt. For vi vil vide noget om det, vi rådgiver om. Her har en kommunaldirektør fra en jysk kommune afsløret Lars Bo Pedersen og Thomas Bitsch Jørgensen på Kommunaløkonomisk Forum i Aalborg og sendt billedet til os.

På KØF identificerede Thomas og Lars Bo flere aktuelle områder, som MUUSMANN nu vil fokusere på. Områderne er bl.a.: Analyser af den kommunale medfinansiering af sundhedsudgifter, ressourcestyring i folkeskolen, optimering i forhold til de nye refusionsregler på arbejdsmarkedsområdet og øget fokus på videndeling og innovation mellem ”siloerne” i den kommunale forvaltning. Som et gennemgående redskab på disse områder glæder vi os til at introducere vores driftsledelseskoncept. Vi ses derude!

KØF

Mandag, 15. december 2014

Samskabende omorganisering på kommunalt velfærdsområde

I forbindelse med reorganisering af et af de store velfærdsområder, skal MUUSMANN bistå en større jysk kommune med at tilrettelægge og facilitere en nytænkende proces, som leder frem til en ny start for området. Processen er bredt forankret på ledelses-, tillids- og medarbejderniveau. Centralt i arbejdet står en samskabende temadag, hvor alle ansatte har mulighed for at bidrage til, hvordan velfærdsområdet skal se ud i forhold til organisering, samarbejde og opgavetilrettelæggelse. Herefter udarbejdes forslag til endelig plan, som samtidig tilgodeser kommunalbestyrelsens handleplan og politikker for området.

Tirsdag, 02. december 2014

MUUSMANN vinder to udbud i Norge

MUUSMANN har i konkurrence med internationale konsulentvirksomheder vundet endnu to udbud i Norge og skal bistå Sørlandet Sykehus i Norge med nye totalanalyseprojekter på to afdelinger.

MUUSMANN har i år udført et tilsvarende projekt for Nevrologisk avdeling på Sørlandet sykehus, der hjalp afdelingen med at komme i økonomisk balance og øge aktiviteten betragteligt.

Læs mere

Mandag, 01. december 2014

MUUSMANN faciliterer chefgruppens arbejde med egen udvikling

En chefgruppe på et af landets største hospitaler igangsætter en fælles udviklingsproces med den ambition at styrke sig som ledelse. MUUSMANN er stolte af at være inviteret til at facilitere denne proces.

Projektet vil have fokus på at udvikle samarbejdet i gruppen. Som en væsentlig del af dette vil der også blive arbejdet med ledelsesopgaven, som den er distribueret i gruppen og udmøntes af gruppen.

Processen tilrettelægges med individuelle elementer, for eksempel i form af interviews, hvor den enkelte chefs perspektiver for gruppen og forventningerne til de øvrige ledelseskolleger undersøges. På denne baggrund samles de indkomne data til et fælles billede, som rummer de væsentligste samstemmende og divergerende holdninger, behov, forventninger og ambitioner etc. i gruppen.

Dette billede udgør afsættet for, at gruppen i en konstruktiv dialog ser på den enkelte chefs udviklingsbehov og -muligheder, set med såvel egne som kollegers øjne. Formålet er at styrke den enkelte og ledelsesopgaverne.

Tirsdag, 25. november 2014

Opbygning af organisatorisk kapacitet

MUUSMANN har fået til opgave at hjælpe en kommune i hovedstadsområdet med at opbygge organisatorisk kapacitet med afsæt i et større implementeringsprojekt på økonomiområdet. Med tæt involvering af et team bestående af ledere og medarbejdere faciliteres en målrettet indsats, der tilfører organisationen projektkompetencer og kommunikationstræning. Involveringen sikrer, at den forestående, strukturerede udviklingsindsats planlægges og forankres optimalt, samt at de grundlæggende forudsætninger for gevinst realiseres fra start.

Torsdag, 30. oktober 2014

Ny forskning om rekruttering

MUUSMANN har over en årrække deltaget i et spændende dansk forskningsprojekt om rekrutteringsprocesser på Institut for Psykologi ved Københavns Universitet. Projektet er nu afsluttet, og vi havde i den forbindelse besøg af psykolog Lars Lundmann til en snak om resultaterne.

Lars Lundmann forsker i personlighedspsykologi, herunder personlighedsvurderinger, og har gennem projektet fulgt en lang række rekrutteringsforløb i store, danske virksomheder og konsulentfirmaer. Her har han undersøgt, hvordan interviewerne har arbejdet med at finde det bedste match mellem de mulige kandidater og stillingen, samt har set på hvad der i den forbindelse virker.

