Analyse af klinisk arbejdstilrettelæggelse

MUUSMANN gennemfører i øjeblikket en analyse af den kliniske arbejdstilrettelæggelse og mulighederne for at optimere ressource- og kapacitetsudnyttelse med afsæt i en konkretisering af kerneopgaverne i Ambulatoriet for Mani og Depression. Projektet gennemføres med en medarbejderinvolverende tilgang, som sikrer, at opgaveløsningen forankres i organisationen.

Først identificeres hvilke opgaver, der i dag løses i ambulatoriet og hvilke faggrupper og kompetencer, der indgår i opgaveløsningen, hvor stort aktivitetsomfang, kapacitetsudnyttelse og ressourceforbrug er, hvordan opgaveløsningen er tilrettelagt samt hvilke fokusområder, der kan identificeres.

Herefter udarbejdes i et struktureret forløb et idékatalog med løsningsmuligheder for de beskrevne fokusområder, og det besluttes, hvilke af de identificerede løsningsmuligheder, der skal iværksættes og implementeres.

Formålet med projektet er at sikre sammenhængende og effektive patientforløb af høj faglig kvalitet med et tydeligt fokus på ”rette patient på rette tid og sted” samt klarhed over de enkelte faggruppers opgaver og deraf afledte kompetencebehov til at løfte opgaverne.

MUUSMANN har tidligere udarbejdet et fremadrettet arbejds- og udviklingsgrundlag for hele Klinik Syd i forbindelse med, at sundhedsvæsenet i Region Nordjylland fra 2013 indførte en ny klinikstruktur på alle regionens sygehuse. Arbejds- og udviklingsgrundlaget blev fulgt op af en temadag, hvor formålet var at nå frem til en fælles tematisering af udfordringer og muligheder, så der kunne udarbejdes et katalog af løsningsmodeller og konkrete handleplaner for den videre proces.