Det er med stor tilfredshed, vi kan konstatere, at MUUSMANNs processer og værktøjer er i fuld overensstemmelse med det, som den nyeste forskning på området viser virker. Dette gælder både i forhold til at skabe så objektive og dækkende personvurderinger som muligt, såvel som at give den mest hensigtsmæssige og værdiskabende rådgivning til ansættelsesudvalgene. Derudover glæder det os, at resultaterne understreger MUUSMANNs meget stærke metodemæssige kompetencer.

Mandag, 13. oktober 2014

'Livet som konsulent - et virkeligt øjeblik'

Som konsulent i MUUSMANN tilbringer du i perioder meget tid med transport rundt i det ganske land og i Skandinavien. Det er aldrig spild af tid, fordi du arbejder samtidig - uanset hvilket transportmiddel, du anvender. Derfor giver det mening og er ofte effektiv udnyttelse af din tid.

Jeg sidder nu og reflekterer over dagens arbejde i toget fra Jylland til København - lidt ærgerlig over, at det trådløse internet ikke fungerer. Det gør min iPad heldigvis - og hvad er så mere nærliggende end at skrive en lidt anderledes nyhedsklumme til vores hjemmeside om, hvad der gør livet som konsulent meningsfuldt. Dagene er der heldigvis mange af - i dag er en af de særlige dage.

Meningsfuldhed er vigtigt for at opretholde engagement og motivation. Det er faktisk også noget af det, vi undersøger og har fokus på, når vi som konsulenter analyserer både medarbejderes, lederes og borgeres motivation for at deltage i fx organisatoriske- eller livsstilsforandringer. For nogle dage siden sagde en af mine kolleger til mig - 'Mia, som konsulent er der gode dage og mindre gode dage' - gisp, tænkte jeg, nu kommer der en meget dybsindig snak med en kollega, som ikke normalt strør om sig med eksistentielle tanker. Han fortsatte, 'Der er dage, hvor man lykkes med en virkelig svær search-opgave (og her skal tilføjes, at nogle af MUUSMANN's search- og rekrutteringsopgaver kan være ganske udfordrende) og der er dage, hvor man ikke lykkes... I dag er en rigtig god dag' - pause! Og så grinede vi begge højlydt - det var på en eller anden måde meget befriende at få sat ord på nogle oplevelser og følelser, som vi begge kunne genkende, og som gav mening. Det skal måske siges for at forstå konteksten helt, så er min søde og kloge kollega jyde og altså ikke storskrydende, som nogle af os københavnere - eller humorist, i hvert fald ikke i arbejdstiden, men mere den eftertænksomme type - og så talte vi i telefon.

Læs mere

Onsdag, 08. oktober 2014

Udviklingsanalyser giver markante resultater

MUUSMANN har bistået en hospitalsafdeling med en revitaliseringsproces, hvor der er skabt et fremadrettet arbejds- og udviklingsgrundlag. Anbefalingerne er implementeret eller er under implementering. I forlængelse heraf har vi netop modtaget en mail fra en jublende glad leder på hospitalet, som bl.a. kan fortælle, at det for første gang i mange år nu er lykkedes at afvikle væsentlig flere ambulante besøg end forudsat i budgettet. Forløbet har bragt ny optimisme i afdelingen og hos ledelsen på hospitalet.

Tilbagemeldingen svarer til de resultater, som disse forløb har givet i andre hospitalsafdelinger samt i andre organisationer uden for hospitalsvæsenet. Analyserne rummer metoder og involverende processer, som giver positive resultater. Det er tilfredsstillende for både ledere, medarbejdere og patienter, at målene nås.

Tirsdag, 30. september 2014

MUUSMANN lancerer driftsledelseskoncept: Optimer din ledelse med digital tavlestyring!

Livlige tavlemøder med indhold virker, og nu er tavlen digital.

Du får styr på processer, ydelser og trivsel, og kan følge udviklingen over tid. Ved brug af iPad bevares dynamikken, så tavlemødet ikke kvæles i teknik.

MUUSMANN hjælper med at kortlægge, optimere og træne. Sammen gør vi tavlemødet og den digitale tavle til omdrejningspunkt for overblik og løbende forbedringer. Det giver glade medarbejdere, overblik til ledelsen, nye ideer og bedre performance.

Se mere HER eller kontakt Thomas Bitsch Jørgensen på tbj@muusmann.com eller 24871474 og bliv en af de første!

Mandag, 22. september 2014

Ny medarbejder med stærke kommunale kompetencer kommer til MUUSMANN

Den 1. november styrker MUUSMANN sin profil yderligere, når Jacob Dyppel starter som chefkonsulent hos os. Jacob kommer fra Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK), hvor han har arbejdet i 9 år – heraf de sidste 3 år med kommunal velfærdsudvikling.

Jacob skal i MUUSMANN arbejde med strategi- og analyseopgaver, effektiviserings- og udviklingsopgaver, herunder ledelses- og organisationsudvikling i den offentlige sektor samt i faglige og medlemsstyrede organisationer.

Jacob har stort kendskab til de udfordringer, som bl.a. mange af landets kommuner har. Udfordringer bliver dog til udviklingspotentialer, når kommuner, regioner, hospitaler og andre trækker på Jacobs viden om: Innovation, proces- og projektledelse, strategisk HR og samskabelsesprocesser, organisatorisk kapacitetsopbygning, teamudvikling, program- og porteføljeledelse, kompetenceakademier, design og gennemførelse af aktionslæringsforløb med afsæt i organisationens strategiske intentioner og meget andet.

Jacob er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet samt bach.oecon. fra Syddansk Universitet og har, udover sin ansættelse i COK, erhvervserfaring fra bl.a. Aarhus Kommune og fra hospitalssektoren. Jacob er bosiddende på Djursland lidt nord for Aarhus og vil sammen med MUUSMANNs øvrige konsulenter bidrage til opgaveløsning i hele landet.

Læs mere

Fredag, 12. september 2014

Det rette tilbud til de rette borgere – et nyt projekt for en jysk kommune

Ud fra spørgsmålet: ”Får de rette borgere det rette tilbud – til den rette pris?” har MUUSMANN netop skudt to projekter i gang for en jysk kommune. Kommunen ønsker at foretage en gennemgang af kommunens sundhedsudfordringer, sundhedsindsats og prioritering samt en analyse og afdækning af omfanget af borgernes brug af sundhedsydelser på sygehuset.

Læs mere

Fredag, 22. august 2014

To nye chefkonsulenter styrker MUUSMANN yderligere

MUUSMANN er glade for at kunne introducere Thomas Bitsch Jørgensen og Helle Falsberg som vores nye chefkonsulenter

Thomas Bitsch Jørgensen har stor ledelseserfaring fra kommuner og interesseorganisationer, hvor han har arbejdet på økonomiområdet, social- og sundhedsområdet og det tekniske område og senest med udvikling af interesseorganisationer som afdelingschef i Ingeniørforeningen, IDA. I IDA har Thomas haft ansvar for Økonomi, HR og Forretningsudvikling.

MUUSMANN ser frem til at trække på Thomas erfaringer inden for forandringsledelse, strategi, styring, analyse, innovation, IT understøttelse, driftsledelse og organisationsudvikling.

Thomas er cand. scient. pol og HD – og har en uddannelse i markedsføring og branding fra San Diego State University, USA.

Helle Falsberg har en særlig baggrund som både ingeniør og cand.psyk. Hun er således oprindeligt uddannet ingeniør fra Syddansk Universitet med speciale i logistik og produktion. Efterfølgende har Helle uddannet sig til psykolog fra Aarhus Universitet med speciale i organisationspsykologi.

Helle har arbejdet som erhvervspsykolog i private og offentlige virksomheder med ledelsesudvikling, coaching, personlig udvikling og produktion, hvor hun har arbejdet på alle organisatoriske niveauer.

I MUUSMANN kommer Helle bl.a. til at bidrage med sine viden indenfor ledelse, organisation og rekruttering på både det organisatoriske og individuelle plan.

Onsdag, 20. august 2014

MUUSMANN afleverer rapport til Sørlandet Sykehus

MUUSMANN afleverede lige inden sommerferien en rapport til Nevrologisk avdeling på Sørlandet Sykehus efter et spændende projektforløb i foråret, der involverede en stor del af afdelingens medarbejdere og ledere. Rapporten blev præsenteret for afdelingens medarbejdere og ledelse, klinikledelsen og sygehusets direktør.

Til efteråret fortsætter arbejdet med at implementere de foreslåede tiltag i rapporten, og som en naturlig del af projektet er MUUSMANN med til at følge tingene til dørs og sikre og støtte implementeringen.

Klinikksjef Nina Iversen udtaler blandt andet:

«Vi opplever i ettertid at vi gjorde et riktig valg. Vi har ingen betenkeligheter med å anbefale våre konsulenter videre.»

Læs mere

Mandag, 30. juni 2014

MUUSMANN har erfaringer med elevplaner

Undervisningsministeriet har i dag lagt en publikation på deres hjemmeside, der indeholder inspiration til arbejdet med de nye elevplaner.

MUUSMANN har bidraget med praksiseksemplerne, og vi har mange flere på lager end dem, der er kommet med. Vi har set, hvor svært det er at gøre elevplanerne til et værktøj, der understøtter arbejdet i folkeskolen – og ikke et mål i sig selv.

Bøvler I også med at få skabt sammenhæng mellem læringsmål og elevplaner? Mellem planlægning, status, opfølgning, og progression? Eller blot at få gjort elevplanerne digitale? Så kontakt MUUSMANN og hør, hvad vi kan bidrage med.

Læs mere

Mandag, 16. juni 2014

En velkendt opgave i et nyt felt

MUUSMANN skal i gang med en spændende analyseopgave for Medicon Valley Alliance (MVA), som er en anderledes type organisation end dem, MUUSMANN normalt arbejder for. Det er derfor forbundet med nye udfordringer og muligheder, hvilket vi er vilde med i MUUSMANN. Til gengæld har MUUSMANN masser af erfaring og ekspertise at trække på, når det gælder det organisatoriske udviklingsprojekt, som MVA ønsker igangsat.

Vi glæder os til at møde de svenske og danske bestyrelsesmedlemmer, som alle er topchefer på universiteter, hospitaler, regioner og life science virksomheder.

Læs mere

Onsdag, 11. juni 2014

Strategi- og lederudvikling i uddannelsessektoren

MUUSMANN løser ofte opgaver, hvor strategiudvikling kombineres med etablering af et nyt ledelsesgrundlag og lederudvikling. P.t. gennemføres et forløb på et af landets mest spændende gymnasier, hvor der både udvikles en grundfortælling og skabes et nyt og stærkt strategisk fundament. Samtidig etableres et ledelsesgrundlag – og det hele kobles sammen i et udviklingsforløb med ledergruppen. En del af afsættet er desuden de mere personlige sider af lederskabet og den samlede dynamik, der er i ledergruppen. Her bruges bl.a. JTI profiler som afsæt for nogle af de aktiviteter, der gennemføres.

Har du lyst til at høre mere om mulighederne, kan du kontakte MUUSMANN på 70 11 20 22.       

Mandag, 09. juni 2014

Besøg af Datatilsynet – Bestået til UG

Rekrutteringsopgaver kræver stor fortrolighed og en sikker håndtering af personfølsomme oplysninger. Derfor skal en række krav fra Datatilsynet opfyldes og efterleves. MUUSMANN har for nylig haft besøg af Datatilsynet, hvor der blev fulgt op på MUUSMANNs procedurer og håndtering af personfølsomme oplysninger. MUUSMANN bestod med bravour, hvilket vi selvfølgelig er rigtig glade for at kunne fortælle vores nuværende og kommende kunder. Du kan derfor trygt overlade dit næste rekrutteringsforløb til MUUSMANN – vi finder de rigtige kandidater og passer samtidig godt på deres personlige data.

Fredag, 30. maj 2014

MUUSMANN indgår rammeaftale med Energistyrelsen

Energistyrelsen udbød opgaven om rekrutteringsbistand i forbindelse med styrelsens chefrekrutteringer. Styrelsen har oplyst, at der indkom 11 tilbud, og at MUUSMANN A/S har vundet udbuddet. MUUSMANN har netop underskrevet en rammeaftale med styrelsen og ser frem til at kunne bistå styrelsen med chefrekrutteringer i fremtiden.  

Fredag, 23. maj 2014

MUUSMANN holdt oplæg på DJØF-seminar

MUUSMANN holdt sammen med repræsentanter fra en række andre private brancher oplæg på DJØF-seminar i Aarhus torsdag den 22. maj om erfaringer med skiftet fra offentlig til privat ansættelse. Seminaret var især for djøfere ansat i det offentlige, som går med tanker om at skifte stillingen i det offentlig ud med en karriere i det private erhvervsliv. I den forbindelse fortalte MUUSMANN om erfaringerne med at skifte en stilling i det offentlige sundhedsvæsen ud med en stilling i konsulentbranchen og herunder, hvordan man kunne omsætte sine kompetencer fra  det offentlige til en anden kontekst i den private sektor.

Formålet med seminaret var at give offentlige ansatte djøfere mulighed for at udforske og udvide synet på jobmulighederne og herigennem måske af- eller bekræfte fordomme om det at skifte spor. 

Mange af deltagerne gav efterfølgende udtryk for, at de følte sig inspireret til et arbejdsliv i det private.

MUUSMANN deltager også i et DJØF-seminar i København den 24. juni som primært henvender sig til arbejdsledige.

Onsdag, 21. maj 2014

Nye spændende job indenfor det private, region og kommune:

 • Region Hovedstadens Psykiatri søger klinikchef til Psykiatrisk Center Amager
 • Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune søger centerchef til Neurologi- og Rehabiliteringscenter
 • Faaborg-Midtfyn Kommune søger områdeledere til ældreområdet
 • SANO, der er en selvstændig træningsenhed under Gigtforeningen, søger centerleder
 • Høje-Taastrup Gymnasium søger uddannelseschef

Se profilmaterialer under Stillinger

Torsdag, 15. maj 2014

MUUSMANN prækvalificeret til spændende opgaver

I MUUSMANN er vi glade! Vi er nemlig ”gået videre” i tre vigtige prækvalifikationer. Dejligt at være i valgklasse.

 • Vi er sammen med Institut for Statskundskab, AAU, prækvalificeret i forbindelse med KL´s og Økonomi- og Indenrigsministeriets midtvejs- og slutevaluering af frikommuneforsøgene.
 • Vi er sammen med Odgers Berndtson A/S blandt de sidste ud af 15 ansøgere i Københavns Kommunes udbud vedrørende rekrutteringsydelser for hele kommunen.
 • Vi er sammen med Aalborg Universitet og Rehfeld Partners A/S prækvalificeret af Socialministeriet i forbindelse med udbuddet af evalueringer inden for socialområdet, integration, ligestilling og den del af børneområdet, som ligger i Socialministeriets ressort.

Onsdag, 14. maj 2014

MUUSMANN tager sin del af de 1,2 millioner km, der cykles i København hver dag

Som noget nyt cykler vi ud til vores kunder. Vi mener, at vi på den måde tager hensyn til miljøet, booster vores egen sundhed og kommer hurtigere og billigere frem - til gavn for vores kunder.

Det er primært i Hovedstadsområdet, at vi kan komme rundt på cykel. Til aktiviteter i resten af landet forsøger vi i videst muligt omfang at benytte offentlig transport. Igen af hensyn til miljøet – og fordi det er billigere og frigiver effektiv arbejdstid.

Se billeder af vores nye cykler her og her, som vi er meget stolte af. De er årsagen til, at vi måske lige skal ryste regnvand af os, når vi med et frisk pust når frem til et møde hos jer.

Mandag, 12. maj 2014

Evaluering som afsæt for generationsskifte

MUUSMANN skal i den kommende tid gennemføre en spændende evaluering af en direktion på undervisnings- og uddannelsesområdet. Organisationen står overfor et generations- og direktørskifte. Direktøren har fungeret som topchef i en årrække, og direktionen og direktionens samspil har fungeret særdeles tilfredsstillende. På eget initiativ ønsker direktionen nu at gennemføre en ”selv-evaluering” af dens arbejds- og funktionsmåde med henblik på at sætte en proces i gang, der forbereder generationsskiftet. Evalueringen skal blandt andet afdække, om der er en hensigtsmæssig opgavefordeling, om organiseringen er optimal osv.

I MUUSMANN ser vi det som en meget stærk og fornuftig beslutning – det er særdeles positivt og konstruktivt som organisation at gøre sig disse overvejelser i forbindelse med generationsskifter.

Torsdag, 08. maj 2014

Efteruddannelsescenter indleder strategiudviklingsforløb

MUUSMANN har netop faciliteret en strategiudviklingsworkshop for den samlede ledergruppe på et større efteruddannelsescenter, der vil kvalificere og være optimal forberedt til strategidialogen med bestyrelsen.

Forløbet er ledergruppens fælles forberedelse af strategiudviklingen med bestyrelsen. Formålet er at ledergruppen sammen reflekterer over, samt udveksler idéer og tanker om skolens strategiske udvikling og identificerer substantielle input til mission, vision og overordnede strategiske målsætninger.

Workshoppen var et intensivt forløb, hvor der først blev gjort status på erhvervsudvikling, demografiskudvikling, økonomi i relation til optimal størrelse, relationen til samarbejdspartnere og konkurrenter samt forventninger til igangværende og kommende politiske initiativer. Med dette fælles afsæt identificerede ledergruppen centrale elementer i visionerne for den ønskede fremtid for skolen. Billedet af den ønskede fremtid blev formuleret som konkrete input til  visioner og mål for uddannelsesprofil, kursister og elever, medarbejderudvikling, relationer til omverdenen samt kommunikation og branding.

Resultatet af workshoppen dokumenteres og indgår som en central del af grundlaget for bestyrelsens og ledergruppens videre arbejde med strategiudviklingen

Torsdag, 10. april 2014

Leder- og strategiudvikling i en større uddannelsesinstitution

MUUSMANN har netop gennemført en workshop som led i et lederudviklings- og strategiforløb for en større uddannelsesinstitution på Sjælland.

MUUSMANN bistår ledergruppen med et udviklingsforløb, hvor målet er at gå fra at være en gruppe af ledere til at kunne fungere som et egentligt lederteam. Sideløbende arbejdes der med en strategiproces, hvor MUUSMANN arbejder som proceskonsulenter og inspiratorer til processen. De foreløbige resultater er udarbejdelse af et udkast til en ny vision, mission, en strategisk grundfortælling samt en række strategiske pejlemærker, der skal danne grundlag for de næste års handlingsplaner.

MUUSMANN bidrager endvidere med i samarbejde med uddannelsesinstitutionen at gennemføre en række interne og eksterne analyser, der skal sikre, at alle relevante data og nøgletal indgår i beslutningsgrundlaget for arbejdet med strategien. Endvidere inddrages eksterne interessenters input gennem en interviewbaseret omverdensanalyse, der gennemføres af MUUSMANN.

Når institutionens bestyrelse har godkendt udkastet til den kommende strategi, iværksættes den næste fase, hvor medarbejdere og ledere kommer med input og kommentarer, og hvor de endelige handlingsplaner udarbejdes.

Onsdag, 09. april 2014

Analyse af kommunal medfinansiering af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser

MUUSMANN har netop vundet opgaven med gennemførelse af en analyse for Høje-Taastrup Kommune med henblik på at identificere konkrete og handlingsorienterede tiltag, som kan nedbringe kommunens udgifter til forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser. Opgavedesignet kombinerer kvantitative og kvalitative metoder, ligesom der er tale om en høj grad af inddragelse og involvering af kommunens medarbejdere. Grundlaget for at identificere løsningsforslag består af en række forskellige delanalyser, som samlet udgør et meget bredt fundament for at skabe holdbare og velgennemtænkte løsninger. Løsningsforslagene skal suppleres med konkrete forslag til, hvordan det kan dokumenteres, hvilken effekt de iværksatte initiativer har på niveauet for forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser på hospitalerne.

Mandag, 07. april 2014

Det nære sundhedsvæsen – det nye sort?

De største udfordringer i sundhedsvæsenet i dag er at skabe sammenhængende borger- og patientforløb på tværs af sektorgrænser og forskellige aktører i sundhedstrekanten, hvor indsatsen leveres så tæt på borgeren, som det er fagligt hensigtsmæssigt, og at sikre at borgerne oplever god service og en indsats med optimal effekt – indenfor de givne økonomiske og ressourcemæssige rammer.

Læs mere om MUUSMANN’s betragtninger om de kommunale udfordringer i et sammenhængende sundhedsvæsen her.

Torsdag, 03. april 2014

Kommunal inspiration efterlyses

MUUSMANN har i forlængelse af efterårets afdækning af elevplaner for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fået til opgave at indsamle konkrete eksempler på eksisterende god praksis med elevplaner, således at de nye krav til elevplaner bliver tydeliggjort og eksemplificeret i den kommende vejledning til folkeskoleloven.

Fremtidens elevplan skal være enklere at arbejde med og kunne understøttes digitalt. Samtidig skal elevplanen have et større fokus på elevens fremtidige udviklings- og læringsmål og skabe god sammenhæng til Fælles Mål.

MUUSMANN leder derfor med lys og lygte efter de bedste praksiseksempler fra landets skoler og kommuner.

Skal vi se jeres tilgang til elevplaner, jeres digitale løsning eller høre om de løsninger, I netop nu har i støbeskeen? Eller har I haft den gode oplevelse på jeres barns skole? Så kontakt chefkonsulent Trine Schandorff, tlf. 21 14 55 86, ts@muusmann.com.

Torsdag, 03. april 2014

Big Data i rekruttering

Big Data er på alles læber i disse tider. Ikke mindst fordi det i større og større grad finder anvendelse inden for nye felter og nu også viser potentialer inden for rekruttering og udvælgelse. MUUSMANN finder desuden god anvendelse for Big Data på andre felter, herunder inden for sundhedsområdet, og vi forventer os meget af de muligheder dette på sigt kan give.

Læs mere

Mandag, 24. marts 2014

Udvikling af lederteam i sjællandsk kommune

MUUSMANN har netop påbegyndt endnu et lederudviklingsforløb i en sjællandsk kommune.
Ledergruppens målsætning er sammen at udvikle sig fra en gruppe af ledere til en ledergruppe, der fungerer som et lederteam.
Udviklingsforløbet startede med individuelle interview af ledergruppens medlemmer og resulterer i et spejlbillede af eksisterende ledelsespraksis, som danner fælles afsæt for identifikation af udviklingsområder.
De konkrete udfordringer udgør herefter omdrejningspunkt for et forløb, der målrettet adresserer de oplevede udfordringer og ledergruppens iboende potentiale.
Parallelt med det fælles udviklingsarbejde i ledergruppen accelereres det personlige lederskab i individuelle coachingforløb.

Fredag, 21. marts 2014

Borgerinddragelse eller radikal innovation i kommunerne?

MUUSMANN faciliterer for tiden en række borgerdialogmøder i en af landets største kommuner. Møderne er arrangeret af kommunen i samarbejde med en række frivillige organisationer, og det er de frivillige organisationer, der er værter for møderne. Formålet med møderne er at deltagerne kan få delt tanker, drømme og forventninger til fremtidens seniorliv. På den måde håber kommunen og de frivillige organisationer at få idéer og input til, hvilke veje de kan gå.

Møderne munder således ikke ud i konkrete aftaler. Men der er højt til loftet, engagementet er stort, snakken går, og der bliver grinet og tænkt ud af boksen.

Er disse møder borgerinddragelse eller måske ligefrem radikal innovation? Det er vanskeligt at vurdere på den korte bane. Det er dog tydeligt, at deltagerne på møderne - der både er faste frivillige, forvaltningsfolk og borgere, der ”dukker op”, fordi deres interesse er blevet vagt - alle går fra møderne med nye refleksioner, ny viden og en spontan lyst til at mødes igen og tale videre. Det bliver spændende at se, hvad det ender med!

Den form for udvikling er MUUSMANN glad for at kunne understøtte.

Mandag, 17. marts 2014

Skræddersyet projektporteføljeledelse i en kommunal forvaltning

Hvordan skabes resultatfokus, sammenhæng i indsatsen og effektiv økonomistyring?

Et aktuelt spørgsmål, når økonomien ikke hænger sammen, og der opstår politisk utryghed i forhold til forvaltningens håndtering af området.

Udfordringen er at prioritere ressourcerne, koordinere på tværs i organisationen og optimere samspillet mellem selvkørende medarbejdere på et område med stor politisk bevågenhed.

MUUSMANN har netop bistået med udvikling og implementering af en enkel og overskuelig model for projektporteføljeledelse, der sikrer tydelig forventningsafstemning om ønsket effekt, prioritering af ressourcerne på tværs og sammenhæng i indsatsen.

Effekten er, at der qua det systematiske overblik, nu er faste procedurer for løbende opfølgning, og at der er en transparent økonomisk styrbarhed af området.

Der er skabt klarhed om ansvar, optimal kompetence- og ressourceanvendelse, mål og tidsplaner for de igangsatte projekter.

Vil du høre mere om projektporteføljeledelse, er du velkommen til at kontakte MUUSMANN.

Fredag, 14. marts 2014

MUUSMANN er glad for tilfredse kunder

Det er blevet sidst på ugen. I MUUSMANN kan vi se tilbage på nogle gode og travle uger, der, til vores store glæde, har resulteret i flere spontane tilbagemeldinger fra nogle af de kunder, vi har løst opgaver for.  Det er vi glade for og vil gerne ”prale” lidt.

”Igen - tak fordi du ville bruge et par dage på mig - du er et stærkt kort for Muusmann, og det var en fornøjelse at tale med dig - og jeg tror også det har/vil flytte noget - skøn opsang til sidst.”

”Tak for godt samarbejde fra min side - det er altid spændende og lærerigt at møde nye mennesker og måder at gå til opgaverne på. Vi ses sikkert en anden gang.”
Uddrag fra MUUSMANN’s mailboks.

”Tak for samarbejdet. Alle har været enige om, at det har været en rigtig god proces.”
Afsluttende mail fra direktør i forbindelse med afslutning af et rekrutteringsforløb, som MUUSMANN deltog i.

Tak til jer, der giver jer tid til at give os feedback. Det er feedback, der for alvor gør os bedre. Vi tager i øvrigt også gerne imod forslag til forbedringer eller utilfredshed.

God weekend til alle.

Tirsdag, 11. marts 2014

Ny vicedirektør til Sygehus Vendsyssel

MUUSMANN bistår Sygehus Vendsyssel/Region Nordjylland med rekruttering af en ny vicedirektør til sygehusledelsen. Forløbet er i gang, og der er tale om en meget positiv situation for sygehuset. Der var 22 ansøgere, hvilket er rigtig mange til en stilling af denne karakter. Og endnu bedre var et meget stort antal kvalificerede kandidater, hvorfor der givet bliver hård konkurrence om det spændende job på et sygehus, der er i markant fremgang.

MUUSMANN har deltaget i mange forløb til lignende stillinger på de danske hospitaler og må konstatere ikke tidligere at have oplevet et så kvalificeret ansøgerfelt.

Potentielle ansøgere til job, hvor MUUSMANN rekrutterer, har ved flere lejligheder spurgt, hvorvidt det er muligt at blive gjort opmærksom på nye jobopslag. Det kan gøres enten ved at tilmelde sig MUUSMANNs nyhedsbrev her på siden – eller ved at følge os på LinkedIN.  

Mandag, 10. marts 2014

Nyt nationalt videncenter har fået leder

Historiebevidsthed, identitet og kulturarv er vigtige fænomener, der i stigende grad drøftes og debatteres i mange forskellige sammenhænge. Ikke blot i uddannelsessammenhænge, men mange steder i samfundet. Viden om historie er vigtig – ikke mindst i en verden, der globaliseres, og hvor mobilitet bliver en mere og mere fremtrædende tendens.

I skolen, hvor spændende og vedkommende formidling af historie er en stor udfordring for mange lærere, er historiefaget under ganske stort pres. Det er derfor vigtigt, at Folketinget har afsat en ganske stor 4-årig bevilling til etablering at et nyt videncenter for historie og kulturarv, der er placeret i Jelling som en del af University College Lillebælt.

Centret skal arbejde for at levendegøre formidlingen af historie og kulturarv i det danske uddannelsessystem med fokus på folkeskolen. MUUSMANN har haft den spændende opgave at bistå UCL med rekrutteringen af chefen for videncentret. Processen er gennemført, og valget faldt på Peter Yding Brunbech, der er historiker og redaktør på ”Danmarkshistorien.dk”, Aarhus Universitet. Vi ønsker Peter og UCL held og lykke med centret og håber, det lykkes at realisere den største ambition: At centret bliver en succes og konsolideres i en sådan grad, at det kan fortsætte efter de første 4 år.

Centrets bestyrelsesformand er Johs. Due, der bistås af UCL’s rektor Erik Knudsen, regionsdirektør Mikkel Hemmingsen, kommunaldirektør Niels Aagesen, Vejle Kommune, direktør for Nationalmuseet Per Kristian Madsen og museumsinspektør på Sønderborg Slot Inge Adriansen.

Onsdag, 05. marts 2014

Norddjurs Kommune har fået ny økonomi- og indkøbschef

Bemærk især betegnelsen INDKØBSCHEF. Norddjurs Kommune er en af de få kommuner, der for alvor prioriterer indkøbsområdet, idet kommunen ønsker at realisere de store økonomiske potentialer, der ligger i en professionel håndtering af kommunens omfattende indkøb.

Prioriteringen kommer blandt andet til udtryk ved at bringe betegnelsen ind i sammenhæng med en ellers ”beskyttet” titel som økonomichef. Det bliver spændende at følge, hvad kommunen får ud af denne satsning på indkøb, og herunder især at følge Lisbeth Krogh, som fik stillingen. Lisbeth Krogh kommer fra en lederstilling i Gentofte Kommune.

Vi håber, ambitionerne realiseres i Norddjurs Kommune, og at Lisbeth lykkes med den spændende opgave.

MUUSMANN bistod kommunen i rekrutteringsforløbet, som var præget af et stort antal stærke ansøgere.

Mandag, 03. marts 2014

Analyse af klinisk arbejdstilrettelæggelse

Med et formål om at sikre sammenhængende og effektive patientforløb af høj faglig kvalitet gennemfører MUUSMANN i øjeblikket en analyse af den kliniske arbejdstilrettelæggelse og mulighederne for at optimere ressource- og kapacitetsudnyttelse i Ambulatoriet for Mani og Depression, Klinik Syd, Region Nordjylland.

Læs mere

Torsdag, 27. februar 2014

MUUSMANNs bidrag til ny lov om folkeskolen

I dag har undervisningsministeren fremsat Lov om ændring af lov om folkeskolen, der bl.a. har til formål at forenkle regelsættet omkring elevplaner. MUUSMANN har haft fornøjelsen af at understøtte det lovforberedende arbejde, da MUUSMANN i efteråret gennemførte en kvalitativ undersøgelse af forældres, læreres, lederes og elevers oplevelse af og erfaringer med elevplaner. Rapportens hovedkonklusioner fremgår af lovteksten.

Læs mere